Trygg på trygd

NTFs symposium 2023 – Folketrygdens stønadsordning
Tekst:
Øyvind Asmyhr

utdanningssjef, NTF

Foto:
Tonje Camacho

Kommunikasjonsrådgiver, NTF

Årets moderatorer: Torgils Lægreid og Camilla Hansen Steinum

Etter noen år i Oslo sentrum hadde vi gleden av å ønske nær 350 deltakere velkommen tilbake til symposium på Holmenkollen Park hotell – denne gangen i nyoppussede lokaler godt tilpasset vårt arrangement.

Tema for årets arrangement var «Folketrygdens stønadsordning», og fagprogrammet skulle besvare hvilke muligheter (og begrensninger) som ligger i ordningen, og hvordan vi som tannleger sikrer at pasientene får oppfylt sine rettigheter. Med på laget hadde vi gode moderatorer og dyktige foredragsholdere som belyste tematikken fra ulike ståsteder med en rekke kasuistikker og diskusjoner, hvor også deltakerne ble involvert og kunne stille spørsmål underveis og delta interaktivt gjennom avstemninger.

Full fart fra start

Full sal på NTFs symposium.

Det hele startet med et forrykende og engasjerende åpningsforedrag om skihistorie av Thor Gotaas, etterfulgt av representanter fra Helsedirektoratet og Helfo som belyste sine roller og kom med innspill om bruk av stønadsordningen.

I det to dagers fagprogrammet ble alle de aktuelle stønadspunktene gjennomgått (bortsett fra punkt 8 om kjeveortopedi siden målgruppen var allmennpraktiserende tannleger). Kasuistikkene som ble presentert representerte de vanlige problemstillingene som de fleste klinikere møter jevnlig. Alle foredragsholderne fikk belyst viktigheten av god journalføring og dokumentasjon og faglige refleksjoner knyttet til begrepet nødvendig tannbehandling.

Tryggere i bruken av ordningen

Målet med symposiet var å gjøre tannlegene tryggere på bruken av folketrygdens stønadsordning og å bidra til refleksjon rundt de ulike stønadspunktene slik at tannlegene er bedre rustet til å gjøre de gode vurderingene ute i klinikken. NTF har hele tiden vært tydelige på at vi er bekymret for at det er et underforbruk av stønadsregelverket og ønsker å bidra til at pasientene får den stønaden de har krav på. Det er viktig at vi som behandlere står trygt i å bruke regelverket slik at de pasientene som har krav på stønad får den stønaden de har krav på, men også at vi sier nei i de tilfellene pasientene ikke har krav på stønad. De foreløpige evalueringene viser at mange av deltakerne nå føler seg tryggere på bruk av regelverket. Det er bra!

Sosialt program

Selv om det faglige er det viktigste på slike kurs, blir det ikke et ordentlig symposium uten god mat og underholdning, og i år valgte vi en litt annen vri med tapas og mingling i hotellets restaurant. Villa Cortado sto for musikk og god stemning, og flere benyttet muligheten til å vekke liv i dansefoten.

Panelsamtale

Arne Lund ledet panelsamtalen.

Programmet ble avsluttet med en spennende panelsamtale med refleksjoner rundt temaer som journalføring, etikk, bruk av radiologiske undersøkelser, noen betraktninger rundt det nedsatte Tannhelseutvalgets arbeid, samt en oppsummering av de tre sentrale spørsmålene som gikk som er rød tråd gjennom hele arrangementet; Hvordan sikrer vi at pasientene får oppfylt sine rettigheter? Hvilke refleksjoner må vi som behandlere gjøre underveis? Hvordan sikrer vi god nok dokumentasjon og tilstrekkelig journalføring? Arne Lund ledet panelsamtalen.

Takk for i år!

Evalueringen av symposiet er i skrivende stund ute blant deltakerne, men den umiddelbare responsen var at symposiet var svært vellykket og kursdeltagerne virket meget fornøyde etter to intensive dager med høyt faglig utbytte og høy klinisk relevans.

Vi takker foredragsholdere, arrangementskomite og ikke minst dyktige moderatorer for to fine dager – og gleder oss allerede til neste år! Vi møtes på Holmenkollen til neste år – følg med i NTFs kursoversikt for mer informasjon.