§§§Spør advokaten

NTFs advokater får mange spørsmål om praktiske og juridiske problemstillinger fra tannlegenes hverdag. Tidende tar opp enkelte av disse problemstillingene i en egen spalte. Leserne oppfordres til å komme med egne spørsmål som kan sendes til redaksjonen.

Hvem bestemmer ferietidspunkt?

Jeg skal bestille ferietur som varer i hele august. Kan arbeidsgiver nekte meg å ta ferie da?

Svar: Det er arbeidsgiver som bestemmer når arbeidstakerne kan ta ferie, men arbeidsgiver skal drøfte fastsetting av ferie med den enkelte arbeidstaker eller tillitsvalgte i god tid før ferien. Uttrykket «i god tid» forstås slik at arbeidstaker skal gis anledning og tid til å fremme sine ferieønsker før arbeidsgiver fastsetter tiden for ferien. Hvis det ikke oppnås enighet, er det arbeidsgiver som fastsetter tiden for ferien. Arbeidstaker har imidlertid alltid krav på å få tre ukers sammenhengende ferie i hovedferieperioden som er mellom 1. juni og 30. september.

Arbeidstaker kan kreve å få underretning om feriefastsettingen tidligst mulig og senest to måneder før ferien begynner, hvis ikke særlige grunner er til hinder for det. Det er først og fremst driftsmessige forhold som kan begrunne kortere varselsfrist. Det at en av partene har sagt opp arbeidsforholdet, vil for eksempel i seg selv ikke kunne begrunne at det gjøres unntak fra fristregelen.

Arbeidstakere over 60 år bestemmer selv tiden for den ekstra ferieuken de har. De skal gi arbeidsgiver minst to ukers varsel før avvikling av ekstraferien.

Når ferietiden er fastsatt, er dette som hovedregel bindende for arbeidsgiver og arbeidstaker. Endring av fastsatt ferie kan besluttes av arbeidsgiver, men vilkårene er strenge. Det fordrer at det har oppstått uforutsette hendinger, vesentlige driftsproblemer, og at stedfortreder ikke kan skaffes. Endringen må alltid først drøftes med arbeidstakeren, og arbeidstaker kan kreve erstatning for dokumenterte merutgifter som følge av at ferien omlegges. Eksempel på merutgifter kan være en reise som ikke kan avbestilles uten å betale et avbestillingsgebyr.