Karies, tannhelseatferd og tilfredshet med tenner hos barn fra to- til 12-års alder

Christine Sophie Baumgartner

Foto: Fredrik Pedersen OD/UiO.

Christine Sophie Baumgartner disputerte for ph.d.-graden den 18. januar 2023 ved Universitetet i Oslo. Hun er tilknyttet Institutt for klinisk odontologi, Avdeling for pedodonti, atferdsfag og rettsodontologi.

Veiledere har vært førsteamanuensis Tove I. Wigen og professor emerita Nina J. Wang.Hovedmålet med dette doktorgradsarbeidet var å undersøke faktorer som bidrar til identifisering av barn med kariesrisiko, og hvordan karies påvirker tilfredshet med tenner og tannhelse. Et annet mål var å studere sammenheng mellom ulike tannhelseatferder, barns bakgrunnskarakteristika og kariesforekomst, og studere om tilfredshet med tenner hadde sammenheng med bakgrunnskarakteristika.

Resultatene viste at halvparten av toåringene og majoriteten av 12-åringene børstet tenner to ganger daglig. Barn som hadde karies ved toårs alder utviklet mer karies i førskolealder enn andre barn. De individualiserte kariesforebyggende tiltak var ikke tilstrekkelig til å forhindre kariesutvikling fra to til fem år. Foreldrenes opprinnelse og utdanning hadde innflytelse på 12-åringers tannhelseatferd og kariesforekomst, men sammenhengen var svakere enn i resultater fra yngre barn. Resultatene viste også at negative erfaringer med egen tannhelse og tidligere tannbehandling i barndom hadde sammenheng med tilfredshet med egne tenner i ungdomsårene.

Selv om alle barn i Norge blir regelmessig innkalt fra treårs alder for å få individualiserte kariesforebyggende tiltak, eksisterer det fortsatt sosiale ulikheter i kariesforekomst. Tidlig identifikasjon av barn som har økt risiko for å utvikle karies, gir mulighet for å tilby målrettete forebyggende tiltak til disse. Etablering av gode pusserutiner ved frembrudd av første tann ser ut til å være det mest effektive forebyggende tiltaket. Tilfredshet med tenner blant 12-åringer hadde sammenheng med tidligere erfaringer med egen tannhelse og tannbehandling. Denne tilfredsheten er en del av oral helserelatert livskvalitet, som kan påvirke fremtidig munnhelse. I et livslangt perspektiv bør tannhelsetjenesten derfor sette søkelyset på å redusere negative erfaringer med tenner og tannbehandling når tannbehandling planlegges og gjennomføres.