Leserne verdsetter Tidende – og noe mindre enn før

Tidendes leserundersøkelse, som ble gjennomført i mars i år, stadfester for tiende gang at Tidende leses grundig, og settes pris på av leserne, til tross for noe nedgang siden forrige leserundersøkelse i 2019.

Ellen Beate Dyvi

Tidende er også fortsatt så å si det eneste fagtidsskriftet norske tannleger leser. Og det er fortsatt slik at det er papirutgaven de aller fleste leser, og leser mest, selv om lesingen på nett øker jevnt og trutt.

Et representativt utvalg av Tidendes lesere har gitt oss svar på hvordan de leser Tidende, og hvordan de vurderer ulike sider ved tidsskriftet.

Leserundersøkelsen ble gjennomført i mars 2022, av markedsanalyseinstituttet Signifikans, i form av telefonintervjuer med 200 yrkesaktive medlemmer av NTF.

I en samlet vurdering sier Signifikans at Tidende alt i alt skårer svært bra, og at det er høye lese- og bruksverdier. 82 prosent av de spurte svarer meget bra eller bra når de skal gi Tidende en helhetsvurdering. 46 prosent mener bladet har svært stor eller ganske stor nytteverdi i forbindelse med jobben.

Troverdigheten er ifølge undersøkelsen helt på topp, med 94 prosent som rangerer den som meget god eller god. Utforming og layout er også helt på topp, med bakgrunn i at 74 prosent av de spurte gir karakteren meget bra eller bra på dette punktet. 72 prosent gir Tidende god eller meget god skår på aktualitet. Også det en god skår.

Figur 1. God helhetsvurdering, til tross for signifikant nedgang fra 2019.

Papir, nett og app

Det er fortsatt i all hovedsak papirutgaven av Tidende leserne forholder seg til. 83 prosent leser Tidende kun eller mest på papir. Én prosent leser Tidende kun på nett, mens 13 prosent leser mest på nett. 54 prosent er inne på Tidendes nettsider månedlig, mens 10 prosent er inne appen hver måned. 27 prosent har lastet ned appen, og to prosent leser Tidende mest i appen.

Leser lenge og mye

En mannlig leser bruker 51 minutter per utgave av Tidende, mens en kvinnelig leser bruker 35 minutter. Gjennomsnittlig lesetid er 43 minutter, og 53 prosent av leserne leser cirka halvparten eller mer av innholdet. Privatpraktiserende leser mer enn offentlig ansatte, og de som er over 60 leser mer enn de som er under 60.

Leserne tar frem bladet 1,5 ganger etter første gangs lesning, og 54 prosent har lest eller kikket i alle de seks siste utgavene. 55 prosent av de spurte sier at det også er andre som leser den utgaven av Tidende som de mottar, noe som gir 1,8 lesere i snitt per eksemplar av Tidende.

Fagstoffet leses mest

De vitenskapelige artiklene og annet fagstoff er det som leses mest, og leserne ser fortsatt gjerne at det blir mer fagstoff i tidsskriftet.

68 prosent svarer at de alltid eller ofte leser vitenskapelige artikler eller annet fagstoff i Tidende. 84 prosent av de spurte vurderer fagstoffet i Tidende som godt eller meget godt, mot 83 prosent i 2019.

Figur 2. Høy skår på troverdighet, utforming/layout, leservennlighet og aktualitet.

Annonsene kan gi nyttig informasjon

59 prosent mener at annonsene i Tidende ofte eller en gang i blant gir nyttig informasjon, og 69 prosent vil vurdere å bruke mer resirkulerbart forbruksmateriell.

Utvikling og endringer

Syv prosent færre vurderer Tidende som meget bra eller bra, som en helhetsvurdering. 12 prosent færre mener Tidende i stor grad fungerer som debattforum. 14 prosent færre har lest eller kikket i samtlige av de siste seks utgavene. Ni prosent færre tar Tidende frem igjen to eller flere ganger. Åtte prosent færre har stor nytte av Tidende i jobbsammenheng. Syv prosent færre vurderer Tidendes aktualitet som meget bra eller bra. Syv prosent færre mener Tidende i stor grad fungerer som informasjonskanal fra NTF. Syv prosent flere enn i 2019 leser ikke sommerutgaven av Tidende. 10 prosent flere enn i 2019 oppbevarer ikke de nordiske temaheftene, og 12 færre oppbevarer temaheftene i seks måneder eller mer.

Tilgang på fagstoff

I likhet med tidligere leserundersøkelser viser denne undersøkelsen at tannleger er opptatt av faget, og at de i liten grad får dekket sitt ønske om fagstoff i andre medier enn Tidende. Flere klinisk relevante artikler er det sterkeste rådet fra leserne som er blitt spurt.

Skal norske tannleger holde seg faglig oppdatert, trenger Tidende tilgang på relevante oversikts- og andre fagartikler, kasuspresentasjoner og artikler om praktisk-kliniske problemstillinger. Å skaffe aktuelt og kvalitetssikret fagstoff er derfor fortsatt den største oppgaven redaksjonen har.

De som publiserer i Tidende får mange lesere, og foreløpig er det kortere ventetid på publisering i Tidende enn i mange andre tidsskrifter. Antallet aktuelle forfattere i fagmiljøene er imidlertid begrenset, så vi er fortsatt avhengige av å skaffe stoff fra andre kilder, for eksempel ved å sekundærpublisere aktuelle artikler fra andre tidsskrifter. Det er derfor positivt at rundt 90 prosent av leserne aksepterer å lese artikler både på svensk, dansk og engelsk.

Undersøkelsen og respondentene

Årets undersøkelse er en oppfølging av syv tilsvarende undersøkelser foretatt i mars 2019, 2016, 2013, 2010, 2007 og 2004 og høsten 1999. Leserundersøkelser for Tidende ble også gjennomført i 1989 og 1995.

Spørsmålene omfatter lesernes synspunkter på det redaksjonelle innholdet og presentasjonsformen i den trykte utgaven, samt internett- og appversjonen av Tidende. De spurte ble også bedt om å kommentere hvorvidt de leser og har nytte av annonsene i bladet.

Totalt 200 personer ble trukket tilfeldig blant NTFs yrkesaktive medlemmer. 52 prosent av de spurte er kvinner, og 48 prosent er menn. 61 prosent jobber som allmenntannlege privat og 25 prosent som allmenntannlege offentlig. 11 prosent er privatpraktiserende spesialist og syv prosent er offentlig ansatt spesialist. Gjennomsnittsalderen til de spurte er 47 år, og gjennomsnitts fartstid som tannleger er 21 år.

Les hele rapporten fra leserundersøkelsen på www.tannlegetidende.no under Om oss.

FAKTABOKS

Tidligere undersøkelser

  1. Hvordan kan vi gjøre Tidende spennende? Nor Tannlegeforen Tid. 1989; 99: 457.

  2. Ny leserundersøkelse: Tidendes lesere fornøyde. Nor Tannlegeforen Tid. 1995; 105; 688–90.

  3. Tidendes leserundersøkelse: Fagartikler, tannhelse­politisk stoff og debatt mest lest. Nor Tannlegeforen Tid. 2000; 110: 372–3.

  4. Leserne ønsker mer fagstoff i Tidende. Nor Tannlegeforen Tid. 2004; 114: 420–1

  5. Stadig flere leser Tidende. Nor Tannlegeforen Tid. 2007; 117: 326-7

  6. Tidende holder stand. Nor Tannlegeforen Tid. 2010; 120: 396-7

  7. Stabile lesevaner, Nor Tannlegeforen Tid, 2013; 123: 337-8

  8. Fortsatt stabile lesevaner, Nor Tannlegeforen Tid, 2016; 126: 380-2

  9. Leserne liker det nye Tidende. Nor Tannlegeforen Tid. 2019: 129: 476-480.