Spør advokaten

NTFs advokater får mange spørsmål om praktiske og juridiske problemstillinger fra tannlegenes hverdag. Tidende tar opp enkelte av disse problemstillingene i en egen spalte. Leserne oppfordres til å komme med egne spørsmål som kan sendes til redaksjonen.

F17-11-013.eps

Slik ser skjermbildet ut hos Opus.

Innsending av refusjonskrav til HELFO

Jeg skal inngå avtale om kjøp av tannhelsetjenester med en annen tannlege etter oppdragstakermodellen. Oppdragstaker har egen avtale med HELFO om direkte oppgjør. Vi er imidlertid usikre på hva som gjelder ved innsending av refusjonskrav til HELFO og bruk av buypass.

Må oppdragstaker sende inn egne refusjonskrav med egen buypass, eller kan begge bruke min buypass ved innsending av krav? Oppdragstaker kommer fra en stilling i den offentlige tannhelsetjenesten, og forteller at klinikksjefen sender inn refusjonskrav for alle tannlegene på klinikken med sin buypass. Kan vi gjøre det på samme måte?

Svar: Alle tannleger i privat sektor må benytte egen buypass ved innsending av egne refusjonskrav til HELFO og ha egen avtale om direkteoppgjør, med mindre HELFO uttrykkelig har akseptert en annen løsning.

NTF er nylig blitt gjort oppmerksom på at HELFO mener det er en «feilutbetaling» etter folketrygdloven § 22 - 15a når refusjonskrav sendes inn med annen behandlers buypass, eller på vegne av annen behandler, selv om pasienten har fått rettmessig refusjon, takstbruken er riktig og hverken trygden eller andre er påført et økonomisk tap.

HELFO mener at slike formelle feil ved innsending av refusjonskrav alene kan gi grunnlag for tilbakebetaling, og at kravene heller ikke kan sendes inn på nytt med behandlers buypass hvis 6 måneders fristen er utløpt. NTF mener dette er feil rettsanvendelse, og har tatt dette opp med HELFO på generelt grunnlag.

NTF har videre gjort HELFO oppmerksom på at det sannsynligvis er et stort informasjonsbehov hos tannleger i privat sektor om regler og rutiner for elektronisk innsending av refusjonskrav til HELFO i ulike situasjoner.

NTF mener at både hovedregler og unntak bør avklares og presiseres uttrykkelig i rundskrivet («Det gule heftet») og Mønsteravtalen om direkteoppgjør, for å sikre forutsigbarhet og likebehandling. Det vises i den forbindelse til at HELFO, i enkelte situasjoner (bl.a. tannleger med lisens, tannlege under spesialisering som kjeveortoped og spesialist fra EU som har søkt om spesialistgodkjenning i Norge), har akseptert at en tannlege sender inn krav på vegne av en annen behandler i privat sektor. Det er i tillegg, i beste fall, egnet til å skape forvirring at HELFO praktiserer dette ulikt i offentlig og privat sektor.

NTF har også fremholdt at det er et behov for at myndighetene sørger for nødvendig avklaring med EPJ leverandørene. Det bør lages tekniske løsninger som forhindrer at tannleger sender inn oppgjør på feil måte uten å være klar over det.

NTF anbefaler at alle tannleger som har spørsmål knyttet til innsending av refusjonskrav kontakter HELFO veiledning for helseaktører, på servicetelefonen 815 70 070, eller e-mail: post@helfo.no.

Medlemmer som har spørsmål knyttet til denne problemstillingen kan ta kontakt med NTFs advokater på telefon 22 54 74 00 eller jus@tannlegeforeningen.no.

Se for øvrig Spør advokaten i Tidende 2016 nr. 4 om oppdragstakermodellen og betaling av oppdragstakers HELFO-krav til praksiseiers konto.