Intervju med leder av NTFs etikkråd – Line Bjerklund Pedersen

Tonje Camacho

Kommunikasjonsrådgiver i NTF

NTFs etikkråd innehar en viktig rolle for å videreutvikle og opprettholde den etiske standarden i profesjonen – men hvem er de, og hva gjør de? Vi har stilt leder i etikkrådet Line Bjerklund Pedersen noen spørsmål om deres arbeid.

Hva er de viktigste oppgavene for etikkrådet?

Line Bjerklund Pedersen.

Foto: privat.

Etikkrådets oppgave er å veilede i etiske spørsmål og treffe avgjørelser i saker som gjelder overtredelse av NTFs etiske regler. Vi behandler henvendelser fra både tannleger og pasienter, og mottar mange forskjellige problemstillinger. Henvendelsene vi får fra tannleger gjelder ofte kollegiale tvister om for eksempel reklame, bruk av titler, henvisningspraksis og ukollegial oppførsel. De fleste sakene er likevel fra pasienter som henvender seg til oss fordi de føler seg oversett, overkjørt, misforstått eller dårlig behandlet av tannlegen.

Etikkrådet har også som oppgave å skrive i Tidende om etikk. Vi ser på etikk som ferskvare og ønsker å løfte frem hvor viktig det er at alle tannleger har med seg de etiske reglene i sitt daglige virke. Vi skriver om aktuelle problemstillinger som alle tannleger møter daglig i spalten «Snakk om etikk». For tiden jobbes det også med å revidere de etiske reglene. Disse må følge de til enhver tid gjeldende oppfatninger og normer, så det er viktig at de etiske reglene er levende og allment gyldige.

Kan du si litt om hvordan etikkrådet arbeider, og hva det vil si å sitte i utvalget?

Etikkrådet har oftest fire møter i året. To av disse avholdes på teams. De to andre har vi i NTFs lokaler i Oslo. Vi kommuniserer også mye på e-post.

Når vi mottar saker, forsøker vi alltid å se problemene og utfordringene fra begge sider. Vi knytter dem opp mot de medisinske etiske prinsippene, ser på hvilket prinsipp eller regel den som har klaget inn saken mener er brutt, og diskuterer problemstillingen. Konklusjonen kan være medhold til klager, men også til innklagede. Vi diskuterer også alvorligheten av det som er gjort, og hvilken reaksjon som skal gis.

Noe av det fineste med å jobbe med etikk, er at man får utvidet sitt perspektiv og man lærer å se saker fra flere sider. Man lærer mye om kommunikasjon og hvor viktig dette er når man jobber tett på andre mennesker. Jeg har fått lære mer om administrasjonen til tannlegeforeningen gjennom å sitte i rådet, men jeg har også fått et dypere innblikk hva som foregår innenfor tannlegestanden i Norge; hvordan tannleger forholder seg til hverandre, og til sine pasienter. I mange av sakene vi ser på, dreier det seg til syvende og sist om dårlig kommunikasjon. Vi har få av de svært alvorlige sakene. Disse går som regel til andre instanser, for da dreier det seg ofte om lovbrudd i tillegg.

Hvordan oppleves det å være leder for utvalget?

Jeg er nå inne i min tredje periode i rådet. Jeg har sittet en periode som ordinært medlem, en periode som nestleder og de siste to årene som leder. Jeg synes det er svært givende og spennende arbeid. Som medlem av rådet får man jobbe med en gruppe mennesker som har stor interesse for faget vårt og de etiske problemstillingene rundt det å utøve jobben, være kollegial og forholde seg til pasienter. Det er utfordrende å skrive interessante og aktuelle spalter til Tidende, men vi har gode diskusjoner i rådet og hjelper hverandre. Det er også flott å få komme i kontakt med kollegaer som tar kontakt med oss.

Hva har vært de største utfordringene mens du har vært leder?

Endringen i markedet og i markedsføringen. Etterspørselen etter kosmetisk behandling øker, og pasientene etterspør behandling som ikke nødvendigvis er basert på medisinske diagnoser. I de større byene er det mange tannleger, og ikke alle har nok å gjøre. I distriktene er situasjonen motsatt. Man sliter med å rekruttere tannleger til offentlig tannhelsetjeneste, og den voksne delen av befolkningen har et svært begrenset tilbud. Det krever litt av oss tannleger når vi skal forholde oss til krav fra pasienter, helsetilsynet og Helfo. Vi må trå riktig mellom lover, regler, vår kunnskap, og etikk og moral.

Hvordan bidrar etikkrådet til verdi for medlemmene?

Mange tannleger kjenner ikke til etikkrådet, og noen spør seg nok om vi har en funksjon.

Jeg mener at i vår tid er søkelys på etikk viktigere enn noensinne, og at NTF spiller en helt sentral rolle i dette.

Jeg har et ønske om at etikk skal bli like integrert i den odontologiske utdanningen som opplæring i hygiene. Jeg ønsker også at tannlegene i NTF skal se på etikkrådet ikke bare som håndhevende, men også som et rådgivende organ. Som medlem i NTF forplikter man seg til å følge de etiske reglene.

Tannlegeforeningen har også fokus på at etikk skal være en del av kurstilbudet til tannhelsepersonell, og aller helst ønsker man at kursholdere skal ha det etiske aspektet med i sine forelesninger.

Mitt ønske er at MNTF skal være et kvalitetsstempel som viser at her har vi en tannlege som oppdaterer seg og holder høy faglig og etisk standard.

Har du noen siste oppfordringer til medlemmene?

Jeg vil råde alle til å ta en rolle som tillitsvalgt på et eller annet punkt i karrieren, enten i etikkrådet eller et av de andre utvalgene. Det er viktig å løfte blikket fra vår lille boble på eget kontor, og se litt mer av organisasjonen vi er en del av. Det er mye å lære, og kanskje har man noe å lære bort også?