NTF hører fra seg

Christian Pollock Fjellstad

Rådgiver - politikk og kommunikasjon, NTFs sekretariat

Den norske tannlegeforening er høringsinstans i mange saker på ulike politikkfelt og ved NTFs sekretariat er det mange som bidrar til å utforme høringssvar. Sammen med presidenten meisles og utdypes politikk på vegne av medlemmene. Her følger en liten oversikt over hvilke saker vi har involvert oss i våren 2022.

Stortinget.

Foto: Yay Images.

Etter regjeringsskiftet høsten 2021 har det gått betraktelig ned med antall høringer å delta i. I løpet av første halvår har NTF kun levert fem skriftlige høringer direkte til høringsinstansene, samt avgitt innspill til Akademikerne i en høring om ny distriktspolitikk.

Årets første avlagte høring gjaldt den store Priori­terings­meldingen for primærhelsetjenestene, og her deltok NTF både skriftlig og på muntlig høring i Stortinget. I den nye Prioriteringsmeldingen fremmet regjeringen forslag til prinsipper for prioritering som skal gjelde gjennomgående i hele helse- og omsorgstjenesten. I Prioriteringsmeldingen er tannhelsetjenesten omtalt gjennomgående, men tjenesten som sådan er kun viet to sider i eget kapittel. Denne meldingen er dermed et lite, men viktig skritt videre for NTF på veien frem mot en helhetlig gjennomgang av tannhelsetjenestens organisering og finansieringen, herunder regelverket for folketrygdens stønadsordning for tannhelsetjenester og en gjennomgang av gruppene som i dag har rettigheter etter lov om tannhelsetjenesten.

NTF var fornøyd da den foregående regjeringen varslet at den ville komme tilbake med en egen melding om tannhelsetjenesten og har lenge festet lit til at Støre-regjeringen også vil foreta en større helhetlig utredning før en ny stortingsmelding. Men per dags dato er det usikkert hvordan helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol vil løse oppgaven.

I løpet av februar fremmet NTF innspill til den nye Helse­personellkommisjonen som skal arbeide med å gi en helhetlig og kunnskapsbasert vurdering av behovene for personell og kompetanse frem mot 2040. NTF påpeker i sitt innspill at det er nødvendig at kommisjonen ivaretar munn- og tannhelse inn i det som omfatter helse- og omsorgstjenestene i Norge. Tannleger innehar breddekompetansen innenfor forebyggende munnhelsearbeid og behandling av munnhulesykdommer og helseplager i nærliggende regioner.

Regjeringen Solberg fremmet lovforslag om å overføre det offentlige tannhelsetjenesteansvaret til kommunene, men ble stoppet i Stortinget. Nå har regjeringen Støre fremmet forslag om å oppheve dette lovforslaget, inkludert å reversere vedtak om å innføre ordning med kommunal tannpleier. NTF var med å stoppe det tidligere lovforslaget i Stortinget, men mener det er behov for en styrket samhandling mellom den fylkeskommunale tannhelsetjenesten og den kommunale pleie- og omsorgstjenesten, gjennom blant annet kommunale tannpleiere.

Arbeidet med ny Folkehelsemelding er i gang og Helsedirektoratet har avgitt innspill som NTF er gitt muligheten til å kommentere i egen høring. Som i de forrige folkehelsemeldingene er munnhelse igjen fraværende fra det pågående arbeidet med ny melding. NTF er bekymret og forventer at munnhelse blir inkludert i den neste folkehelsemeldingen. Målet med meldingen skal være å skape helsefremmende samfunn, forebygge sykdom og sikre en desentralisert helsetjeneste som yter gode og likeverdige helsetjenester i hele landet – dette må inkludere munnhelsen.

På Stortinget har partiet Rødt fremmet eget forslag om å sikre en forutsigbar rett til tannhelsebehandling for tortur- og overgrepsutsatte og personer med odontofobi (TOO). Gruppen har i dag har ikke rettigheter etter tannhelsetjenesteloven, men får et tilbud økonomisk forankret i Stortingets årlige budsjettvedtak. NTF er kritisk til dagens innretning og støtter Rødts forslag om opptrappingsplan for TOO og at det i igangsettes et arbeid som ser på en bedre finansiering av tilbudet til denne gruppen. NTF har i denne anledning også tatt til orde for en strukturert oppdeling av TOO i en gruppe bestående av personer utsatt for tortur, overgrep og vold (med et klart behov for psykologhjelp), og en gruppe bestående av de med mer uspesifikk tannbehandlingsangst (som kan behandles uten primær psykologkompetanse), vil bidra til å redusere ventetiden.

Ønsker du å lese selve høringssvarene finner du dem på NTFs nettsider under Fag og politikk. Spørsmål til høringene kan besvares av sekretariatet (post@tannlegeforeningen.no).