Dobbelkompetanseutdanning i odontologi ved universitetene i Bergen, Oslo og Tromsø

F16-07-041.eps

Generell informasjon

Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet har vedtatt et studieløp i lønnede stillinger som fører fram til dobbelkompetanse i odontologi. Det betyr at kandidaten både tar en ph.d.- grad og en spesialistutdanning samtidig. Denne utlysningen gjelder opptak med start fra høsten 2017.

Opptakskrav

De generelle opptakskravene er bestått odontologisk grunnutdanning og minimum ett års klinisk fulltidserfaring som tannlege i allmennpraksis.

Dobbelkompetanseløpet forutsetter opptak til både spesialist- og ph.d.-utdanning ved den enkelte utdanningsinstitusjon, og separate søknader for disse utdanningene må sendes i tillegg.

Kandidater kan ikke tas opp til dobbelkompetanseutdanning dersom de allerede har fullført mer enn to årsverk ph.d.- eller spesialistutdanning ved søknadsfristen.

Søknads- og kontaktinformasjon

Søknad til dobbelkompetanseløpet må inneholde:

- Prosjektbeskrivelse for ph.d.-løp med anbefaling fra veileder

- CV (arbeidserfaring, kurs og annen tilleggsutdanning, og eventuelle publikasjoner)

- Attesterte kopier av vitnemål

- Norsk autorisasjon

- Opplysning om hvilken spesialisering man ønsker å ta, og ved hvilket lærested

Søkere må fylle ut søknadsskjemaer til både ph.d- og spesialistutdanning for det lærestedet som det søkes til, og legge dem som vedlegg til søknaden om opptak til dobbelkompetanse i odontologi. Ved UiO og UiB brukes det nå Søknadsweb for opptak til spesialistutdanning.

Søknader med mangelfull dokumentasjon vil ikke bli vurdert.

Har du spørsmål til søknadens innhold kan du ta kontakt på dobbelkompetanse@iko.uib.no

Koordineringskomiteen for dobbelkompetanseutdanning i odontologi vil gjennomgå søknadene og gi sin anbefaling/tildeling. Søknadene vil deretter bli vurdert ved det aktuelle odontologiske lærestedet.

Opptaket vil samordnes med opptaket til spesialistutdanningen og til ph.d.-utdanningen. Dokumenterte behov for tannleger som har både doktorgrad/ph.d.-grad og spesialistkompetanse ved universiteter og i kompetansesentre, kan bli tillagt vekt ved tildeling av utdanningsstillingene.

Søkere må påregne at søknadsprosessen vil ta lang tid.

Opptak i dobbeltkompetanseutdanningen vil medføre ansettelse ved universitetene.

Søknad skal sendes elektronisk som en pdf fil til: dobbelkompetanse@iko.uib.no

For mer informasjon om dobbelkompetanseutdanning:

Universitetet i Oslo: http://www.odont.uio.no/forskning/doktorgrad-karriere/dobbeltkompetanse/

Universitetet i Bergen: http://www.uib.no/odontologi/utdanning/dobbelkompetanse-i-odontologi

Kontaktpersoner ved de odontologiske lærestedene

Universitetet i Bergen: Anders Johansson, telefon: 55 58 60 62, e-post: anders.johansson@uib.no

Universitetet i Oslo: Erik Saxegaard, telefon: 22 85 20 77, e-post: erik.saxegaard@odont.uio.no

Universitetet i Tromsø: Christer Ullbro, telefon: 77 64 91 34, e-post: christer.ullbro@uit.no

Søknadsfrist

Søknadsfrist er 10.oktober 2016