Ny regjering, ny (?) tannhelsepolitikk og NTFs representantskap

Foto: Kristin Aksnes.

Norge har fått en ny regjering. Arbeiderpartiet og Senterpartiet er blitt enige om hvordan de skal styre landet. Oral helse har fått et eget avsnitt i den nye regjeringsplattformen – Hurdalsplattformen – som ble lagt frem 13. oktober:

«Regjeringen ønsker en gradvis utvidelse av den offentlige tannhelsetjenesten med mål om å likestille den med andre helsetjenester.

Regjeringen vil: Styrke det forebyggende arbeidet for god tannhelse; Sikre på en bedre måte at de som har rett til gratis offentlig tannhelse, får et riktig og godt tilbud; Styrke støtteordningene til de med dårligst råd og de med sykdommer som gir dårlig tannhelse, og gjennomgå refusjonsordningene på tannhelsefeltet; Innføre gratis tannhelsebehandling til personer i alderen 19 til 21 år og innføre halv pris på tannhelsebehandling for personer i alderen 22 til 25 år.»

NTF er skuffet over at regjeringen ikke er tydelig på at den vil sette i gang en helhetlig gjennomgang av tannhelsetjenesten. En endring og en styrking av tannhelsetjenesten må baseres på kunnskap, og i dag vet vi faktisk ikke nok hverken om tjenesten eller om den orale helsen i landet. Vi må analysere og vurdere de faglige, organisatoriske, administrative og økonomiske elementene som tannhelsetjenesten består av, se på erfaringene fra sammenlignbare (nordiske) land, og dermed faktisk følge opp de vedtak som Stortinget tidligere har gjort på området. Vi kan ikke forsvare å bruke penger på en reform som ikke er godt gjennomarbeidet og står på et solid faglig fundament. Målet må være å utjevne sosial ulikhet i oral helse og sikre at hele befolkningen får tilgang til nødvendig tannbehandling.

Regjeringen er en mindretallsregjering, og den må derfor samarbeide med andre partier i Stortinget for å få flertall for sin politikk. NTF vil selvsagt søke å ha god dialog med regjeringspartiene, men også med de andre partiene på Stortinget. Spesielt Rødt og SV har pekt på oral helse som et meget viktig satsingsområde.

Flere av partiene på venstresiden snakker om en tannhelsereform. På nåværende tidspunkt er det imidlertid ganske uklart hva partiene legger i dette begrepet. De færreste har et klart og realistisk budskap som forklarer hva de egentlig mener og, ikke minst, hvordan dette skal gjennomføres. Fra NTFs side vil vi imidlertid være helt klare på hva vi mener det er behov for og hva vi forventer. Vi har en nesten helt ny helse- og omsorgskomité å bli kjent med – og som skal bli kjent med oss og med tannhelsetjenesten. Det blir mye jobbe med også i denne stortingsperioden, frem mot 2025.

NTF er skuffet over at regjeringen ikke er tydelig på at den vil sette i gang en helhetlig gjennomgang av tannhelsetjenesten.

I år skal NTF igjen gjennomføre et representantskapsmøte. Representantskapet er foreningens høyeste myndighet som møtes hvert annet år. Flere saker av stor betydning står på agendaen, og mange viktige beslutninger skal tas på årets møte. Alle sakene er å finne på NTFs nettsted.

Et nytt arbeidsprogram skal vedtas. Dette dokumentet legger rammer og er styrende for arbeidet i hele foreningen de neste to årene. Arbeidsprogrammet er selvsagt tett knyttet til budsjettet og har tre hovedområder; medlemmer, samfunnet og organisasjonen.

Jeg ser spesielt frem til diskusjonene om hovedstyrets forslag til nytt arbeidsprogram og nye policydokumenter. Hovedstyret legger frem forslag til to nye policydokumenter: Fremtidens tannhelsetjeneste og Nødvendig helsehjelp og kosmetisk behandling for pasienter innen odontologi.

Hovedstyret bruker foreningens policydokumenter aktivt. Vi støtter oss på dem i det politiske arbeidet. Det er derfor behov for at disse dokumentene blir oppdatert jevnlig og at nye kommer til, i tråd med endringer i samfunnet generelt og i tannhelsetjenesten spesielt. Hovedstyret mener at disse to dokumentene vil gi gode rammer for det videre arbeidet. Ikke minst mener vi det er viktig at foreningen signaliserer et klart standpunkt også når det kommer til kosmetisk behandling.

Avslutningsvis er det duket for noe av det aller mest spennende – nemlig valg til alle de sentrale vervene. NTF er en organisasjon med et representativt demokrati. Det innebærer at medlemmene velger sine representanter. Representantene velger så dem som skal lede foreningens ulike organer i den påfølgende toårsperioden. Det er altså dere, medlemmene, som til syvende og sist bestemmer både hva vi skal gjøre og hvem som skal gjøre det. Til alle dere som stiller til valg – lykke til!

Hovedstyret har sagt sitt. Nå er det opp til alle dere medlemmer å ta del i beslutningsprosessen og i den videre utviklingen av foreningen vår. Jeg ser frem til konstruktive diskusjoner og gode vedtak. Godt representantskap!

Camilla Hansen Steinum

President