Workshop om strålevern i tannhelseprofesjonsutdanningene

Statens strålevern og Det odontologiske fakultet ved Universitetet i Oslo inviterte alle utdanningsinstitusjonene for tannleger, kjeve- og ansiktsradiologer, tannpleiere og tannhelsesekretærer, samt tilhørende profesjonsforeninger til en workshop om læringsutbytter i strålevern.

F17-11-056.eps

Glade deltakere på workshop. Foto: Margit Selsjord, Det odontologiske fakultet, UiO.

Workshopen fant sted 22. september. Hensikten var å følge opp resultatene i Statens stråleverns rapport om strålevern i utdanningene for helsepersonell [1]. I rapporten ble tannhelseutdanningenes strålevernundervisning ansett til å være tilfredsstillende, men det ble anbefalt å implementere læringsutbytter fra EUs anbefalinger [2] og å harmonisere læringsutbyttene mellom utdanningsinstitusjonene. På et oppfølgingsmøte om rapporten hos Statens strålevern uttrykte flere av utdanningsinstitusjonene et ønske om å starte opp dette arbeidet sammen i en workshop.

EUs retningslinjer for strålevern i utdanning og praktisk opplæring ble utgitt i en rapport i 2014, utarbeidet av European Society of Radiology. I rapportens tabell 5.1 er det skissert læringsutbytter for tannleger. I tillegg er tabell 3.1 som omhandler læringsutbytter for henvisere relevant. For spesialistutdanningen i kjeve- og ansiktsradiologi gjelder tabell 4.1.1 som er utviklet for medisinsk radiologi.

Det er vanlig å bruke ordet «læringsmål» når innholdet i utdanningene skal defineres. Ved å bruke ordet «læringsutbytter» (learning outcomes i internasjonal litteratur) [3] i stedet, settes det fokus på hva studentene faktisk kan, og er i stand til å gjøre som et resultat av læringsprosessen.

F17-11-057.eps

Representanter fra Tannlegeforeningen er også opptatt av spesialistutdanning i kjeve- og ansiktsradiologi. Foto: Hege Markussen, Det odontologiske fakultet, UiO.

På workshopen deltok 21 personer fra til sammen tre universiteter, en høgskole, fire videregående skoler, Statens strålevern, Tannhelsesekretærenes Forbund, Norsk Tannpleierforening, Den norske tannlegeforening og Norsk forening for kjeve- og ansiktsradiologi. I første halvdel presenterte utdanningsinstitusjonene sine gjeldende læreplaner og læringsutbytter som omhandlet strålevern. Andre halvdel av workshopen ble brukt til å profesjonsvis arbeide i grupper med å gå gjennom egne læringsutbytter og se på mulighet for å tilpasse dem til EUs anbefalinger, samt å harmonisere læringsutbyttene mellom de forskjellige utdanningsinstitusjonene.

Tannlegeprofesjonen var representert ved lærere fra alle de tre universitetene som utdanner tannleger i tillegg til Vibeke Lochner og Øyvind Asmyhr fra Den norske tannlegeforeningen. I tillegg var spesialistutdanningen i kjeve- og ansiktsradiologi representert ved lærere fra de to universitetene som tilbyr denne spesialistutdanningen og Caroline Hol fra Norsk forening for kjeve- og ansiktsradiologi. Tannlegeutdanningene og spesialistutdanningene i kjeve- og ansiktsradiologi hadde allerede i all hovedsak implementert EUs læringsutbytter i sine utdannelser. På sikt ønsker likevel institusjonene å harmonisere formuleringer som sammenfatter læringsutbyttene. Stemningen på møtet var god og deltakerne ga positive tilbakemeldinger. Det tas sikte på å arrangere et oppfølgingsmøte av workshopen om cirka to år.

F17-11-058.eps

Fra arbeidet i gruppene. Foto: Margit Selsjord, Det odontologiske fakultet, UiO.

Linda Z. Arvidsson
Caroline Hol
Gerald Torgersen
Kristine Wikan

Referanser

  1. Silkoset, R. and E. Friberg, Strålevern i utdanningene for helsepersonell. Kartlegging av strålevernundervisningen for utvalgte helseprofesjoner som er involvert i arbeid med medisinsk strålebruk, in StrålevernRapport 2014: 5, 2014, Statens strålevern

  2. European Union, RP 175 Guidelines on Radiation Protection Education and Training Of Medical Professionals in the European Union, in RADIATION PROTECTION NO 175, 2014, European Union.

  3. The Teaching + Learning Lab MIT. Intended Learning Outcomes. How We Can Help You, 2017 [25.09.2017]; Available from: http: //tll.mit.edu/help/intended-learning-outcomes.