Lønnspolitisk forum 2021

Tekst:
Ragnhild Henriksen Løken

Tekst

Foto:
Tonje Ruud Camacho

Foto

Annet hvert år arrangerer NTF Lønnspolitisk forum for tillitsvalgte i offentlig sektor. I år ble arrangementet holdt på Hotel Bristol i Oslo, og tillitsvalgte fra alle universitetene, fylkeskommunene, Forsvaret, Studentsamskipnaden, NIOM og Lovisenberg sykehus deltok. På agendaen for årets forum sto blant annet NTFs policydokument om fremtidens tannhelsetjenester, hovedstyrets forslag til nytt arbeidsprogram, behovet for tannlegevaktordning og ikke minst fremdriften i de lokale lønnsforhandlingene som de tillitsvalgte i skrivende stund er fullt opptatt med.

Lønnspolitisk forums oppgaver er regulert i Reglementet for NTFS sentrale forhandlingsutvalg (SF) og lokale tillitsvalgte i tariffbundne virksomheter. De omfatter blant annet å drøfte tariffpolitiske spørsmål av prinsipiell betydning, drøfte saker bragt inn til forumet, evaluere lønnsoppgjør og ikke minst å velge NTFs sentrale forhandlingsutvalg og dette utvalgets valgkomité.

NTFs sentrale forhandlingsutvalg består nå av (f.v.) Anne Gussgard, Birgit Hjort Kollevold, Farshad Alamdari og Christiane Howlid Dale. Øivind Ellingsen var ikke til stede da bildet ble tatt.

Gode diskusjoner

Når man samler 25 av Norges mest engasjerte Tannlegeforeningstillitsvalgte blir det gode og spissede diskusjoner. President Camilla Hansen Steinum og visepresident Heming Olsen Bergem fikk begge erfare at det til tider ble lang venteliste på å få tak i mikrofonen for å få sagt sitt når de skulle få forsamlingen med på å diskutere policydokumenter og arbeidsprogram. Mye ble sett i kontekst av at årets stortingsvalgkamp virkelig har satt tannhelsetjenesten langt framme i de politiske partienes bevissthet. Hva er realistisk? Hva er bare valgflesk? Hvordan kan de ulike politiske partiene nå sine mål? Og hva trenger egentlig tjenesten og pasientene? Det eneste som det ble konkludert med var at det er et tydelig behov for «en helhetlig gjennomgang av hele tannhelsetjenesten» og at det må hentes inn mer kunnskap både om hvordan vi jobber, hva vi skal jobbe med framover og hvilke behov som møter oss i fremtiden hvis man skal utforme og dimensjonere en tannhelsetjeneste som favner om både privat sektor og offentlig sektor på samme tid – og som kan gi et likeverdig og godt tilbud til mennesker med stort behandlingsbehov over hele landet.

Ny valgkomité består av Ragnhild Henriksen Løken, Hege Myklebust Vartdal og Ingvild Brusevold. Line Johansen Sund var ikke til stede da bildet ble tatt.

Ønske om bedre rammevilkår

Ikke overraskende får offentlig sektor stor plass i diskusjonen når de fleste deltakerne er nettopp fra denne sektoren. Det var tilsynelatende en felles oppfatning i salen om at offentlig sektor må ha bedre rammevilkår for å kunne fortsette å tilby gode tjenester til innbyggerne sine, samt kunne konkurrere om høyt kvalifisert arbeidskraft blir værende i offentlig sektor over tid. I tillegg ble det diskutert om universitetene har gode nok betingelser til å kunne utdanne fremtidens tannleger, og hvordan det i større grad skal bli mulig å få implementert forskning i vår daglige praksis. Flere trakk frem at det er behov for flere synergier mellom offentlig og privat tannhelsetjeneste, da det er tydelig behov for mer samarbeid på flere arenaer enn det foreligger i dag.

Lønnsforhandlingene er i gang

De lokale lønnsforhandlingene har så smått begynt ute i fylkeskommuner og statlige virksomheter. Noen steder er resultatet klart, andre steder er det fremdeles flere uker til forhandlingsmøtene skal gjennomføres. I fjor opplevde Tannlegeforeningen at det ble brudd i forhandlingene i flere av fylkeskommunene på grunn av både dårlige prosesser og dårlige tilbud fra arbeidsgiverne. I år er det både mulig å få til bedre oppgjør og flere av arbeidsgiverne har lagt opp til mer ryddige og åpne prosesser enn hva som var tilfelle i fjor. Det er dog heller ikke i 2021 lagt opp til lønnsfest i offentlig sektor.

Nye tillitsvalgte

To engasjerte og hyggelige møtedager ble avsluttet med valg til Sentralt forhandlingsutvalg. Utvalget skal ideelt sett ha representanter fra mer enn ett tariffområde. Da nåværende nestleder, Ragnhild Henriksen Løken, valgte å ikke ta gjenvalg åpnet det seg en mulighet for å få inn både en ny nestleder og ikke minst en helt ny kandidat til utvalget. Valgkomiteen fikk et såkalt luksusproblem og måtte velge mellom flere foreslåtte kandidater, i tillegg til de fra styret som tok gjenvalg. Farshad Alamdari (Innlandet FK) ble innstilt og valgt til sin femte periode som leder av SF. Birgit Hjort Kollevold (Viken FK) fikk rollen som nestleder. Styrets øvrige medlemmer ble til slutt Christiane Howlid Dale (Rogaland FK), Øivind Ellingsen (Innlandet FK) og Anne Gussgard (UiT – Norges arktiske universitet). Fra årsskiftet skal de ta på seg oppgaver og ansvar knyttet til både opplæring av tillitsvalgte, strategi og innspill til sentrale tarifforhandlinger i den neste toårsperioden. Ny valgkomite består av Ragnhild Henriksen Løken, Hege Myklebust, Ingvild J. Brusevold og Line Johansen Sund.