NTFs tariff­konferanse 2022

– gammel traver i nye lokaler
Ragnhild Henriksen Løken

UTV Innlandet

Tonje Camacho

NTF

For tillitsvalgte over det ganske land finnes det sikrere vårtegn enn både snøsmelting og krokus. Når det i nyhetsbildet kommer rapporter om at arbeidstakerorganisasjonene rasler med sablene og skryter av hvor store streikekasser de har, da vet vi at det er tid for tariffoppgjør.

Leder i Sentralt forhandlingsutvalg, Farshad Alamdari, informerer om årslønnsveksten.

Tariffoppgjørene i offentlig sektor kan deles i to deler; sentrale oppgjør og lokale oppgjør. I de sentrale oppgjørene kommer de store hovedsammenslutningene (NTF er representert i Akademikerne) til enighet med arbeidsgiverorganisasjonene (KS, Staten, Spekter Helse, etc.) om de store rammene rundt avtaleverk og i noen tilfeller lønnsramme, mens lokalt forhandler man om lønnen til de ansatte som jobber i de ulike lokale virksomhetene, for eksempel lønnen til tannlegene i Rogaland eller tannleger i Forsvaret. For Tannlegeforeningens tillitsvalgte i offentlig sektor foregår lønnsforhandlingene etter at de sentrale tariffoppgjørene er ferdige. For de absolutt fleste betyr det at lønnen forhandles i perioden august-november, selv om noen få gjennomfører dette på forsommeren.

Dette krever forberedelser, og NTFs tariffkonferanse er første ledd i disse forberedelsene. Derfor går det hvert år ut invitasjon til alle Utvalg av tillitsvalgte (UTV) ved de offentlige virksomhetene om å møtes til nettopp denne konferansen. I år ble møtet avholdt 29.–30. mars i NTFs nye lokaler på Christiania Torv.

Det er ikke bare lokalitetene som er nytt av året for NTF. Foreningen har også fått ny president, og Heming Olsen-­Bergem ga forsamlingen et lite innblikk i hva som er hans visjoner for inneværende valgperiode. Det er tydelig at han kommer med en ny innfallsvinkel til tannhelsepolitikk, og det blir spennende å se om både utredninger, samarbeidsprosjekter og forslag til forskriftsendringer fører til endringer i rammevilkår for tannhelsetjenesten i både privat og offentlig sektor, og ikke minst om tann- og munnhelse i større grad blir en del av politikernes bevissthet enn det er i dag.

UTVene samlet i NTFs nye møtelokaler i Legens Hus på Christiania Torv.

Bakteppet for årets lønnsoppgjør

Leder i Akademikerne Kommune, Tonje Leborg, kom for å snakke om bakteppet for årets sentrale tariffoppgjør i kommunesektoren. Hun kunne melde at selv om det i perioder har vært mye avisskriverier om den såkalte frontfagsmodellen og at denne burde byttes ut – så ligger den fast. Hun mente at det sammenslutningene og de lokale virksomhetene må legge vekt på, er at denne skal være normgivende over tid, og ikke en fasit fra år til år.

NTFs forhandlingssjef John Frammer om NTFs syn på vaktavtaler i Den offentlige tannhelsetjenesten.

Det har vært to krevende år siden starten av pandemien, og dette har preget lønnsoppgjørene i både 2020 og 2021. Det som er det tydeligste kravet i alle foreninger og forbund er at det må komme en reell lønnsvekst for arbeidstakere i offentlig sektor i 2022. Men for at man skal kunne bli enige om hva som gir reell lønnsvekst må man også bli enige om hva som er sannsynlig prisvekst for inneværende år. Og med krig i Europa gir det stor usikkerhet rundt nettopp disse beregningene. Det eneste man vet er at prisveksten sannsynligvis blir større enn den har vært de siste årene. I salen ble det tatt til orde for at det må et betydelig løft til for å unngå at offentlig sektor ikke blir underregulert med tanke på lønnsutvikling i år etter år etter år. Det gjør rekrutteringsarbeidet enda vanskeligere, i en tid der omfanget av oppgavene i offentlig sektor bare ser ut til å øke.

Overvekt av kvinner i DOT

NTFs lønnsundersøkelse for 2022 viste, som vi har sett lenge, at det er en stadig større andel unge kvinner som jobber som tannleger i Den offentlige tannhelsetjenesten (DOT). I statlig sektor, som inkluderer både universitetene og Forsvaret, er det en langt jevnere kjønnsbalanse – faktisk 50/50. I statlig sektor informerer også 80 prosent av medlemmene om at de har en annen arbeidsgiver i tillegg. Når vi ser på lønnsnivået i DOT kontra universitetssektoren er det også tydelig at universitetene på ingen måte er konkurransedyktige på lønn. Det er flere hundre tusen kroner i forskjell i gjennomsnittslønnen til spesialister ansatt ved universitetet og spesialister ansatt i DOT, i universitetsstillingenes disfavør. Hvorfor spesialistkompetanse i undervisning, og tannlegekompetanse i akademia, er så lite verdt er påfallende og bør problematiseres. Medlemmene blir også spurt om hva de ønsker seg av mer ferie, høyere lønn, kortere arbeidstid etc. Ikke overraskende svarer den absolutte brorparten av respondentene at det er lønnsøkning som betyr mest. Dette kan være som et resultat av at bonus- og incentivordninger i stor grad har forsvunnet fra DOT, og at det over flere år har vært relativt beskjedne lønnsoppgjør i hele offentlig sektor.

Andre temaer som ble belyst i løpet av to dagers møtevirksomhet inkluderte et foredrag om taushetsplikt og personvern som tillitsvalgt, hvordan man som tillitsvalgt kan bidra til medbestemmelse, hvilke behov de tillitsvalgte har for opplæring og veiledning fra NTF sentralt og hvordan NTF stiller seg til vaktavtale. NTFs tillitsvalgte i offentlig sektor har store oppgaver de tar seg av året rundt, og møtepunkter som dette er en viktig del i å holde dem oppdatert på den kunnskapen de trenger for å være gode representanter for både NTF og for medlemmene.