Snakk om etikk

Kjappe svar på vanskelige spørsmål: Er tiden moden for å tenke nytt om tannlegeetikk?

Mariann SaanumHauge 

Nestleder i NTFs etikkråd

Problemstillinger Etikkrådet har møtt i senere år har tydeliggjort et behov for en ny tilnærming til etikken i tannlegefaget.

Dagens regelverk har store utfordringer fordi:

Spesifikke formuleringer utdateres raskt.

Nye problemstillinger dukker opp hurtigere enn det er praktisk mulig å innføre nye bestemmelser.

Det er umulig å dekke alle aktuelle problemstillinger med den formen regelverket har i dag.

I tillegg har rådsmedlemmene følt seg usikre på hvor relevante og brukervennlige de etiske reglene oppleves for den enkelte tannlege.

NtFs representantskap 2021 vedtok å nedsette en arbeidsgruppe med det formål å legge fram et forslag til revidert etisk regelverk inneværende år. Denne gruppen ble nedsatt av NTFs hovedstyre før nyttår 2022 og består av fem medlemmer pluss en sekretær.

Det foreløpige arbeidet denne gruppa har gjort (basert på innspill fra Etikkrådet) har ledet fram til et utkast som vender seg mot de store etiske prinsippene:

  1. Autonomi

  2. Ikke gjøre skade

  3. Gjøre godt

  4. Rettferdighet

  5. Sannferdighet

Disse prinsippene er allmenngyldige. Behovet for stadige redigeringer og omformuleringer vil derved reduseres. En modell for etisk tenking, SME-modellen, ble beskrevet i Snakk om etikk i Tidende nr. 2 i år. Denne fungerer godt som et verktøy til å finne gode handlingsvalg – basert på prinsippene – i gitte etisk utfordrende situasjoner.

Men har vi alltid tid, mulighet og kapasitet til å sette oss ned og evaluere vanskelige situasjoner vi møter i hverdagen?

Mange problemstillinger vil dukke opp gjentatte ganger. Arbeidsgruppa foreslår derfor å gjøre tilgjengelig en lett søkbar database med eksempler på vanlige situasjoner vi kan komme opp i, med foreslåtte behandlingsvalg og begrunnelser for disse. Vedlikehold av denne databasen foreslås å falle på Etikkrådet og baseres på til enhver tid dagsaktuelle problemstillinger Etikkådet møter i sitt arbeid.

Tanken er å utvikle et digitalt lavterskelverktøy som gir tannleger praktisk hjelp til å navigere etisk riktig gjennom arbeidslivet – godt forankret i allmenngyldige etiske prinsipper.

I det pågående revisjonsarbeidet ønsker arbeidsgruppa hjelp fra medlemmene. Forslaget som er under utarbeidelse, vil bli sendt ut på høring til alle lokal- og spesialistforeninger i vår. Vi håper på spennende og konstruktive tilbakemeldinger både fra disse, men også fra deg som enkeltmedlem. Hvordan tenker du at foreningen på best mulig vis kan legge til rette for at du skal føle at du står støtt i dine etiske vurderinger? Har du eksempler på situasjoner du ønsker belyst i en eventuell database? Hvordan kan Etikkrådets arbeid være nyttig for deg i din hverdag?

Din tilbakemelding kan bidra til å øke relevansen og nytteverdien i det endelige forslaget!

Innspill kan allerede nå sendes på e-post til komiteens sekretær Silje Stokholm Nicolaysen i NTFs sekretariat silje.nicolaysen@tannlegeforeningen.no eller ved direkte kontakt med arbeidsgruppas øvrige medlemmer:

Mariann Saanum Hauge (privatpraktiserende og tilknyttet UiO)

mariann_hauge@hotmail.com

Ingjerd Strøm Hansen (ansatt i DOT)

ingjerd.strom.hansen@vkbb.no

Knut Gätzschmann (privatpraktiserende)

knutgetz@hotmail.com

Torgils Lægreid (ansatt ved UiB og privatpraktiserende)

torgilsl@online.no

Ellen Holmemo (ansatt i DOT og medlem av NTFs hovedstyre)

ellen.holmemo@gmail.com

Om NTFs etikkråd

NTFs etikkråd skal jobbe for høy etisk standard i profesjonen, veilede i etiske spørsmål og treffe avgjørelser i saker som gjelder overtredelse av NTFs etiske regler.

NTFs etikkråd (ettikkrådet) består av leder, nestleder og tre øvrige medlemmer som velges av NTFs representantskap. Rådet har til oppgave å:

  • bidra til at regelverket gjøres kjent for medlemmene

  • gi råd og veiledning i etiske spørsmål

  • utrede etiske problemstillinger

  • i samarbeid med NTFs lokalforeninger påse at de etiske regler overholdes

  • treffe avgjørelser i saker som gjelder overtredelse av regelverket