Munnstellboks ga bedre munnhelse for eldre på sykehjem

Foto: Colorbox

Munnstellboksen det er snakk om er det forskere ved Avdeling for gerodontologi ved Universitet i Oslo som står bak.

Astrid Skiftesvik Bjørkeng

Kathrine Gahre Fjeld og Lene Hystad Hove er forskere ved Avdeling for gerodontologi ved Det odontologiske fakultet ved Universitet i Oslo.

Foto: Håkon Størmer, OD/UiO.

– Det startet med et masterprosjekt, sier Katrine Gahre Fjeld som er forsker og spesialtannlege ved Det odontologiske fakultet ved Universitetet i Oslo.

– Tilfeldighetene ville det slik at jeg hadde undervisning for sykepleiere under masterutdanning i avansert geriatrisk sykepleie, hvor jeg fortalte om boksen vi har utviklet, sier Fjeld. Hun er en av veilederne til masterstudentene og en av forskerne i munnstellboksprosjektet.

– Munnstellboksen skapte optimisme og det ble besluttet å søke Innovasjons- og kompetansemidler hos Statsforvalteren i Oslo og Viken, til et pilotprosjekt for å teste ut boksen i praksis, fortsetter Fjeld.

Midler ble innvilget og prosjektet ble initiert av Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Viken (Østfold), med Lene Hystad Hove fra UiO i styringsgruppen.

Arbeidsgruppen videreutviklet konseptet og testet munnstellboksen ut på et sykehjem i Viken.

– Hvilke erfaringer har dere gjort dere?

– Det vi oppdaget aller først var at i tillegg til den fysiske boksen med beskrivelser av hvilke tiltak det var behov for å følge opp, trengtes det også en liten undervisningspakke som beskriver hvordan man skal bruke boksen, forklarer Fjeld. Da måtte vi sette oss ned og finne ut hvordan undervisningspakken kunne brukes på best mulig måte.

– Det vi først og fremst erfarte var viktigheten av å jobbe tverrfaglig i team. Syke eldre har sammensatte og ofte kompliserte behov. Det er mange hensyn å ta for å sikre profesjonell og verdig omsorg. Derfor ble tverrfagligheten så viktig når vi skulle finne de beste løsningene for den enkelte bruker.

– Vi opplevde at vi i veldig stor grad kunne spille på hverandres erfaringer. Tannpleierne hadde mye erfaring med å lage undervisningspakker og veiledningspakker, og sykepleieren visste mye om logistikken og hvordan ting faktisk fungerer i praksis. Det var en veldig fin og sammensatt prosjektgruppe, sier Fjeld. Man får til veldig mye, dersom man bare samarbeider med de rette menneskene med den rette kompetansen.

Eksempel på en munnstellboks.

Foto: Katrine Gahre Fjeld.

Munnstellboksene og undervisningsmateriellet ble testet ut på utvalgte avdelinger ved et sykehjem i Viken. De aktuelle brukerne fikk en munnstellboks hver, og pleierne fikk en opplæringsdel som handlet om oral helse generelt, og deretter en del om hvordan de skulle bruke boksen under assistert munnstell.

– Det må også sies at dette prosjektet ble gjennomført under pandemien, og vi er veldig stolte av at vi faktisk klarte å gjennomføre prosjektet, sier Katrine Gahre Fjeld.

– Tilbakemeldingene har vært unisont positive. Munnstellboksen var et sårt tiltrengt tiltak, og jeg håper at dette ikke bare blir et pilotprosjekt, men at det kan videreutvikles og bli et tiltak som kan realiseres i en større skala på sykehjem, og også i hjemmesykepleien eller i bofellesskap, sier Katrine Gahre Fjeld avslutningsvis.