Svar til Øyvind Simonsen

Simonsen mener å kunne påvise at NTFs sekretariat er på gli når det gjelder spørsmålet hva en såkalt «lisenstannlege» er og kan gjøre. Han begrunner dette gjennom å vise til mitt innlegg på NTFs medlemsforum fra desember 2014 og sammenlikne det med en juridisk redegjørelse fra NTFs sekretriat i forrige utgave av Tidende (nr. 2, 2016) omkring mulige konsekvenser av en rettskraftig dom i en oppsigelsessak.

Min kommentar fra 2014 gikk til Simonsens innlegg på medlemsforumet 15. desember 2014, hvor han mente at NTFs president hadde fremsatt feilaktige påstander om de regler som norske myndigheter har fastsatt for tannleger med midlertidig lisens under veiledning.

En tannlege med lisens har rett til både å bruke yrkestittelen «tannlege» og til å utøve tannlegeyrket i Norge, noe som også fremgår av begge dommene som Simonsen viser til innledningsvis. Følgelig kan en lisenstannlege også være medlem av NTF, noe Simonsen hevdet at de ikke kunne.

Det kan knyttes ulike betingelser til en lisens, ut fra de ulike forutsetninger som ligger til grunn når myndighetene vurderer saken. En slik betingelse kan være såkalt veiledet praksis, ut fra en konkret vurdering av bl.a. kravene som stilles i det enkelte utdanningsland. Den som tar inn eller ansetter en «lisenstannlege» påtar seg da et særlig ansvar for å bidra til at lisenskravet kan oppfylles.

Jeg avstår fra å kommentere Simonsens øvrige betraktninger.

Morten HarryRolstad 

Generalsekretær i NTFmorten.rolstad@tannlegeforeningen.no