Spør advokaten

Forsvinner reklamasjonsretten når selger har gitt en garanti?

Tone Galaasen

Advokat i NTF

Tekst

Jeg kjøpte nytt utstyr til klinikken for litt over ett år siden, som brakk under en helt ordinær arbeidsprosedyre. Det dreier seg om utstyr som vanligvis holder i flere år. Da jeg reklamerte, svarte selger at de har 12 måneder garanti, og at jeg derfor ikke har noen rettigheter overfor dem. Stemmer dette?

Svar:

Nei, du mister ikke retten til å reklamere på grunn av en garanti fra selger. Kort forklart er reklamasjon en lovfestet rettighet, som gjelder uavhengig av om selger har gitt en garanti.

Kjøpsloven § 32 regulerer hva som gjelder ved reklamasjoner. Det er to frister du må være oppmerksom på, og begge må overholdes for at du skal ha reklamasjonsretten i behold.

Den relative fristen: Du må reklamere innen rimelig tid etter at du oppdaget eller burde ha oppdaget en feil eller mangel, og gi selgeren melding som angir hva slags mangel det gjelder. Du har undersøkelsesplikt, og fristen løper fra du burde ha oppdaget mangelen. Hva som anses som rimelig tid, avhenger av hvem partene er, hva kjøpet gjelder og kjøpers sakkyndighet. Siden du er næringsdrivende, stilles det generelt strengere krav enn overfor forbrukere. En grei regel er å reklamere så raskt som mulig.

Den absolutte fristen: Du må reklamere innen to år, regnet fra det tidspunktet du overtok utstyret. Etter dette bortfaller vanligvis selgers forpliktelser, etter kjøpslovens bestemmelser.

Hvis du oversitter kjøpslovens frister, så vil du som hovedregel miste retten til å kreve prisavslag, heving eller erstatning fra selger. Det følger imidlertid av kjøpsloven § 32(2) at «Dette gjelder ikke dersom selgeren ved garanti eller annen avtale har påtatt seg ansvar for mangler i lengre tid».

Det er, som kjent, relativt vanlig med lengre kjøpsgarantier på ulike produkter, for eksempel fem eller ti år. En garanti innebærer at selger eller produsent påtar seg et større ansvar og forpliktelser enn etter kjøpsloven, og at du dermed får bedre rettigheter enn du ellers ville ha hatt. En garanti kan betegnes som en avtale mellom deg og selger, som kommer i tillegg til kjøpslovens bestemmelser.