NTF på høring om statsbudsjettet

Torsdag 26. oktober var Tannlegeforeningen på høring med Stortingets Helse- og omsorgskomite om forslaget til statsbudsjett 2018. Camilla Hansen Steinum, president i NTF og Morten Rolstad, generalsekretær, kom direkte fra høringen til Lønnspolitisk forum, og deltakerne fikk en fersk orientering.

Presidenten trakk spesielt frem to viktige punkter: - innslagspunkt 14 i trygdeordningen og den økte støtten til kompetansesentrene.

Mindre til trygdestønad

Det var en gledelig tverrpolitisk enighet i partiprogrammene om å styrke stønadsordningene til tannhelse for sårbare pasientgrupper.

«Derfor er det ekstra skuffende at disse stønadsordningene igjen er kuttet i dette budsjettet, slik det er blitt gjort systematisk siden 2014», heter det i høringssvaret. Totalt er stønadene kuttet med i overkant av 300 millioner kroner i denne perioden. Presidenten la spesielt vekt på kuttet i stønad til tannbehandling for personer med sterkt nedsatt evne til egenomsorg ved varig sykdom eller ved varig nedsatt funksjonsevne, punkt 14 i trygdeordningen. Dette er det eneste punktet som kan knyttes til pasientens psykiske helse. «Regjeringen har gjentatt at psykisk helse er et satsingsområde, men det følges åpenbart ikke opp når det gjelder tannhelsen til disse pasientene. Et kutt i nettopp dette stønadspunktet er hverken sosialt eller lønnsomt», heter det videre i høringssvaret.

Mer til kompetansesentrene

Det andre punktet presidenten trakk frem, og som også førte til oppfølgingsspørsmål fra komiteen, er at det igjen flyttes millionbeløp fra pasientstønader til de regionale kompetansesentrene. NTF påpekte at målet med opprettingen av kompetansesentrene var at det skulle bidra til et løft til hele tannhelsetjenesten - både offentlig og privat. Det har dessverre ikke skjedd. Dessuten representerer sentrene en ytterligere oppbygging av spesialistkompetanse i sentrale strøk, i stedet for å bidra til spredning av spesialistkompetanse, som var målet. NTF var også tydelige i tilbakemeldingen om at utdanning av spesialister bør skje ved fakultetene, ikke ved kompetansesentrene, sa Steinum.

Ny prøveordning?

I forslaget til statsbudsjett ser det for øvrig ut som om det åpner for en helt ny prøveordning: nemlig en abonnementsordning for voksne pasienter, en form for fastprisordning som ligner på den de har i Sverige.

Kristin Aksnes

Tekst og foto