Tannhelseløft på gang

Christian Pollock Fjellstad

Rådgiver for politikk og kommunikasjon i NTF

Endelig et betydelig steg videre i tannhelsepolitikken! Budsjettforliket mellom regjeringen og Sosialistisk venstreparti (SV) setter tannhelsepolitikken på agendaen for 2022, og varsler starten på en tannhelsereform i stortingsperioden. Hva skjer nå?

Stortinget.

Gjennom desember 2021 har først Stortingets finanskomité behandlet rammene for statsbudsjettet 2022, før så fagkomiteen tar over og leverer på de konkrete fagområdene. For tannhelse er det først og fremst budsjett tilhørende helse- og omsorgsdepartementets saks- og ansvarsområde som er gjeldende, men også kommunal- og moderniseringsdepartementet berøres. Hva som gis som overordnede rammetilskudd og hva som gis som øremerkede midler er i skrivende stund (7. desember) enda ikke avklart.

Budsjettforliket innebærer både tilførte midler over budsjettene, men også enighet om veien videre på området, gitt til uttrykk som såkalte verbalforslag.

Totalt styrkes tannhelseområdet med friske 378 millioner kroner og det er åpenbart mer i vente de kommende årene. Med dette budsjettforliket, mellom regjeringen og SV, har satsningen på oral helse tatt et tydelig steg videre og Den norske tannlegeforening (NTF) støtter mange av de foreslåtte styrkningene. Hvordan disse nye midlene faktisk kommer til anvendelse blir avgjørende for den videre satsningen og NTF vil følge med.

NTF har gjennom flere år jobbet for å få en helhetlig gjennomgang av tannhelsetjenesten i Norge, og med formuleringene i budsjettforliket er NTFs mål langt på vei oppnådd. Det gjenstår å se hva et forslag om en utredning av status for tannhelsetjenestene i Norge faktisk betyr, og for NTF er det viktig at en slik utredning ikke avgrenses til en sosioøkonomisk kartlegging av forskjellsnorge.

En utredning må inneholde en gjennomgang av hele tannhelsetjenesten og se på både finansiering og organisering av tjenesten. Folketrygdens stønadsordning må også inkluderes. Ordningen blir også for 2022 ytterligere redusert gjennom en underregulering tilsvarende 0,9 prosent av forventet prisvekst. Det er faktisk litt overraskende at man har funnet 378 millioner kroner til tannhelse, men ikke klarer å prioritere 20 millioner kroner til en full regulering av refusjonstakstene.

NTF stiller seg kritiske til både den manglende satsreguleringen og den nye satsningen på reduserte kostnader for tannbehandling for 21- og 22-åringer. Helhetlig sett kan det sies at regjeringen og SV forskutterer noe av både det en utredning og et nytt utvalg kan komme frem til. Derfor må også satsningen på denne gruppen først og fremst forstås som en sosial- og velferdspolitisk satsning og ikke en helsepolitisk satsning.

Den norske tannlegeforening mener at tannhelsetjenesten er en viktig del av helsetjenesten. For NTF er det viktig å frembringe mest mulig relevant kunnskap om tannhelsetjenestene før videre veivalg treffes for fremtidens tannhelsetjeneste, og skal utvalgsarbeid og utredning lykkes må det prioriteres ressurser for god gjennomføring. Derfor jobber NTF selvfølgelig videre opp mot Helse- og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet. Generelt opplever NTF å bli lyttet til av myndighetene og foreningen bidrar med erfaring og kompetanse på mange arenaer.

Det er mange utfordringer som nå må gripes tak i, og både finansiering og organisering av tjenestene er blant de avgjørende tingene som må utredes. All den tid man ikke har ubegrenset med midler vil det også være et spørsmål om hvordan pengene skal brukes for at den norske befolkningen faktisk skal få et bedre tannhelsetilbud. I så måte blir 2022 et viktig og spennende år for den videre utviklingen. Vi gleder oss!

Konkret foreslås det følgende:

Tallforslag

  • Å styrke den offentlige tannhelsetjenesten via fylkeskommunene med 100 millioner kroner.

  • Å innføre 50 prosent rabatt på de offentlige takstene for 21- og 22-åringer til en antatt kostnad av 168 millioner kroner.

  • Å styrke ordningen for personer med store traumer og odontofobi, den såkalte TOO-ordningen. Det foreslås en styrking på 60 millioner kroner og dette kommer i tillegg til den satsningen som ble foreslått av Solberg-regjeringen før den gikk av.

  • Å styrke refusjonsordningen for barn og unge som har behov for kjeveortopedisk behandling, altså tannregulering, til den nette sum av 50 millioner kroner.

Verbalforslag

  • Stortinget ber regjeringen sette i gang en utredning av status for tannhelsetjenestene i Norge, herunder sosiale og geografiske forskjeller i bruk og tilgang, årsaker til forskjeller, forholdet mellom tilbud i privat og offentlig regi, samt forskjeller i priser og behandling.

  • Stortinget ber regjeringen sette ned et utvalg som skal komme med forslag som kan sikre at tannhelsetjenestene blir likestilt med andre helsetjenester, herunder modeller for egenandelstak.