Hvorfor bør tannleger eie og drive egen praksis?

F19-04-04.eps

Foto: Kristin Aksnes.

Tradisjonelt har norske tannleger i privat sektor drevet sin egen praksis. Mange har arbeidet alene eller på små klinikker. Det siste tiåret har vi derimot sett at klinikkene erblitt større. De unge vil gjerne haflere kolleger, og enkeltmannspraksisene er i ferd med å forsvinne. Det er lett å forstå at unge tannleger ønsker å arbeide i fellesskap med andre. Det er klokt å ha noen med større erfaring å rådføre seg med. Samtidig er det også viktig å trekke frem alle de gode sidene ved å drive og eie egen praksis.

Tannlegeyrket er et fritt yrke. Vi har fri etableringsrett, fri prissetting og konkurranse. Tannleger som har drevet sin egen klinikk har hatt stor frihet, både med hensyn til hvordan klinikken skal drives, og også til å styre egen tid. Den tradisjonelle organiseringen har ført til at mange pasienter har et nært forhold til sin behandler. Mange pasienter, og ofte hele familier, har gått til sin faste tannlege regelmessig gjennom mange år. Slik utvikles det gode tillitsforhold.

Omdømmeundersøkelser viser at vi tannleger skårer høyest av alt helsepersonell på undersøkelser om forbrukertilfredshet. Dette på tross av at de færreste «liker» å gå til tannlegen, og at det tradisjonelt har blitt sett på som både «dyrt og vondt». Pasientene etterspør tryggheten og den høye standarden - selv om det koster. Organiseringen har dessuten ført til at vi leverer tjenester av høy kvalitet til en fornuftig pris. Tradisjonelt har vi levert tannhelsetjenester direkte til pasienten uten fordyrende mellomledd eller eiere som skal ha ekstra fortjeneste.

Så er det en kjensgjerning at tannhelsetjenesten er i endring. Både i offentlig og privat sektor bygges det større klinikker. Drift av praksis har blitt mer komplisert, mye på grunn av endring i lovverk og nye pålegg fra myndighetene, blant annet med krav til dokumentasjon, personvern, pasientsikkerhet og hygiene.

Det ligger en betydelig utfordring i det faktum at odontologi er en profesjonsutdanning uten noen innføring i hva det faktisk innebærer å drive en tannlegepraksis. Vi blir dyktige fagpersoner, men som nyutdannede har vi lite kunnskap om praksisdrift. Samtidig er det en ikke ubetydelig økonomisk usikkerhet forbundet med å være selvstendig næringsdrivende, spesielt når man er nyutdannet. Det kan derfor føles trygt og enkelt å søke jobb i det offentlige eller arbeide i store praksiser som leietannlege eller ansatt.

På dette området er imidlertid NTFs politikk helt klar. I vårt arbeidsprogram er det tatt inn flere punkter om drift av tannlegepraksis, blant annet at vi skal «Arbeide og legge til rette for at tannklinikker skal eies av tannleger» samt «Ivareta interessene til tannleger som er bedriftseiere og selvstendig næringsdrivende». Videre skal vi «Påvirke forhold som har konsekvens for arbeids- og driftsforhold for tannleger i privat sektor, i samarbeid med Akademikerne Næringsdrivende».

Jeg eier selv egen praksis og kjenner meg igjen i den usikkerheten mange beskriver. Det er et stort ansvar. Det krever både innsats og tid å drive i tråd med dagens lovkrav. Det kan være utfordrende å være arbeidsgiver og leder, og man har ikke den økonomiske sikkerheten som en fast ansettelse gir.

Likevel mener jeg at vi snakker for lite om fordelene med å ha egen praksis. Man kan styre sin egen tid og være fleksibel. Man bestemmer selv hvordan klinikken skal være, hvem man vil arbeide med og ikke minst har man full faglig frihet. Det er dessuten mange ulike måter å organisere seg på, også sammen med andre. Og kanskje det viktigste: Man kan bygge gode og sterke relasjoner til pasientene sine. Det er givende som helsepersonell å kunne tilby pasienter tannbehandling av høy kvalitet i egen klinikk.

Det går også an å kjøpe tjenester som gjør driften enklere. Her har NTF en viktig oppgave ved å legge til rette og bidra med kurs, informasjon og veiledning.

Sekretariatet bidrar med kollektiv rådgivning gjennom kursvirksomhet og artikler i Tidende, og gir også individuell rådgivning i en mengde saker hvert år. Vi har laget flere nettbaserte kurs som tar for seg ulike aspekter ved praksisdrift. Vi arbeider med flere kurskonsept i praksisadministrasjon og med kurs i ledelse. Sentralt næringsutvalg arbeider også med saker som er aktuelle for næringsdrivende, og er rådgivende organ for hovedstyret. NTF har dessuten representanter i Akademikerne Næringsdrivende som arbeider med næringsdrivendes interesser.

NTF skal fortsette å arbeide for at vi tannleger fortsatt kan eie og drive egen praksis, på en fornuftig måte. Det vil si praksisdrift med gode betingelser og forsvarlige ordninger, slik at pasientene fortsatt kan få tannbehandling av høy kvalitet hos tannleger som setter pasientsikkerheten i fokus.

For det er nemlig både givende, interessant og utviklende å drive egen praksis!

Camilla HansenSteinum 

President