Får ikke reservasjons­rett på Legelisten

Foto: Legeforeningen.

Høyesterett har avgjort at leger ikke kan reservere seg mot omtale på nettstedet www.Legelisten.no, melder www.legeforeningen.no

– Vi tar dommen til etterretning, men er bekymret for konsekvensene dette kan få for helsetjenesten og andre yrkesgrupper, sier visepresident Nils Kristian Klev.

Spørsmålet Høyesterett skulle ta stilling til var om www.Legelisten.no lovlig kan publisere kommentarer om helsepersonell. Legeforeningen mente at Legelistens praksis er ulovlig, og at det i tillegg var behov for en juridisk avklaring av EUs personvernforordning.

– Det er uheldig at leger og annet helsepersonell ikke har et sterkere vern mot anonym omtale. Vi mener at legers personvern må veie tyngre enn forbrukerhensyn ved publisering av subjektive vurderinger av leger på nettet. Dette er ikke Høyesterett enig i, og det tar vi til etterretning. Samtidig er det viktig å påpeke at denne avgjørelsen kan få negative konsekvenser ikke bare for fastleger og helsetjenesten generelt, men også for andre yrkesgrupper, sier Nils Kristian Klev, leder i Allmennlegeforeningen og visepresident i Legeforeningen.

Personvernlovgivningen krever at det må foretas en avveining mellom legenes privatliv på den ene siden, og forbrukerhensyn på den andre. Legeforeningen argumenterte for at legenes personvern veier tyngst i denne vurderingen. Høyesterett mener imidlertid at Legelistens praksis er i tråd med personvernlovgivningen.

Klev er spesielt bekymret for fastlegene som står i en svært presset arbeidshverdag.

– En rekke leger har tatt kontakt med Legeforeningen fordi svært krenkende vurderinger av dem ligger ute på nettet. Det er bekymringsfullt at leger sidestilles med kommersielle tjenesteytere. Leger foretar blant annet viktige vurderinger om sykmeldinger og medisiner, og fastlegen har også en viktig portvokterfunksjon. Vi mener det ikke er i pasientene eller allmennhetens interesse at leger kan bli utsatt for press og personhets på nettet. Det ser likevel ut til at Høyesterett vekter andre hensyn tyngre enn legers privatliv, sier han.

Det var i 2017 at Datatilsynet bestemte at leger og annet helsepersonell kunne reservere seg mot omtale på Legelisten. Saken gikk videre til Personvernnemnda, som i januar 2019 slo fast at Legelisten fritt kan publisere anonyme vurderinger av leger på nett, og at leger ikke kan reservere seg mot dette.

Legeforeningen saksøkte staten ved Personvernnemnda i juni 2019. Legeforeningen fikk ikke medhold i ting- og lagmannsretten da saken ble behandlet der.

Spørsmålet om lovligheten av slik omtale på nett har ikke vært vurdert av norske domstoler tidligere. EUs personvernforordning ble også innført i norsk rett i 2018, og inneholder kompliserte regler. Så da Høyesterett valgte å behandle Legeforeningens anke, var det et klart signal om at domstolen vurderte saken som prinsipiell og viktig å avklare.

At saken er prinsipielt viktig kommer også frem i dommen, ettersom Legeforeningen slipper å betale saksomkostninger med henvisning til at saken har reist prinsipielle spørsmål som Høyesterett ikke har behandlet tidligere.