Nå formes fremtidens tannhelsetjeneste!

President-Steinum.eps

Sommeren er på hell. Jeg håper at alle har hatt mange deilige dager, og at dere er klare for en høst som vil være innholdsrik og krevende for tannhelsetjenesten. I år har det vært uvanlig høy aktivitet i foreningen i sommerukene. Arbeidet med vår alle viktigste sak på mange år - høringsnotatet som kom 6. juni 2016 om «Oppfølging av Primærhelsetjenestemeldingen og Oppgavemeldingen mv.» har pågått gjennom hele sommeren.

I sitt junimøte vedtok hovedstyret en plan for dette arbeidet, som blant annet innebærer en omfattende involvering og prosess i alle deler av foreningen. Samtidig skisserte hovedstyret en tidsplan for det arbeidet som skal gjøres etter at selve høringsnotatet er levert, og en plan for samarbeid med andre aktører. Dette er ikke en sak som er over når høringssvaret er levert 1.oktober 2016. Da fortsetter arbeidet overfor sentrale politikere både i departementene, på Stortinget og i partiene frem mot våren 2017, da saken skal opp til behandling i Stortinget.

Tiden frem til høringsfristen går veldig fort! Det første vi gjorde var å sende ut høringssaken til orientering uten kommentarer til hovedstyret, sentralt forhandlingsutvalg, sentralt næringsutvalg, lokal- og spesialistforeningene. Notatet er omfattende, så det var viktig at så mange som mulig fikk satt seg inn i dokumenter og problemstillinger på et så tidlig tidspunkt som mulig.

En nyhet om saken ble publisert på NTFs nettsted med invitasjon til alle medlemmer om å sende innspill til info@tannlegeforeningen.no. Vi har også informert om dette i nyhetsbrev, og denne e-postadressen vil være åpen helt frem til høringsfristen.

I høringsnotatet foreslås det at nåværende lovgivning om tannhelsetjenesten innarbeides i annet eksisterende lovverk, først og fremst Helse- og omsorgstjenesteloven og Pasient- og brukerrettighetsloven. Lov om tannhelsetjenesten er som en følge av dette foreslått opphevet fra 1. januar 2020.

Vi er nå midt i det omfattende og viktige arbeidet med å utarbeide en god, slagkraftig og veldokumentert høringsuttalelse i saken. Høringsnotatet er meget omfattende, og vi kan vel slå fast at det er vanskelig ut fra dette notatet å se for seg hvordan tannhelsetjenesten vil komme til å se ut i fremtiden. Det er mange problemstillinger som ikke er adressert, og flere viktige beslutninger utsettes til senere prosesser. Det er derfor krevende å få full oversikt over de endringene som foreslås. I høringsnotatet påpekes det gang på gang at dette bare er en revisjon og det som kalles en «kodifisering» av gjeldende regelverk. Vi mener imidlertid at det som nå ligger på bordet, vil kunne få store konsekvenser for tannhelsetjenesten slik vi kjenner den i dag. For offentlig sektor, selvfølgelig, men i stor grad også for privat sektor. Dette er derfor en høring som er svært viktig for oss alle!

Planen hovedstyrer har vedtatt for det videre arbeidet, legger altså opp til bred involvering i foreningen, med hovedstyret som det sentrale og samlende organet med ansvar for helheten i NTFs endelige høringsuttalelse.

Det blir arrangert et ekstra lønnspolitisk forum i august. Saken blir tema på næringspolitisk forum tidlig i september. Lokal - og spesialistforeningslederne er invitert til et ekstraordinært ledermøte med hovedstyret. I forkant av disse møtene blir det sendt ut et problemnotat, slik at deltakerne skal få mulighet til å arbeide med de problemstillingene som vi oppfatter som de mest sentrale i høringsnotatet. Og etter dette har vi bare en knapp måned på oss til å samle innspillene og forfatte NTFs endelige høringssvar.

Underveis i prosessen vil vi også ha dialog og møter med en rekke andre som har interesse i denne saken. Vi fortsetter dialogen med fylkestannlegene, de andre yrkesorganisasjonene i tannhelsetjenesten, universitetene, andre Akademikerforeninger med flere. Det blir viktig å finne ut om og eventuelt hvor vi har felles interesser, og å samle oss om felles standpunkter der dette er naturlig - og mulig.

Når dere leser dette er vi midt i prosessen, og det er fortsatt tid til å engasjere seg. Jeg oppfordrer dere alle til å ta del i dette arbeidet. Kom med innspill til foreningen direkte eller via de lokale representantene som skal delta på de ulike arenaene sentralt.

Nå mer enn noen gang er det viktig at vi står sammen som en sterk forening og bidrar med gode, konstruktive og faglig godt begrunnede synspunkter på utformingen av fremtidens tannhelsetjeneste!

Fremtidens tannhelsetjeneste formes nå! Lykke til alle sammen!

Camilla Hansen Steinum