Nå skal vi revidere vedtektene - og ruste organisasjonen for fremtidens utfordringer

F17-05-046.eps

Arbeidet med revisjon av NTFs vedtekter er i gang. Gjennom en årrekke har ulike enkeltbestemmelser i vedtektene blitt endret, fjernet eller tilføyd, og det har lenge vært behov for å foreta en mer overordnet gjennomgang av vedtektene. Representantskapet 2017 støttet derfor hovedstyrets anbefaling om at det skal gjennomføres en helhetlig vedtektrevisjon i inneværende periode. Målet er å kunne fremlegge et forslag til reviderte, mer moderne og bedre tilpassede vedtekter for representantskapet 2019.

Jeg har tidligere skrevet om arbeid med vedtekter og målet for dette. Slikt arbeid kan virke uspennende og lite vesentlig for de fleste, men faktum er at det er svært viktig å ha relevante og oppdaterte vedtekter som gjør at foreningen kan utøve sin virksomhet på en god måte. Vedtektene henger også tett sammen med NTFs struktur og organisering, og sier noe om hvordan vi best skal innrette oss for nettopp å være en demokratisk og dynamisk organisasjon. Tidligere ordfører i NTFs representantskap, Harald Jøstensen, skrev et innlegg i Tidende for en tid tilbake at vedtektene burde være overordnede og prinsipielle - slik at de sentrale møteplassene, som representantskapet, i fremtiden kan brukes til viktige politiske og strategiske diskusjoner. Jeg deler Jøstensens syn - og det er et mål for det pågående arbeidet å komme dit.

Selve vedtektsarbeidet er godt forankret i arbeidsprogrammet som representantskapet vedtok i 2017. Der står det blant annet at vi skal arbeide for høy organisasjonsoppslutning og at vi ønsker å være en fleksibel, rasjonell og demokratisk organisasjon som er i stand til å møte stadig nye utfordringer og endringer i samfunnet og tannhelsetjenesten. Følgende konkrete punkter underbygger dette:

* Ha en struktur og styringsdokumenter som sikrer et effektivt beslutningsapparat og ivaretar alle interessegrupper innenfor en samlet organisasjon.

* Legge til rette for demokratiske beslutningsprosesser som sikrer involvering og eierskap for både lokale og sentrale organisasjonsledd.

Hovedstyret har derfor nedsatt en prosjektgruppe som har ansvar for arbeidet.

I arbeidet med vedtektrevisjonen er det naturlig at prosjektgruppen foretar en gjennomgang, ikke bare av selve vedtektene, men også av alle øvrige dokumenter som regulerer NTFs virksomhet, slik som retningslinjer, instrukser og reglementer. Det må blant annet vurderes om innholdet i noen av disse dokumentene bør endres eller om enkelte bestemmelser bør innarbeides i vedtektene, eventuelt motsatt, det vil si at innhold i vedtektene overføres til underliggende regelverk. I tillegg bør man se av hvem det er hensiktsmessig at de ulike dokumentene skal vedtas.

For å få best mulig beslutningsgrunnlag og forankring for arbeidet i hele organisasjonen har prosjektgruppen invitert alle NTFs organer som omtales i vedtektene, til å komme med innspill. De enkelte organene forventes å ha synspunkter på hva som eventuelt bør endres i den del av regelverket som omhandler dem. Alle innspill vil bli nøye gjennomgått av prosjektgruppen før et forslag til reviderte vedtekter forelegges hovedstyret til vurdering til høsten. Når hovedstyret har ferdigbehandlet forslaget, skal det sendes på høring til de organene som har stemmerett på representantskapet, det vil si NTFs lokal- og spesialistforeninger og til NTF Student. Vi håper å få sendt forslaget på høring før jul.

Innspillsrundene og selve høringen er viktige prosesser. Selv om det kan virke tungt og lite inspirerende å jobbe med vedtekter, er det altså dette arbeidet som vil legge grunnlaget for at NTF fortsatt skal være en demokratisk og velfungerende forening - som evner å tilpasse seg både samfunnets og medlemmenes behov - i fremtiden. Jeg håper derfor at alle tar dette arbeidet på alvor og bidrar slik at denne store gjennomgangen til slutt vil føre til at vi har et sett med vedtekter og andre styringsdokumenter som vil være relevante og gode for hele foreningens arbeid i lang tid fremover.

Etter høringsrunden skal prosjektgruppen gå nøye gjennom også disse innspillene. Hovedstyret skal så få fremlagt innholdet i høringsuttalelsene og utkast til oppdaterte vedtekter og andre dokumenter i løpet av våren 2019. Så, i god tid før representantskapet i 2019, skal hovedstyret behandle et endelig forslag til reviderte vedtekter og andre dokumenter, som deretter skal fremlegges for representantskapet til behandling - og forhåpentligvis beslutning - i månedsskiftet november/desember neste år.

Høsten 2019 er langt unna nå, men vi har et stort og viktig arbeid foran oss - og vi er i rute!

Vi gleder oss til å motta alle innspillene, og vi lover å gjøre et grundig arbeid. Og da holder det kanskje med vedtektrevisjoner - i alle fall for en stund!?

Camilla Hansen Steinum