Innføring i mikrobiologi.

Godt, men litt gammeldags om generell mikrobiologi
Arne Tronsmo:
F18-01-016.eps

Det finnes få lærebøker om mikrobiologi på norsk, og derfor er «Innføring i mikrobiologi» både viktig og sårt trengt. Boken er grundig med gode forklaringer og fine illustrasjoner. Men der forfatteren Arne Tronsmo klarer å gi en innføring av grunnleggende kjemi for videre lesing, mangler mye av den nye kunnskapen vi har fått om bakterier de siste årene.

Mikrobiologi er et stort fag og det er et ambisiøst prosjekt å skulle dekke alt i en lærebok. Til å være en innføring i dette sammensatte faget er denne boken er god begynnelse fordi den dekker bredt og er logisk oppbygget. Den står seg også godt til tross for at den ble utgitt allerede i 2016.

Boken begynner med et tilbakeblikk i mikrobiologiens historie, fulgt av en innføring i grunnleggende kjemi. Dette gir leseren et godt grunnlag for resten av boken. Foruten grunnleggende informasjon om de aller fleste mikroorganismene går boken gjennom hvordan vi kan se på mikroorganismer i mikroskop, hvordan de ser ut og deres metabolisme. Videre tar boken for seg mikrobiell vekst, og hvordan uønsket vekst kan begrenses og kontrolleres. Forfatteren klarer også på en enkel og grei måte å forklare viktige og kompliserte områder som mikrobenes genetikk og hvordan vi klassifiserer mikroorganismene. Antimikrobielle stoffer har fått et meget kort kapittel, og infeksjoner og immunologi er slått sammen til et kort kapittel. Mikrobenes rolle i naturen og i mikroskopiske økosystemer er godt forklart. Boken er også innom bruksområder for mikroorganismer. Det siste kapittelet gir også en grei, men generell innføring i tradisjonelle og moderne molekylærbiologiske metoder som blir brukt innenfor mikrobiologien.

Forfatterens intensjon er at boken skal være egnet for bachelor-studenter i mikrobiologi, og studenter på innføringskursene i biologi og bioteknologi. Siden boken favner så bredt blir den veldig generell og mangler en del grunnleggende informasjon. For eksempel er delene om infeksjoner, bruk av antibiotika og andre områder som vil være viktige innenfor blant annet tannlegefaget noe overfladisk. Kapitelene om mikroorganismenes vekst og begrensing av vekst gir dog en del viktig og nyttig kunnskap for denne gruppen. Til tross for at boken er oppdatert på mikrobiologiske teknikker og metoder, fremstår den slik som mikrobiologiske læreverk har sett ut de siste 30-40 årene. Det har skjedd mye på det mikrobiologiske feltet i forhold til hvordan vi ser på mikroorganismene, og vi har funnet ut mye om hvordan mikroorganismer samspiller med hverandre og med andre dyr, mennesker og sine omgivelser. Dette blir også nevnt av forfatteren selv i forordet, men det mangler i boken. Det er noe små drypp her og der om biofilmer, mikroorganismenes kommunikasjonssystemer og samspill, men boken mangler et kapittel der denne nye forståelsen av mikroorganismene blir gjennomgått på en grunnleggende måte. Dermed blir boken hengende litt etter i forhold til andre engelske lærebøker. Det er synd, med tanke på at det er et stort behov for enn lærebok om mikrobene på norsk.

Jessica Lönn-Stensrud

Oslo: Universitetsforlaget; 2016. 383 sider. ISBN: 9788215025926