På valg 2021

NTFs representantskap skal velge nytt hovedstyre i slutten av november. Tidende har spurt de aktuelle kandidatene om hva de ser som hovedutfordringer og hva de vil prioritere i sitt arbeid som øverste tillitsvalgte i NTF.

Ellen Beate Dyvi

NTFs hovedstyre teller ni medlemmer, inkludert president og visepresident. Valgkomiteen har innstilt syv kandidater. To hovedstyremedlemmer er allerede valgt av henholdsvis Sentralt forhandlingsutvalg (SF) og Sentralt næringsutvalg (SNU).

NTFs representantskapsmøte, med valg til nytt hovedstyre, finner sted på Gardermoen 26.-28. november.

Heming Olsen-Bergem

Presidentkandidat. Gjenvalg, har sittet tre hovedstyreperioder hvorav én som visepresident.
Foto: Kristin Aksnes

Alder: 52 år

Utdanning: Cand. odont. UiO 1997. Spesialist oral kirurgi og oral medisin, UiO 2005. PhD UiO, 2015, Linjelederutdanning 2020 og HMS 40-kurs 2020.

Praksis: Privat praksis, Halden og Den offentlige tannhelsetjenesten (DOT) i Østfold, Fredrikstad 1997-1998. DOT Troms, Sjøvegan 1998. Privat Praksis Oslo, 1999-2000. Instruktørtannlege UIO 1999-2005. Universitetslektor UIO 2006-2015. Privat spesialistpraksis Drammen 2003-2020. Forsvarets sanitet fra august 2015-. Leder spesialistutdanningen i oral kirurgi og oral medisin, UiO 2016-2019. Førsteamanuensis, IKO, UiO, 2016-. Spesialisttannlege ved ØNH/kjevekirurgi, Vestre Viken HF, Drammen sykehus 2016-2021. Sjef for Institutt for militær epidemiologi og for Forsvarets helseregister 2021-

Foreningserfaring: Styremedlem Norsk forening for oral kirurgi og oral medisin 2008-2010.Leder Norsk forening for oral kirurgi og oral medisin (NFOKOM) 2010-2016. Nestleder NFOKOM 2016-. Styremedlem ITI Norge/Sverige 2012-2016.

– Hva ser du som den eller de største utfordringen(e) for Tannlegeforeningen i tiden fremover?

– Det er i skrivende stund ikke helt avklart hvordan den neste regjeringen skal se ut etter årets valg. Uavhengig av denne mener jeg at den største utfordringen for NTF på politisk hold er å få politikerne til å forstå at en helhetlig gjennomgang av tannhelsetjenesten er en fornuftig samfunnsmessig og samfunnsøkonomisk tilnærming til en bedret tannhelse i befolkningen. Det ses stadig tegn på at den norske modellen er god, men ikke så god som vi kanskje har trodd, og i alle fall med et stort forbedringspotensial.

En slik helhetlig gjennomgang vil kunne gi oss svar på en rekke spørsmål vi foreløpig ikke har godt nok grunnlag til å besvare. Hvor mange tannleger har vi i Norge i dag? Hvor mange trenger vi? Hvor skal de utdannes? Hvilken utdanning skal de ha? Hvem skal utdanne dem? Hva innebærer helsearbeiderrollen? Hvordan skal myndighetene forholde seg til tannleger som helsearbeidere? Hvilken rolle skal tannleger ha i nasjonal beredskap, og hvordan innvirker det på hvem som utdanner dem og hvilket nivå utdanningen skal ha? Hvilken rolle skal tannlegespesialistene ha og hvordan skal balansen mellom tannleger og tannlegespesialister være? Hvilken rolle har fylkestannlegen og hvordan skal man ressurssette denne til å utføre sine lovpålagte oppgaver, blant annet også som beredskapsansvarlig? Hvordan kan vi best balansere tannleger med statlig og fylkeskommunal ansettelse mot de i privat sektor, og utnytte kompetansen hos begge til det beste for befolkningen og for tannlegene selv i sin yrkesutøvelse? Hvordan kan tannlegene samvirke med øvrig helsepersonell for bedret befolkningshelse? Hvordan skal vi utvikle faget? Hvordan skaper vi gode rammer for de som skal gjøre det? Hvordan opprettholder vi og forbedrer utdanning og forskning innen odontologi? Hvordan skaper vi grunnlaget for god tannlege- og tannlegespesialistfordeling?

Listen er lang og spørsmålene er mange. Jeg mener mye om alle disse punktene, og NTF skal jobbe for at svarene blir best mulig for våre medlemmer fremover, og for våre pasienter, men da trenger vi også en skikkelig gjennomgang som gir oss et bedre grunnlag.

Internt blant Tannlegeforeningens medlemmer må vi jobbe for at arbeidslivet og rammene rundt dette blir stadig bedre. Om du er ansatt offentlig eller privat, om du er selvstendig næringsdrivende, om du er praksiseier, om du arbeider i enkeltklinikk, flerklinikker, en regional eller nasjonal kjede, om du er på kompetansesenter, sykehus eller universitet, så skal NTF arbeide for deg. Vi har mange sammenfallende interesser og noen divergerende, men NTF skal se alle. NTF skal være den samlende foreningen!

– Hvilke(n) oppgave(r) mener du NTF bør prioritere i kommende toårsperiode?

– NTF skal fortsette det gode arbeidet mot politikerne og styrke dette ytterligere, samtidig som vi skal se alle våre medlemmer og være en tydelig fagforening for oss alle. Vi skal arbeide for å komme med de beste svarene på alle spørsmålene som er nevnt over. Vi skal arbeide for å gjøre hverdagen for alle våre tannleger givende og trygg, med gode muligheter og gode rammevilkår. Det skal være mulig å drive praksis uten at man overveldes av krav og dokumentasjon fra myndighetene, og at man faktisk enkelt kan forstå hva myndighetene forventer.

Som eksempel må man ha lovgiving, forskrifter og bestemmelser (det gule heftet som et tenkt eksempel) som er rasjonelle og tolkbare. Vi skal arbeide for større samhandling innad i tannhelsetjenesten til det beste for alle. Vi skal være premissleverandør og myndighetenes eksperter på munnhelse, i tett samarbeid med alle enheter i munnhelsetjenesten. Vi skal fortsette å styrke etterutdanningen og foreningens tilbud innen fag, jus, arbeidsliv, medlemsrådgiving, politikk og informasjon. Vi skal bli stadig bedre i vår informasjon ut til medlemmene. Vi skal være synlige, tilgjengelige og åpne for medlemmene, og synlige og tydelige i mediene.

Vi har og skal ha et stadig hardtarbeidende sekretariat som svarer ut høringer, presser på e-helsedirektoratet, helsedirektoratet, Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) og Folkehelseinstituttet (FHI), som kan fag og etterutdanning, jus og arbeidsliv og medlemsrådgiving. Vi skal ha et Tidende som er et sterkt fagtidsskrift og også en informasjonskanal for våre medlemmer. Og vi skal se våre tillitsvalgte! Uten dem fungerer ikke fagforeningen NTF. Det skal være interessant og givende å være tillitsvalgt. Og dere skal bli hørt.

– Hvilke(t) område(r) i NTFs arbeidsprogram vil du spesielt engasjere deg i?

– Jeg stiller til valg som president. I det legger jeg et ansvar i å se hele arbeidsprogrammet og helheten i arbeidsprogrammet. Arbeidsprogrammet er medlemmenes uttrykte ønske og rettesnor for hva presidenten får ansvaret for å gjennomføre. Hovedstyremedlemmene, og særlig representantene fra SF og SNU forventer jeg at har særlige punkter de er opptatt av at blir gjennomført, men presidenten skal se helheten. Representantskapet setter kursen og den skal vi følge.

– Hva vil du ellers si at du har å tilføre NTFs hovedstyre, som er spesielt for deg og ditt kandidatur?

– Jeg har det siste året fått økt min kompetanse som leder. Jeg er opptatt av å gå inn i samtaler og møter med et åpent sinn. Jeg lytter til folk og jeg setter pris på gode diskusjoner og sterke meningsytringer. Uenighet er bra hvis den uttrykkes i sak. Og når man har jobbet gjennom sakene kan jeg være tydelig og ta avgjørelser.

Jeg har jobbet i Den offentlige tannhelsetjenesten, jeg har jobbet privat, både som tannlege og som tannlegespesialist. jeg har arbeidet på sykehus, jeg har forsket, jeg jobber med beredskap. Og jeg har undervist og nytt gleden over å ha studenter. Jeg har tatt en PhD og kjent på følelsen av å klare alt og samtidig føle at jeg ikke kan noen ting (de som er stipendiater skjønner). Alt dette anser jeg som en styrke til nettopp det å se helhet, i å se styrken som ligger i at vi er forskjellige med ulike bidrag i prosessen. Jeg har stor tro på styrken som ligger i samarbeid, både mellom personer, men også mellom privat og offentlig sektor, mellom universitet og kompetansesentre, mellom tannleger, tannlegespesialister og andre helsearbeidere. Jeg er opptatt av tannlegen som grunnstammen og representanten for bredden innen faget, og jeg er opptatt av at tannlegespesialisten kun skal representere spisskompetansen. Selv er jeg stolt av å være tannlege. Og jeg er stolt av mine kollegaer.

Ralf Husebø

Visepresidentkandidat. Har sittet tre hovedstyreperioder som leder av Sentralt næringsutvalg (SNU).
Foto: Inger-Anette Miranda

Alder: 52 år

Utdanning: Cand.odont. Universitetet i Bergen (UiB) 1995.

Praksis: Praksiseier i Sandnes 1998-

Foreningserfaring: Verneombud i Sandnes tannhelsedistrikt 1997-1998, medlem PTL-styret 1998 - 1999. Leder PTL Rogaland 1999 - 2001. Nestleder i Rogaland Tannlegeforening 2001 - 2002. Leder Landsmøtekomiteen (Stavanger) 2006, 2002 - 2007. Nestleder i Rogaland Tannlegeforening 2007 - 2009. Leder i Rogaland TF 2009 - 2011. Vara til NTFs hovedstyre 2010 - 2015. Leder i SNU 2015-2021. Styremedlem i Akademikerne Næring 2017-2021.

– Hva ser du som den eller de største utfordringen(e) for Tannlegeforeningen i tiden fremover?

– Det ser nå ut til at det er flertall på Stortinget for endringer innenfor tannhelsesektoren. De fleste partiene har lovet endringer og økt offentlig finansiering av tannhelsetjenester. Da er det ekstra viktig at vi er så tett på beslutningsprosessene som mulig, for å påvirke hvordan dette løses. Vi skal ivareta våre medlemmers interesser, men også pasientenes.

I tillegg brenner jeg for en samlet forening, og mener vi må jobbe hardt for å holde oss samlet. Står vi sammen har vi vesentlig større gjennomslagskraft enn om vi deler oss opp. Skal vi klare dette må vi jobbe mye med kommunikasjon, samt at vi må ivareta alle grupperinger i NTF.

– Hvilke(n) oppgave(r) mener du NTF bør prioritere i kommende toårsperiode?

– Fortsette utviklingen av kurs, både digitale og fysiske, slik at alle våre medlemmer kan holde seg oppdaterte til enhver tid. Skal vi opprettholde vårt gode omdømme er det viktig at våre medlemmer går på kurs. Derfor er det viktig at NTF stadig utvikler sine kurs slik at medlemmene går på dem. Kursene må være relevante, interessante, lett tilgjengelige og varierte både i innhold og form. Som praksiseier er jeg opptatt av at vi også må ha kurs som går på ledelse, administrasjon og økonomi, ikke bare tannlegefaglige kurs.

NTF må hele tiden jobbe for å være premissleverandør i tannhelsepolitiske spørsmål. For å kunne påvirke tannhelsepolitikken må vi jobbe kontinuerlig med å fremme våre syn både i politiske prosesser og i samfunnsdebatten. Hovedstyre og sekretariat er blitt svært gode på dette, så det må vi fortsette med.

Vi ser en økende konkurranse både i bransjen i Norge, men også fra utenlandske aktører. I slike tider er det ekstra viktig at vi har gode holdninger. Etikk er derfor noe vi må jobbe aktivt med. Jeg har stor tro på at NTFs etiske regler kan utgjøre et konkurransefortrinn i forhold til andre aktører, og det vil være til pasientenes fordel om vi følger dem. NTF må fremme disse reglene overfor både medlemmer og pasienter.

– Hvilke(t) område(r) i NTFs arbeidsprogram vil du spesielt engasjere deg i?

– Alle som sitter i NTFs hovedstyre må tenke på helheten i arbeidsprogrammet og ta ansvar for det. Områder som engasjerer meg mye er kursutvikling, yrkesetikk, gode arbeidsforhold for både praksiseiere og ansatte eller leietannleger, tannhelsepolitiske spørsmål og at vi står samlet som en sterk forening.

– Hva vil du ellers si at du har å tilføre NTFs hovedstyre, som er spesielt for deg og ditt kandidatur?

– Jeg har lang erfaring i NTF, men også innen andre organisasjoner. Samfunnsengasjert, mener at vi alle må ta ansvar om vi skal ha et godt samfunn. Derfor mener jeg også at vi av og til må løfte blikket litt og ikke bare se på oss selv. Ellers er jeg løsningsorientert, men ikke redd for å stå på mitt standpunkt om jeg mener det er prinsipielt viktig.

Ingvild Nyquist Borgeraas

Hovedstyremedlem, gjenvalg. Har sittet nesten to hovedstyreperioder. Ble valgt til varamedlem i 2017, og gikk inn i NTFs hovedstyre som fast medlem sommeren 2018. Valgt til NTFs hovedstyre første gang i 2019.
Foto: Privat

Alder: 47

Utdanning: Årsstudium i matematikk, 1994. Cand.odont. UiO 2002. Spesialkompetanse implantatprotetikk 2017.

Praksis: 2002-2004: Den offentlige tannhelsetjenesten i Oslo/assistenttannlege privat praksis Oslo. 2004-2011: Egen praksis Oslo. 2011-2015: Vestfold fylkeskommune (Tannlege 2011-2012, overtannlege med klinisk virksomhet på narkoseavdeling 2012-2015). 2015-: Privat praksis i Larvik

Foreningserfaring: Nestleder Oslo Tannlegeforening 2006-2007, nestleder Vestfold Tannlegeforening 2015-. NTFs hovedstyre: Vara første halvår 2018, senere fast medlem 2018-

– Hva ser du som den eller de største utfordringen(e) for Tannlegeforeningen i tiden fremover?

– Tannhelse har vært et hett og viktig tema i høstens valgkamp. Lufta gikk litt ut av ballongen da Hurdalsplattformen ble presentert, så nå må vi bruke den påvirkningskraften vi har for å få tannhelsepolitikken på riktig kurs basert på kunnskap. Tannlegeforeningen er blitt lyttet til de siste årene, og det skal vi også kreve i denne stortingsperioden. Vi må bruke innflytelsen vår til beste for befolkningen og tannlegene. Vi må kreve mer til de svakeste pasientene og styrke finansieringen av hele tannhelsetjenesten, slik at vi kan sikre tilgang til nødvendige tannhelsetjenester for alle og utjevne sosial ulikhet. Vi må sette oral helse på agendaen og synliggjøre hvor viktig oral helse er for den fysiske og den psykiske helsen.

– Hvilke(n) oppgave(r) mener du NTF bør prioritere i kommende toårsperiode?

– Mye kan skje i løpet av en toårsperiode, og selv om vi heller ikke i denne perioden forventer å få en pandemi i fanget, så er det mulig at vi kommer til å måtte bruke mye tid på noe vi egentlig ikke har satt opp som en stor sak i arbeidsprogrammet. Men jeg er stolt av både bredden og innholdet i det arbeidsprogrammet Hovedstyret nå legger fram for Representantskapet.

Arbeidsmarkedet er i stadig endring, og det er også forventningene medlemmene våre har til fagforeningen sin. Tannleger er ulike og har ulike behov. Tannlegeforeningen må være en relevant og attraktiv forening for alle medlemmene våre, i alle faser av arbeidslivet sitt. Vi skal jobbe for gode og forutsigbare økonomiske rammer og vilkår for alle våre medlemmer.

Det er viktig å holde på vår posisjon som overordnet ansvarlig i tannhelsetjenesten, både offentlig og privat. Vi trenger tannleger som ønsker å bli ledere, og settes i stand til å bli ledere, i hele tannhelsetjenesten.

– Hvilke(t) område(r) i NTFs arbeidsprogram vil du spesielt engasjere deg i?

– MNTF skal være et kvalitetstegn. Uavhengig av om en er utdannet i Norge eller i utlandet, bor i nord eller sør, by eller bygd, jobber offentlig eller privat, i egen praksis eller i en kjede, skal pasientene våre vite atMNTF står for kompetanse og kvalitet hos tannleger med etikk og samvittighet høyt hevet.

Allmennpraktiserende tannleger skal stå for bredden i faget, og kompetanseheving og etterutdanning er viktig for å kunne utføre samfunnsoppdraget vårt.

Jeg mener at det bør opprettes nok studieplasser til å utdanne de tannlegene vi trenger i Norge.

Medlemmene våre må bli mer bevisste på hvordan vi kan skape en mer miljøvennlig og bærekraftig tannhelsetjeneste. Vi må ta ansvar og stille miljøkrav til leverandørene. Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe.

– Hva vil du ellers si at du har å tilføre NTFs hovedstyre, som er spesielt for deg og ditt kandidatur?

– Jeg har etter hvert ganske lang fartstid i yrket vårt, og føler jeg har god oversikt. Jeg har erfaring fra offentlig og privat virksomhet, både som ansatt tannlege og overtannlege i Den offentlige tannhelsetjenesten (DOT), og som oppdragstaker, leietannlege og klinikkeier i privat praksis.

Gjennom styrearbeid på lokalt plan føler jeg at jeg også evner å se hva som foregår på «grasrota» i foreningen.

Jeg kom inn i NTFs hovedstyre som vara for fire år siden, og rykket opp til fast medlem etter cirka et halvt år, så nå har jeg sittet i tre og et halvt år. Jeg trives godt, og vil gjerne få lov til å bidra med å utvikle foreningen vår i to år til.

Jeg bor og jobber i Larvik hvor jeg er født og oppvokst, og er gift med Jan som er toksikolog og jobber i industrien, og mamma til tre gutter: Eivind og Håvard på 13 år og Vegard på 15 år.

Linn Katarina Henriksen

Hovedstyremedlem, gjenvalg. Har sittet én hovedstyreperiode.
Foto: Privat

Alder: 40 år

Utdanning: NMH Oslo/BI Tromsø 2000-2003 Markedsføring og økonomi

Cand. odont, Tromsø 2013

Praksis: Heltidsansatt Troms Fylkeskommune, Ibestad tannklinikk (enmannsklinikk) 2013-.

Foreningserfaring:Tillitsvalgt UTV Troms 2017-. Valgkomité Troms Tannlegeforening 2019

– Hva ser du som den eller de største utfordringen(e) for Tannlegeforeningen i tiden fremover?

– En ny regjering, regjeringsplattform og poltikk langs en annen akse gjør at jobben for å synliggjøre NTFs interesser er minst like viktig som før. Det er nye mennesker i posisjoner, nytt apparat rundt og nye tanker om fremtiden hos disse. Dette påvirker NTF og våre interesser for å ivareta alle våre medlemmer og pasientene – som vi kjenner best. Vår utfordring er å gi kunnskap og innsikt i vårt fag og vår bransje, skape forståelse for kompleksiteten i tjenestens organisering og bidra til løsninger for fremtiden etter den retning som NTFs medlemmer vedtar. Vårt mål må være at poltikken som kommer ut av storting og regjering er til det beste for pasientene våre, samtidig som vi utnytter ressursene som ligger i både offentlig og privat sektor hvor vi har vårt daglige virke.

Rollen som påvirker av hvordan fremtidens tannhelsetjeneste skal se ut, har vært og er fortsatt Tannlegeforeningens viktigste og kanskje mest utfordrende oppgave. All den tid det både gjennom valgkamp og plattform er etablert at den nye regjeringen og dens støttepartier har tannhelse på agendaen i mye større grad enn den forrige. Vi må i aller høyeste grad fortsatt være på ballen. Jeg beroliges i imidlertid av at vi har sett dette komme, er godt forberedt, står sammen og har et sterkt lag.

– Hvilke(n) oppgave(r) mener du NTF bør prioritere i kommende toårsperiode?

– Politisk påvirkning og kunnskapsdeling i politiske miljøer har jeg snakket om over, så jeg skal ikke bruke flere ord på det her, men det henger egentlig sammen. I Den offentlige tannhelsetjensten (DOT), hvor jeg jobber, er det stadig tøffere vilkår for tannlegene. Oppdraget utvides, men de økonomiske bevilgningene uteblir. Utadrettet folkehelsearbeid må både her og der vike for produksjon, vi opplever økende grad av eldre og andre tunge pasientgrupper som krever tid. Det kan bevilges 10 millioner her og 10 millioner der, men likevel er vi lysår fra mål når ventetiden på TOO-behandling er fire år mitt distrikt og syv år i Tromsø. Det kan vi ikke tolerere.

I min del av landet opplever vi på toppen av dette økende utfordringer med å rekruttere og beholde tannleger, som på langt nær får godt nok betalt for den jobben de gjør, eller har det utstyret de trenger for å henge med i fagutviklingen. Nå kan det delvis henge sammen med stadig og enorm ressursbruk på både sammenslåing og oppdeling, men jeg oppfatter ikke at den utviklingen er unik for mitt fylke. DOT må styrkes. Uten at jeg har noen som helst tro på at det kan eller bør gå på bekostning av privat sektor. Tvert imot så mener jeg det kan balansere den helhetlige tjenesten, og kan tjene alles interesser. Også pasientene. En fullfinansiert offentlig sektor vil gagne privat sektor.

Det er så mange saker jeg mener er viktig for NTF – for den neste perioden og hele tiden: etterutdanning, arbeidsmarkedet, grunn- og spesialistutdanning, etiske spørsmål, tariff og næringsvilkår og så videre og så videre, men jeg skal avslutte med det som kanskje står mitt hjerte aller nærmest. De pasientene vi alle møter. Som har behov for tannbehandling, men som ikke har penger på konto til å betale for det. Den ulikheten som ikke er til å tåle. Det er vondt for de pasientene det gjelder, og det gjør vondt for oss som ønsker å hjelpe. Slik kan vi ikke ha det, og jeg er stolt over at NTF snakker om disse menneskene både internt og i vårt påvirkningsarbeid eksternt.

– Hvilke(t) område(r) i NTFs arbeidsprogram vil du spesielt engasjere deg i?

– Jeg har de siste to årene hatt stor glede av å jobbe sammen med de dyktige folkene i NTF sentralt, både de høyt kompetente medarbeiderne i sekretariatet, andre tillitsvalgte og mine gode kollegaer i hovedstyret. Jeg er stolt av foreningen vår og visjonen foreningen har vedtatt. Denne ene setningen tar inn i seg foreningens fokus på både medlemmene og befolkningen. Det ligger til grunn for mitt engasjement i NTF, og hele arbeidsprogrammet mener jeg er en manifestasjon av denne visjonen. De tre pilarene: medlemmene, samfunnet og organisasjonen og arbeidsoppgavene våre knyttet til disse danner grunnlaget for å oppfylle den visjonen. Da jeg svarte på dette for to år siden svarte jeg at den samfunnsrettede delen var det jeg ville engasjere med mest i. Politikken. Nå skjønner jeg at det ikke er mulig å engasjere seg mer i den ene eller den andre delen av arbeidsprogrammet. De henger sammen, og det er nødvendig å være like engasjert i alle arbeidsoppgaver. Noe jeg er, og som er bakgrunnen for at jeg takket ja til gjenvalg da jeg ble spurt.

– Hva vil du ellers si at du har å tilføre NTFs hovedstyre, som er spesielt for deg og ditt kandidatur?

– Jeg er genuint engasjert og interessert i tannhelsespørsmål, faget vårt, pasientene våre, medlemmene våre og de politiske prosessene som har betydning for oss. Jeg forstår og er oppdatert på politikk generelt og er opptatt av samfunnet vi lever i. Jeg er hardtarbeidende og motivert for de oppdragene jeg får og tar. Nå er det ikke slik at jeg tror at dette nødvendigvis er spesielt for meg, men tvert imot gjelder det svært mange av våre medlemmer. Det gjør meg enda mer takknemlig for og ydmyk overfor at akkurat jeg har fått lov til dele mitt engasjement med og for NTF i denne rollen. De siste to årene har vært lærerike og har gjort meg motivert for enda mer. Jeg har virkelig hatt stor glede av vervet, både personlig og faglig. Selv (og kanskje spesielt) i den mest hektiske og utfordrende perioden gjennom 2020, hvor alle i NTF, både ansatte og tillitsvalgte, gjorde en ekstraordinær innsats for medlemmene våre. Fordi det er meningsfullt arbeid.

Ellen Holmemo

Hovedstyremedlem, gjenvalg. Har sittet tre hovedstyreperioder.
Foto: Kristin Aksnes

Alder: 46 år

Utdanning: Odontologi ved UiB 1995–2000. Kurs i lystgassedasjon UiB 2006. Sertifisert som spesialopplært tannlege i kognitiv adferferdsterapi odontofobi odontofobi 2014. Helseledelse, nasjonal lederutdanning for primærhelsetjenesten BI, 2018.

Praksis: Offentlig ansatt tannlege i Hordaland Vest, nå Vestland Sentrum tannhelsedistrikt fra 2001–. Stilling ved Senter for odontofobi i Bergen 2008–2013. Klinikkleiar Sotra klinikkområde fra 2013–. Suppleant Bergen tannlegevakt fra 2013–2019, fast ansatt Bergen tannlegevakt 2019-.

Foreningserfaring: Tillitsvalgt i fylkeskommunen fra 2004. Hovedtillitsvalgt 2009–2013.UTV-representant i Bergen TFs (BTF) styre 2009–2013. Leder i valgkomiteen i BTF 2013–2015.Varamedlem i Sentralt forhandlingsutvalg 2011–2013.Medlem i sentralt forhandlingsutvalg 2014–2015.Representant for NTF i Akademikerne stat i 2013/2014.Representant for NTF i Akademikerne kommune i 2014/2015.Varamedlem i NTFs råd for tannlegeetikk 2011–2013.Medlem i NTFs råd for tannlegeetikk 2014–2015. Medlem i NTFs hovedstyre 2016–.

– Hva ser du som den eller de største utfordringen(e) for Tannlegeforeningen i tiden fremover?

– Kanskje er det ønsketenking, men med økt politisk oppmerksomhet mot tannhelse, kan det jo faktisk hende at det kan skje større endringer på munnhelsefeltet. Da er det viktig at NTF er i posisjon som en fornuftig stemme som politikerne ønsker å lytte til. Det er når makta styrer uten å lytte til fagfolk at det går galt. Jeg tenker derfor at det er veldig viktig at NTF fortsetter sitt arbeid opp mot politikere og beslutningstakere. Dette er noe NTF er blitt gode på under Camillas presidentskap, og dette er en viktig rolle å utvikle videre.

Generelt sett er jeg bekymret for mettede arbeidsmarked i de største byene med de utfordringer dette kan medføre, lønns- og arbeidsvilkår for tannlegene, økt polarisering i samfunnet og i arbeidsmarkedet og behandlinger som ikke nødvendigvis utspringer fra en odontologisk diagnose.

Det er viktig for meg at vi er en samlet forening som jobber for en samlet tannlegestand i alle sektorer. Vi ser at både medlemsmassen og markedet er i endring, og det gir nye utfordringer. NTF skal kunne møte utfordringene og serve medlemmene på en god måte også i framtida.

– Hvilke(n) oppgave(r) mener du NTF bør prioritere i kommende toårsperiode?

– Når politikerne snakker om tannhelsereform, så må vi være PÅ. Nå trenger de jo ikke å sette noen av løftene ut i live, men i regjeringsplattformen står det at de ønsker en gradvis utvidelse av offentlig tannhelsetjeneste med mål om å likestille den med andre helsetjenester. Blant annet skal støtteordningene for de med dårlig råd og de med sykdommer som gir dårlig tannhelse styrkes. Tannbehandling skal være gratis til 21 og til halv pris til 25. Jeg mener at det vil være uklokt å gjøre endringer av større art, uten at en gjør en helhetlig gjennomgang av hele tjenesten. En plutselig overføring av oppgaver til Den offentlige tannhelsetjenesten, uten at det medfølger nødvendige midler eller finnes infrastruktur, slik det for eksempel skjedde med TOO, er ingen tjent med.

Når NTF mener noe, er det alltid forankret i representantskapets beslutninger. Så lenge jeg har vært tannlege, har fri prisfastsettelse vært et uttalt ønske. Kanskje har vinden dreid litt, slik at vi er klar for å ta imot noe styring sammen med offentlige penger? Jeg gleder meg til å høre mange innspill på dette, blant annet i diskusjonen vi har planlagt som oppvarming for årets representantskapsmøte.

Dette kan bli nok en spennende tid for tannhelsepolitikk.

– Hvilke(t) område(r) i NTFs arbeidsprogram vil du spesielt engasjere deg i?

– Jeg tror ikke jeg har noen saker som jeg kommer til å prioritere foran andre. Hovedstyret er en samling av mye ulik kompetanse. Oppgavene løses i fellesskap gjennom gode prosesser. Det er høyt under taket når vi diskuterer. Og plutselig kommer det en pandemi eller en kommunereform inn fra siden, og da må man omrokkere.

Det er likevel enkelte tema som løsner på snakketøyet i større grad enn andre, og det er offentlig tannhelsetjeneste jeg kjenner best. Blant annet problemene med TOO-ordningen og ulikhet og vansker med å ivareta de syke eldre hjemmeboende, ligger mitt hjerte nært.

– Hva vil du ellers si at du har å tilføre NTFs hovedstyre, som er spesielt for deg og ditt kandidatur?

– Det er så masse veldig god kompetanse i hovedstyret, at det innimellom føles som jeg er helt overflødig. Heldigvis hender det også at jeg kan glimte til innimellom. Blir jeg valgt, blir det min fjerde periode i Hovedstyret. Jeg merker at erfaring ikke er en ulempe, da mange av sakene vi jobber med er langvarige prosjekter som kommer til hovedstyret flere ganger over flere år. Jeg har all min yrkeserfaring fra offentlig tannhelsetjeneste i Vestland (tidligere Hordaland), hvor jeg nå er klinikkleder. Jeg har lang erfaring som tillitsvalgt lokalt i Hordaland og sentralt i NTF, og i en kort periode fikk jeg også litt innblikk i paraplyorganisasjonen vår, Akademikerne.

Line Christiansen Holtan

Hovedstyremedlem, gjenvalg. Har sittet én hovedstyreperiode.
Foto: Privat

Alder: 52 år

Utdanning: BI, Høyskolekandidat 1988-90. Cand.odont. Universitetet i Bergen (UiB), 1997

Praksis: Den offentlige tannhelsetjenesten, Vest-Agder 1997-2013. Assistenttannlege i privat praksis 2013-

Foreningserfaring: Tillitsvalgt i fylkeskommunene fra ca. 1999. Hovedtillitsvalgt/UTV-leder 2010-13.UTV-representant i Vest-Agder Tannlegeforening (VATF) 2010-13. I styret i VATF 2014-2017.Leder i VATF 2017-2019. Medlem av NTFs hovedstyre 2019-

– Hva ser du som den eller de største utfordringen(e) for Tannlegeforeningen i tiden fremover?

– Politisk er tannhelse opp og frem mer enn noen gang, og det snakkes om tannhelsereform. Hvordan og i hvilken grad dette vil skje gjenstår å se, men med et regjeringsskifte, er det spennende å se hva som nå legges i dette til slutt.

Det er svært viktig at Tannlegeforeningen er til stede og får være med å styre denne prosessen, og får gjennomslag for ønsket om en helhetlig gjennomgang av tannhelsetjenesten. Dette er tvingende nødvendig for å gi det kunnskapsgrunnlaget man trenger, nettopp for kunne definere behovene mer presist. Målet er jo et godt og likeverdig tilbud som bidrar til god oral helse i hele befolkningen!

Arbeidsmarkedet for tannleger er stadig i endring, det blir strammere og tøffere, og det blir mer kjededannelse og større klinikker.

Tannlegeforeningen har en oppgave i å bidra til at god yrkesetikk og faglig standard er en selvfølgelighet også i trange tider. Dette arbeidet starter allerede ved grunnutdanningen og videreføres gjennom den obligatoriske etterutdanningen. Livslang læring sikrer vedlikehold og videreutvikling av faglig kompetanse.

– Hvilke(n) oppgave(r) mener du NTF bør prioritere i kommende toårsperiode?

– Viktigste oppgave er uten tvil å jobbe for en helhetlig gjennomgang av tannhelsetjenesten Da må norske tannleger stå samlet i en forening med høy organisasjonsoppslutning, for å sikre god gjennomslagskraft!

NTF mener at tannhelsetjenesten skal ledes av tannleger. Dette må gjelde på alle nivåer, så lederkurs og videreutvikling av disse, er nødvendig for å bygge kompetanse hos medlemmer som kan ønske å påta seg slikt ansvar.

Det er essensielt med gode, engasjerte tillitsvalgte. Foreningen må derfor fortsette med å aktivt rekruttere, motivere og ikke minst skolere tillitsvalgte på alle nivåer. Ønsket er at medlemmene skal føle seg ivaretatt på en god måte med NTF som solid støttespiller.

– Hvilke(t) område(r) i NTFs arbeidsprogram vil du spesielt engasjere deg i?

– Arbeidsprogrammet er det viktigste styringsdokumentet fra representantskapet til hovedstyret.

Det er derfor viktig å tenke på helheten i dette, selv om jeg er mer engasjert i enkelte områder.

Jeg er fremdeles opptatt av at den norske tannhelsemodellen må bevares, men det er behov for en videreutvikling gjennom endring og fornyelse.

Medlemsrettet arbeid er også viktig. Ønsket er at medlemmene skal føle seg ivaretatt på en god måte med NTF som en solid støttespiller. Det må tilrettelegges for gode arbeidsforhold for tannlegene, det være seg offentlig eller privat sektor, gjennom ulike rådgivningstjenester og medlemsfordeler. Da får vi forhåpentligvis trygge tannleger med et godt verdigrunnlag, som vil ivareta høy etisk og faglig standard. Dette vil igjen sikre tjenestekvaliteten og pasientsikkerheten.

– Hva vil du ellers si at du har å tilføre NTFs hovedstyre, som er spesielt for deg og ditt kandidatur?

– Jeg har etter hvert lang fartstid både fra offentlig og privat tannhelsetjeneste, og dermed en allsidig og bred arbeidserfaring.

Hovedstyret er en ansamling med svært mye god og allsidig kompetanse hvor jeg ønsker å kunne bidra, og håper dermed at mitt tankegods kan komme godt med. Vi er også velsignet med et svært dyktig sekretariat.

Jeg synes jo også at det er veldig stas at Sørlandet er representert i hovedstyret!!!

Ellen Cathrine Mork-Knutsen

Hovedstyremedlem, nyvalg.
Foto: Øistein Holm Haagensen

Alder: 57 år

Utdanning: Cand.odont. UiO 1990; Samfunnsodontologi, NHV Gøteborg 93; Folkhälsovetenskap, NHV- 95; Organisasjonsadferd og ledelse, Handelshøyskolen BI, 2013; Ledelse, Høgskolen i Østfold, 2015; Eksamen NOFOBI 2018; Helseledelse, BI 2019; Consulting, BI 2019; Executive Master of management, Handelshøyskolen BI 2020,

Praksis: Distriktstannlege Sykkylven 1990-1991 og Rendalen 1991-1993, Privatpraktiserende tannlege, medeier og leder av tannhelsesenter i Halden 1993-

Foreningserfaring: Leder OTL Hedmark 1991-1993, Leder PTL Østfold 1994-1997, Varamedlem til PTE-styret 1995-1999; Diverse verv i Østfold Tannlegeforening 1994-2000, Leder Østfold Tannlegeforening 2000-2003, Varamedlem til NTFs hovedstyre 2001-2003, Varamedlem til NTFs hovedstyre 2020-2021

– Hva ser du som den eller de største utfordringen(e) for Tannlegeforeningen i tiden fremover?

–Tannlegeforeningen har mange ulike oppgaver, både som arbeidstakerorganisasjon, arbeidsgiverorganisasjon, og som premissleverandør for etterutdanning, fag-og interesseorganisasjon for tannhelse. Det er viktig at NTF er attraktiv nok til at man står samlet i en felles forening. Organisering og finansiering av tannhelse er en utfordring. Tannhelsetjenesten i Norge er i stor grad organisert «på siden» av det offentlig dominerte helsevesenet, men har samtidig et viktig samfunnsoppdrag. Koronakrisen viste viktigheten av å ha et sterkt fagmiljø gjennom NTF. Vi må fortsatt være den organisasjonen som kommuniserer med myndighetene, og jobbe for sterkere samarbeid med det øvrige helsevesenet, blant annet bør tannhelsetjenesten bli en naturlig del av nasjonale helseberedskapsplaner. Tannlegenes viktige rolle i folkehelsearbeidet må tydeliggjøres. Som følge av økt digitalisering vil NTF få nye utfordringer med tanke på kursvirksomhet og foreningsarbeid. Medlemskapet skal være et kvalitetsstempel, der man ivaretar både etikk og pasientsikkerhet i tillegg til faglig utvikling. I koronatiden har mange kollegaer kjent på økende avstand, og som forening skal også NTF sikre det kollegiale og sosiale «nærværet» og fellesskapet.

– Hvilke(n) oppgave(r) mener du at NTF bør prioritere i kommende to-årsperiode?

– Dialog med myndighetene er avgjørende, det er viktig å sette oral helse på agendaen og få synliggjort hvor viktig den er for både psykisk og fysisk helse.

NTF må sikre at det blir bevilget mer midler til sårbare grupper som sliter med sykdom og dårlig økonomi.

NTF må delta i den varslede totalgjennomgangen av finansieringen av tannhelsetjenestene med utgangspunkt i at ressursene fordeles mest mulig hensiktsmessig i befolkningen.

Dersom HELFO-systemet vil omfattes av en gjennomgang bør vi være en aktiv pådriver i en slik prosess.

NTF bør videreføre og videreutvikles som premissleverandør for kurs og etterutdanning. Tannhelsetjenesten i Norge bør ha som mål å yte tannhelsetjenester av verdensklasse. For å lykkes med dette er vi avhengige av et tett samarbeid med utdanningsinstitusjoner og kompetansesentrene. Skal vi få til bedre samhandling på tvers av grenser, kommer vi ikke utenom et nasjonalt register for e-helse/e-tannhelse. Det må ikke være tannlegene som skal bære kostnaden av opprettelsen, og man må forhindre unødvendig byråkrati i en slik prosess.

De private tannlegene er en del av det totale samfunnsoppdraget, og må tydeligere på banen både i forebyggingsarbeid, som en tydelig stemme i den generelle folkehelsen. Det private tannhelsefeltet kan synes som om det er et marked med betydelige utfordringer, der balansen mellom tilbud og etterspørsel er forskjøvet. Det har vært en stor utvikling med kjededannelser med tilhørende oppkjøp og salg av praksiser. En rekke spørsmål knyttet til lønnsomhet og drift for enkeltstående klinikker, endringer i rammevilkår og demografi så vel som tannturisme må besvares fremover. Konsekvensen av koronatiden for markedet i tannlegetjenester begynner å bli synlige. NTF bør også etterspørre/delta i en vurdering av ressurstildelingen til Den offentlige tannhelsetjenesten, for å vurdere hvorvidt tjenesten klarer å ivareta de prioriterte gruppene etter koronatiden, og hvorvidt de er i stand til å ivareta nye grupper og sårbare grupper som følge av endringer i politiske føringer.

– Hvilke(t) område(r) i NTFs arbeidsprogram vil du spesielt engasjere deg i?

– Arbeidsprogrammet legger premissene for hva hovedstyret skal jobbe med. Det er viktig å ta med representantskapets innspill om prioriteringer, så blir det å gjennomføre med det mandatet.

– Hva har du å tilføre NTFs hovedstyre, som er spesielt for deg og ditt kandidatur?

– I den siste perioden har jeg vært varamedlem til hovedstyret samtidig som jeg har tatt en master i ledelse. Gjennom min lederutdanning har jeg satt søkelys på ulike problemstillinger rundt tannleger og yrkesutøvelsen. Jeg har lang erfaring som praksiseier, og er opptatt av forretningsdrift: grenseoppganger mellom salg av helsetjenester og etisk forsvarlighet på den ene siden og lønnsomhet og business på den andre. Jeg har stått sentralt i utviklingen fra en liten klinikk til et tannhelsesenter som jeg eide og drev sammen med min mann, Bamse (som døde i 2019), som jeg nå leder videre alene. I yrkesutøvelsen er integritet og autonomi viktig, der faglig utvikling og etisk kompass er retningsgivende og jeg ønsker å være med på å videreutvikle NTF både som fag- og interesseorganisasjon for tannlegene. Jeg har vært tannlege i 31 år og har vært engasjert i foreningen siden studietiden. Jeg er et «foreningsmenneske» med stort hjerte for NTF.

De to som allerede er valgt til NTFs hovedstyre:

Farshad Alamdari

Hovedstyremedlem. Gjenvalgt som leder av Sentralt forhandlingsutvalg (SF). Har sittet fire hovedstyreperioder.
Foto: Kristin Aksnes

Alder: 56 år

Utdanning: Cand. odont. Oslo 1993

Praksis: Offentlig ansatt tannlege, Nordland fylkeskommune-Lurøy 1993 - 94, Hedmark fylkeskommune, Trysil 1994-2013, og overtannlege siden 2013-

Foreningserfaring: Styremedlem og kasserer Hedmark tannlegeforening 1995-2001, leder UTV Hedmark og styremedlem i Hedmark Tannlegeforening 2002-2013, nestleder Sentralt Forhandlingsutvalg (SF) 2008-2013, varamedlem NTFs hovedstyre 2008-2013, har representert NTF i Akademikerne stat, Akademikerne helse og nå Akademikerne kommune. Leder av Sentralt Forhandlingsutvalg og medlem av NTFs hovedstyre 2014-.

– Hva ser du som den eller de største utfordringen(e) for Tannlegeforeningen i tiden fremover?

– Det skjer for tiden veldig mye og tannhelse, eller rettere sagt munnhelse, har nesten aldri vært så aktuell som nå. Med ny regjering og deres løfter om å reformere tannhelsetjenesten, er det viktig at NTF følger med og evner å påvirke prosessen. Selv om vi generelt har god tannhelse, er det fortsatt sosial ulikhet i helse og tannhelse. Sosial ulikhet betyr at det eksisterer ulike vilkår og mulighet for de ulike sosiale gruppene i samfunnet. Utfordringen er å finne frem til et system som bidrar til å redusere denne ulikheten.

Det er fortsatt et stramt arbeidsmarked, særlig i de store byene og arbeidslivet er blitt tøffere. Det er i slike tider desto viktigere å ha god yrkesetikk og faglig standard og her må NTF være en god støttespiller og arbeide for best mulig vilkår for medlemmene. NTF skal fortsatt være en sterk organisasjon og da er det svært avgjørende at vi klarer å stå samlet som én forening. Dette gir oss tyngde og troverdighet i møte med beslutningstakerne, slik at vi fortsatt kan være premissleverandør og påvirke der vi har mulighet.

– Hvilke(n) oppgave(r) mener du NTF bør prioritere i kommende toårsperiode?

– NTF må fortsette med det politiske påvirkningsarbeidet og være den viktigste premissleverandøren i tannhelsepolitiske spørsmål.

I offentlig sektor er det svært viktig at NTF gir god støtte til de lokale tillitsvalgte i deres arbeid. De lokale tillitsvalgte, i alle tariffområdene, gjør en kjempejobb for medlemmene og NTF i en tid hvor det faktisk er blitt mer krevende å være tillitsvalgt.

– Hvilke(t) område(r) i NTFs arbeidsprogram vil du spesielt engasjere deg i?

– Selv om arbeidsprogrammet består av flere deler som hver for seg er viktige, er det helheten som gjør programmet spennende og interessant. Hvis jeg likevel skal trekke frem noe, må det bli Nærings- og tariffpolitikk.

– Hva vil du ellers si at du har å tilføre NTFs hovedstyre, som er spesielt for deg og ditt kandidatur?

– Jeg er engasjert og løsningsorientert, men samtidig ikke redd for å stå på mine meninger særlig de jeg mener prinsipielt er viktige. Jeg har jobbet lenge i offentlig sektor, både som tannlege og de siste åtte årene som overtannlege – så jeg kjenner sektoren godt. Jeg håper at min erfaring som mangeårig tillitsvalgt både lokalt og sentralt, kjennskap til lover, regler og organisasjonslivet og evnen til å samarbeide, vil bidra til arbeidet i NTFs hovedstyre.

Terje Fredriksen

Hovedstyremedlem, valgt som leder av Sentralt næringsutvalg. Har sittet to hovedstyreperioder.
Foto: Privat

Alder: 52 år

Utdanning: Cand. odont. UiO 1997. Implantatprotetikk 2009. Lystgassautorisasjon 2012

Praksis: Porsgrunn, Telemark

Foreningserfaring: Leder av Telemark Tannlegeforening, 2010-

Medlem av Valgkomiteen til Tannlegenes Gjensidige Sykeavbruddskasse, 2016-

Moderator på Facebokgruppen Oss Tannleger imellom, 2014-2017

– Hva ser du som den eller de største utfordringen(e) for Tannlegeforeningen i tiden fremover?

– Som alltid vil jeg nevne viktigheten at vi klarer å stå samlet som forening. Det er når vi snakker med én stemme at vi har størst gjennomslagskraft. Den gjennomslagskraften er det viktig at vi beholder med ny regjering og nytt flertall på Stortinget. Et flertall som i hvert fall i valgkampen har signalisert et helt annet fokus på offentlig involvering på munnhelsefeltet. Hurdalsplattformen sier ikke så mye, men det lille den sier om unge voksne opp til 25 legger igjen et inntrykk av at utvidelsen skal skje i Den offentlige tannhelsetjenesten (DOT). Med tanke på at oppimot tre firedeler av tannbehandlingen i Norge leveres av private aktører kommer en ikke utenom en så stor del av sektoren. For pasientenes del er det viktig at det følger med tilstrekkelig finansiering slik at ikke det blir en underfinansiert reform der DOT må hente penger fra andre steder enn bevilgningene.

– Hvilke(n) oppgave(r) mener du NTF bør prioritere i kommende toårsperiode?

– Det er et nytt storting og en del utskiftning av politikere som jobber med helse. NTF må jobbe mot disse nye ansiktene og fortsette voksenopplæringen i hvordan vår verden ser ut. Det er absolutt mulig å heve kompetansen, og forståelsen for vår sektor blant dem som sitter i posisjoner.

En av oppgavene i så henseende jeg vil dra frem er at NTF må arbeide for å få regjeringen til å starte en systematisk gjennomgang av hele feltet vårt, og når vi er kommet dit må vi arbeide for at også privat sektor blir husket i en slik gjennomgang.

– Hvilke(t) område(r) i NTFs arbeidsprogram vil du spesielt engasjere deg i?

– Jeg har min bakgrunn fra privat sektor og er blitt valgt av næringspolitisk forum for å ivareta næringspolitiske interesser, så dermed er mye av arbeidsfeltet gitt.

– Hva vil du ellers si at du har å tilføre NTFs hovedstyre, som er spesielt for deg og ditt kandidatur?

– Jeg begynner etter hvert å få noen års erfaring som tillitsvalgt, både fra NTF, men også fra partipolitikken og idretten. Jeg håper den erfaringen jeg har plukket med meg på min vei kan hjelpe meg i å gjøre en god jobb for NTF.