Et innblikk i Sentralt næringsutvalgs arbeid – intervju med utvalgsleder Terje Fredriksen

TonjeCamacho 

kommunikasjonsrådgiver, NTF

Sentralt næringsutvalg (SNU) er et av foreningens sentrale utvalg. De skal ivareta næringspolitiske spørsmål, og er et rådgivende organ for NTFs hovedstyre – men hvem er de og hva gjør de? Vi har stilt utvalgsleder Terje Fredriksen noen spørsmål:

– Hvem sitter i utvalget?

– Det sentrale næringsutvalget består av fem tannleger valgt på Næringspolitisk forum av utsendinger fra alle lokalforeningene. Det er kun tannleger fra privat sektor som deltar på disse møtene og som kan velges til næringsutvalget. I utvalget sitter foruten meg, Bård Anders Hagen fra Finnmark som nestleder, Anne Kristine Solheim fra Sør-Trøndelag, Jon Arne Østgård fra Østfold og Gunnvor Forberg fra Vestfold som medlemmer. Det er en god gjeng med variert bakgrunn, to praksiseiere, en assistenttannlege i privat praksis, en kontraktør fra Oris og en som har solgt sin praksis til Oris. Jeg føler vi spenner over mange av de forskjellige gruppene som utgjør privat sektor.

F.v.: Bård Anders Hagen (nestleder), Terje Fredriksen (leder), Jon Arne Østgård & Anne Kristine Solheim . Ikke til stede: Gunnvor Forberg.

Foto: Tonje Camacho.

– Hva er de viktigste oppgavene for SNU?

SNU skal ivareta de private tannlegenes interesser innad i foreningen, og jobbe for å sette privat sektor på dagsorden. Som leder sitter jeg som medlem av hovedstyret til NTF, og presidenten og hovedstyret kan bruke oss som høringsorgan. Vi deltar også i en tilsvarende gruppe i Akademikerne for å passe på at de ikke helt glemmer de private da Akademikerne ellers stort sett er en arbeidstakerorganisasjon.

Mønsteravtalen for ansatte tannhelsesekretærer som hvert år fremforhandles mellom NTF og Tannhelsesekretærenes Forbund (ThsF) godkjennes av SNU. Dette er en veiledende avtale som tannleger i privat sektor som er arbeidsgivere ikke må følge, men mange har avtalefestet at de følger den og andre bruker den som en mal for lønnsdannelsen til tannhelsesekretærene sine.

– Hva det vil si å sitte i utvalget?

– Kontakten med de tillitsvalgte på lokalt plan er viktig. Alle lokalforeningene skal ha valgt på årsmøtet en person i sitt styre som skal være en representant for de private tannlegene. Jeg forsøker å holde litt kontakt med disse lokale styremedlemmene, men lokalforeningene er veldig ulike i størrelse og aktivitet, og det kan være en utfordring. Der noen lokalforeninger sliter med å rekruttere tillitsvalgte har andre egne lokale næringsutvalg for de private tannlegene.

Godtgjørelsen som tillitsvalgt i NTF er den samme uavhengig om du jobber privat eller offentlig, så som selvstendig næringsdrivende mister du jo litt inntekt, men du får også mye positivt ved å være tillitsvalgt! Du får vennskap, påvirkningsmuligheter og innsikt som ikke måles i kroner og øre. Jeg opplever mitt eget engasjement og arbeide i NTF som en meningsfull variasjon i arbeidsdagen min. Kanskje trives jeg bedre i klinikken også når jeg får litt avveksling?

– Hvordan oppleves det å være leder for utvalget?

– Jeg er inne i min første periode som leder av utvalget, men kjenner NTF godt etter flere runder i hovedstyret og mangeårig leder av Telemark tannlegeforening. Som leder av næringsutvalget føler jeg at presidenten lytter til meg, og at min mening har en betydning. Det er en god følelse.

Hva har vært de største utfordringene mens du har vært leder?

– Bismarck har visstnok sagt: «Den som vet hvordan pølser og politikk lages vil aldri mer få en rolig natts søvn». Som leder av SNU sliter jeg litt med søvnen for tiden. Den største utfordringen NTF og den private delen av norske tannleger i dag står overfor er dagens regjering og hvordan den lager tannhelsepolitikk. Jeg er ikke imponert så langt.

Den gode viljen og intensjonen om å hjelpe norske tannhelsepasienter økonomisk tror jeg er genuin og ekte. Det er bare så trist at ideologi skal komme i veien for de beste løsningene.

I Norge har vi innenfor tannhelsetjenesten hele tiden hatt ett vekselbruk mellom offentlig og privat levert tannhelsetjeneste. Jeg er helt overbevist om at løsningen for å levere gode tjenester til befolkningen ligger i skjæringspunktet mellom sektorene. Regjeringen jobber sakte, men sikkert, for å utvide ansvarsområdet til Den offentlige tannhelsetjenesten, og det gjør meg urolig på vegne av våre private medlemmer. Men jeg blir også urolig på vegne av våre offentlige medlemmer som blir pålagt nye oppgaver uten at det følger med nok midler og til slutt blir jeg urolig på vegne av pasientene som jeg slettes ikke er sikker på får det bedre.

NTFs utfordring blir å formidle til beslutningstakerne at vi trenger begge sektorene hvis man skal klare å nå målet om ett likeverdig tannhelsetilbud til hele befolkningen, uavhengig av økonomi og geografi. Det viktigste nå er å la tannhelseutvalget få tid til å foreta den helhetlige gjennomgangen av sektoren de er bedt om å gjøre.

Kjededannelse og økt kommersialisering er en endring i markedet som nok er kommet for å bli. Jeg kjenner tannleger som trives godt innenfor kjedene, og jeg kjenner tannleger som har angret bittert på at de solgte seg inn. Jeg har ikke fasiten på hva som er riktig for hver enkelt. For min del trives jeg godt med å være næringsdrivende, og ikke «bare» tannlege. Jeg setter pris på friheten det gir meg, er glad i å kunne ha innflytelse, være en beslutningstaker over egen arbeidsplass og liker litt administrasjon ved siden av det kliniske arbeidet. Andre faller ned på en annen konklusjon og det respekterer jeg fullt ut. Likevel håper jeg at selvstendige praksiseiere fortsatt vil eksistere i fremtiden og at flere vil ønske å eie og drive egen praksis.

– Hvorfor er det viktig for privatpraktiserende tannleger å være medlem av NTF?

– Vi i NTF og særlig i det sentrale næringsutvalget jobber hele tiden med å støtte og bistå privat sektor. Om en driver egen praksis, er assistenttannlege eller kontraktørtannlege finnes det en del verktøy som kun er tilgjengelig for medlemmer: samarbeidskontrakter, ansettelseskontrakter, GDPR, Trinnvis HMS-system, leie av lokaler, arbeidsrett og masse annet. Hjemmesiden etter innlogging er et stort oppslagsverk der en kan få informasjon om store deler av livet som tannlege i privat sektor. Og møter man veggen har vi tilbud gjennom Villa Sana, Modum bad. Ved lengre sykefravær fra arbeidet finnes det Tannlegenes Gjensidige Sykeavbruddskasse som NTF startet i sin tid. Nå er det en selvstendig sykekasse, men eid av tannlegene som er medlemmer der, og ett av kravene er at en er medlem av NTF. Faglig oppdatering gjennom NTFs kurstilbud som organiseres overalt i Norge, av lokalforeninger eller sentralt er selvsagt en vesentlig del av tilbudet.

For meg er dette gode argumenter for hvorfor man burde være medlem av Tannlegeforeningen. NTF har oppslutning fra både private og offentlige tannleger, og er den eneste foreningen som samler tannleger i Norge. Jeg vil avslutte med tidligere statsminister Jan P. Syse sine ord: «Vi får henge sammen, eller så blir vi hengt hver for oss».