Spør advokaten

NTFs advokater får mange spørsmål om praktiske og juridiske problemstillinger fra tannlegenes hverdag. Tidende tar opp enkelte av disse problemstillingene i en egen spalte. Leserne oppfordres til å komme med egne spørsmål som kan sendes til redaksjonen.

Sykdom i ferien og rett til utsatt ferie

Jeg har fått vite at en av mine ansatte har vært syk i sommerferien og nå kommer spørsmålet om ny ferie opp. Kan man kreve det?

Svar: Arbeidstaker som blir syk etter at ferien er påbegynt, kan etter ferielovens bestemmelser kreve at ferien utsettes og gis som ny ferie dersom arbeidsuførheten har vart minst én virkedag i ferien, jf. ferieloven § 9 nr. 1 andre ledd. Et tilsvarende antall virkedager ferie utsettes og gis som ny ferie senere i ferieåret. Det er arbeidsgiver som treffer avgjørelsen om tidspunktet for ny ferieavvikling. Det er en forutsetning for å få rett til utsatt ferie at kravet fremsettes til arbeidsgiver snarest etter at man er tilbake på jobb.

Vilkårene etter ferieloven er:

· Den ansatte er helt arbeidsufør minst én virkedag i ferien. Barns sykdom gir ikke rett til å kreve ny ferie.

· Det foreligger legeerklæring som bekrefter 100 prosent arbeidsuførhet

· Krav om utsatt ferie fremsettes når arbeidstaker gjenopptar arbeidet

Når den ansatte har benyttet seg av retten til å kreve ny ferie, anses ferien å være bortfalt fra sykemeldingstidspunktet. Konsekvensen blir at det kan fremsettes krav om sykepenger. Arbeidsgiveren vurderer om vilkårene for rett til sykepenger er til stede i arbeidsgiverperioden, jf. folketrygdloven § 8 - 19. Utover arbeidsgiverperioden er det NAV som vurderer retten til sykepenger, jf. folketrygdloven § 8 - 17. Dersom arbeidstakeren fortsatt oppholder seg i utlandet er det NAV Internasjonalt som foretar vurderingen, jf. folketrygdloven § 8 - 9.

Dersom arbeidsgiver utbetaler sykepengene på sykemeldingstidspunktet, vil den ansatte ha fått både feriepenger og sykepenger for samme tidsrom, hvilket innebærer at den utsatte eller nye ferien blir uten økonomisk kompensasjon. Et alternativt her kan være at sykepengene utbetales når ny ferie avvikles. For månedsavlønnende som mottar feriepenger en fast måned i året og lønnsutbetaling de øvrige månedene, vil sykepengene vanligvis bli utbetalt når den ansatte avvikler utsatt/ny ferie.

Dersom arbeidstakeren fortsatt er arbeidsufør etter ferien, starter arbeidsgiverperioden den første dagen arbeidstakeren skulle vært tilbake i arbeid igjen etter ferien, jf. folketrygdloven § 8 - 19.