Svar til Stein Tessem:

«Hvorfor øker utgiftene i NTF så mye?»

Først til NTFs kjøp av tjenester fra First House: Det er ikke noe «hemmelig» med NTFs kjøp av tjenester fra First House. Da vi først begynte å benytte oss av deres tjenester, var det i arbeidet for å synliggjøre NTF og tannlegenes viktige rolle i samfunnet, fordi representantskapet ønsket mer synlighet i media og på den politiske arenaen. Vi trengte hjelp til å møte media på en profesjonell og positiv måte, som fremmet medlemmenes interesser og synligjorde det positive ved tannlegestanden. Vi startet da en omfattende prosess og et arbeid som fortsatt pågår.

Fra tid til annen, og spesielt i store og viktige saker som for eksempel arbeidet med kommunereformen, har NTF behov for profesjonell bistand. Hva kan så First House bidra med? Den som selv har vært en del av et regjeringsapparat (ministre, statssekretærer og rådgivere) eller av et storting, har betydelig kunnskap om prosesser og arbeidsrutiner i disse organene. Som lobbyorganisasjon er dette kunnskap NTF har vært nødt til å kjøpe. Lobbyisme og påvirkning er en profesjon. Vi gjør arbeidet selv, men know-how må vi ofte innhente fra eksterne aktører. First House har kompetanse på flere områder, og vi bruker ulike rådgivere på ulike saksfelt. De gir oss råd i forhold til hvem, hvor og hvordan vi best kan nå fram med våre synspunkter. Det er dette First House er spesialister på, og det er det vi benytter dem til. De besitter en kompetanse vi selv ikke innehar.

Gjennom dette samarbeidet opparbeider vi oss kompetanse på disse områdene internt. Det betyr at vi nå, ved hjelp av egne krefter, kan gjøre mer av det arbeidet vi tidligere måtte kjøpe tjenester til. Dette er også et kapasitetsspørsmål. Vår kommunikasjonssjef bekler nå generalsekretærstillingen i NTFs sekretariat. Dette vil antageligvis føre til at vi i en periode må kjøpe tjenester i denne avdelingen, enten fra First House eller fra andre, til sekretariatet igjen er fullt bemannet. Dette er noe vi vurderer kontinuerlig.

Det koster selvsagt å benytte seg av slike tjenester. Jeg vil likevel understreke at NTF kun betaler for de tjenestene som leveres. Både hovedstyret og NTFs økonomisjef har god kontroll over bruk og fakturering, også på dette området.

Jeg har forståelse for at Tessem synes at det er vanskelig å lese NTFs årsregnskap. Det er han nok ikke alene om. For å hjelpe på dette hadde hovedstyret, sammen med sekretariatet, forberedt en grundig gjennomgang av foreningens økonomiske situasjon i forbindelse med årets representantskapsmøte. Og nettopp derfor legges det også frem et detaljert årsaktivitetsregnskap. På selve representantskapsmøtet brukte visepresident Arnt Einar Andersen mye tid på å gå gjennom regnskapene og budsjettene og sette det hele i sammenheng med foreningens aktivitet, slik at dette skulle være forståelig for alle representantene.

Tessem har også rett i at kostnadene knyttet til First House ligger under posten «Andre fremmede tjenester», sammen med en rekke andre utgifter. Vår bruk av tjenester fra First House har variert fra år til år etter hvilket behov NTF har hatt, og omfanget har som tidligere nevnt blitt redusert over tid. Men denne posten inneholder også mange andre kostnader, blant annet til datakonsulenter, til NPG i forbindelse med landsmøtet, øvrige konsulentavtaler osv. Den omfatter dessuten honorar til foredragsholdere; faktisk utgjør dette den aller største delen av posten.

Tall fra 2014:

Datakonsulenter: kr. 555 000

NPG (LM) kr. 1 890 000

Andre konsulenter kr. 500 000 (ikke First House)

Honorarer foredragsholdere kr. 2 100 000

Tall forbruk First House i perioden 2010 - 2015:

2010: kr 136 000

2011: kr 133 000

2012: kr 2 040 000

2013: kr 792 000

2014: kr 873 000

2015: kr 614 000

2012 skiller seg kraftig ut. Dette året markerte starten på vår økte satsing på kommunikasjonsarbeidet. Vi gjennomførte en omfattende omdømmeundersøkelse og hovedstyret vedtok ny kommunikasjonsstrategi og kommunikasjonsplan. Vi utarbeidet «NTFs store historie». Vi hadde omfattende aktiviteter rettet mot de politiske partiene, og vi gjennomførte for første gang et stort prosjekt med involvering av lokalforeningene i forbindelse med Verdens munnhelsedag. Etter dette har kostnadene på denne posten gått vesentlig ned.

Representantskapet vedtar strategisk plan og arbeidsprogram, som er retningsgivende for hovedstyrets arbeid. Regnskap og budsjett må ses i sammenheng med disse dokumentene. Ønsker representantskapet høy aktivitet i foreningen, så må det budsjetteres deretter.

Som tidligere nevnt fikk representantskapet en grundig gjennomgang av den økonomiske situasjonen, og kontingenten ble fastsatt uten særlig debatt. Når det er sagt, var det gode diskusjoner under økonomisakene generelt. Jeg har stor tillit til at NTFs høyeste myndighet har alle medlemmenes interesser in mente når de fatter sine beslutninger, og at representantskapet også denne gangen tok avgjørelsene etter å ha fått god og grundig informasjon.

Det er riktig at foreningens drift gikk i minus (uten finansinntekter) i 2014. Dette er et resultat av at kontingenten ikke økte i 2014 og bare med 200 kroner i 2015, noe som innebar en kraftig reduksjon i forhold til foreslått kontingent. Samtidig ble foreningens aktivitet holdt på samme høye nivå. Representantskapet ønsker en aktiv forening som skal arbeide bredt på mange områder. Da må budsjettet settes opp i tråd med dette, eller som det står i papirene til representantskapet:

«2/3 av kontingentøkningen i 2016 er en korreksjon på den reduksjonen av kontingenten for 2014 og 2015 som ble vedtatt av representantskapet i 2013. En reduksjon som har gitt et negativt driftsresultat for 2014 på 2 mill. kroner og som vil fortsette å gi negative driftsresultater, hvis man skal opprettholde et aktivitetsnivå og en bemanning som kan gjennomføre eksisterende og fremtidig arbeidsprogram.»

Tessem spør om enkelte av de konkrete postene i budsjettet. Men budsjettering er nettopp et estimat og et forsøk på å se inn i fremtiden. Det er derfor helt sikkert at regnskapet vil avvike fra fremlagt budsjett, og budsjetterte lønnsøkninger er selvfølgelig også like usikre.

Hovedstyret var tydelig på at vi i neste periode også skal og må se på besparelser og innsparinger. Vi er opptatt av at kontingenten skal være akseptabel, og at medlemmene skal føle at de får gode tjenester igjen for det de betaler. Sammen med sekretariatet skal vi se etter innsparinger som ikke påvirker kvaliteten på leveransen til medlemmene. Samtidig må vi sikre en stabil organisasjon med gjennomslagskraft i en turbulent tid for våre medlemmer.

Det er i den sammenheng også planlagt å se på eventuelle organisasjonsmessige endringer og muligheten til å effektivisere driften av foreningen. Gjennomgang av foreningens vedtekter og av virksomheten i NTFs sekretariat fram mot 2020 er deler av dette arbeidet. Her blir det viktig å ta utgangspunkt i det foreningen skal levere av tjenester, men også hvilke muligheter som ligger i at det i løpet av en femårsperiode vil bli flere utskiftinger blant de ansatte i sekretariatet grunnet avgang for aldersgrensen.

Tessem kommenterer kontingentøkningen. Det er riktig at det har vært en jevn økning av kontingenten de siste 10 årene, og fra 2008 og frem til 2017 er det en gjennomsnittlig kontingentøkning på 345 kroner per år. Den høyeste prosentvise økningen var i årene 2012 og 2013, hvor vi tok inn ekstra kontingent til obligatorisk etterutdanning.

NTF er en kompetansevirksomhet som yter tjenester til medlemmene. De store kostnadene er knyttet til drift av tillitsmannsapparatet og sekretariatet, altså menneskene i foreningen. Alt dette arbeidet finansieres dels av medlemskontingenten, men vi er også helt avhengige av solide bidrag fra kursvirksomheten og fra Tidende. Som et resultat av bestillinger fra representantskapet i disse årene (endret medieprofil, økt politisk arbeid, utvikling av obligatorisk etterutdanning med økt kursaktivitet gjennom TSE, TANK m.m.), i tillegg til økt etterspørsel fra medlemmene om juridisk medlemsrådgivning, har det vært behov for en utvidelse av sekretariatet, men også av de tillitsvalgtes aktivitet. Økt aktivitetsnivå sammen med en sterk lønnsøkning i Norge i perioden er den største kostnadsdriveren.

Tessem spør videre om endringer i sekretariatets avdeling for jus og arbeidsliv. Det er riktig at denne avdelingen har blitt forsterket, etter en lang periode med meget stort arbeidspress og til tider underbemanning. Det er flere grunner til dette. Vi ser en tydelig økning i antall henvendelser - ca. 2 000 henvendelser ble behandlet sist år. Dette er selvfølgelig ikke bare konfliktsaker. Avdelingen arbeider på mange andre saksområder i tillegg. Hovedstyret har valgt å styrke ressursbruken på kollektiv rådgivning. Dette er etterspurt av medlemmene, og vi ser det dessuten som en viktig måte å forebygge konflikter på. Tilbudet innebærer artikler i Tidende og på NTFs nettsted, tilbud om kurs sentralt og i lokalforeningene, utarbeidelse av avtaler m.m. Vi ser også at vi hele tiden har stort behov for juridisk kompetanse i vår politiske virksomhet. Juristene bidrar i arbeidet med høringer, utredninger, lovarbeid og kontraktsinngåelser, og de er også NTFs interne rådgivere i en rekke saker. Dette er viktige og omfattende arbeidsoppgaver som kommer alle medlemmer til gode.

En beskrivelse av tilbudet om juridisk rådgivning og bistand til NTFs medlemmer ligger på NTFs nettsted. Der fremgår det klart hvilke saker medlemmene kan få hjelp til. Her har det vært viktig for hovedstyret å gjøre klare avgrensinger. Det er innført karenstid for å motta juridisk bistand. Hovedstyret har vurdert egenandel eller betaling av tjenester, men vi har så langt ikke valgt å innføre dette.

Det burde egentlig ikke være nødvendig, men jeg finner det likevel betimelig å understreke at både de sentrale tillitsvalgte og sekretariatet gjør sitt aller beste for at NTF skal være en god og viktig forening for medlemmene. Vårt mål er å gi medlemmene gode tjenester og fordeler igjen for kontingenten de betaler. Sentrale tillitsvalgte er både medlemmer og praktiserende tannleger, og også vi ønsker selvsagt at kontingenten vår skal brukes fornuftig. Dette håper jeg at Tessem vil tro meg på.

Vi er inne i en periode med store omveltninger i hele samfunnet. Også for norsk tannhelsetjeneste er dette en periode hvor vi potensielt vil kunne se store endringer. Stortingsvedtaket om at den offentlige tannhelsetjenesten bør flyttes fra fylkeskommunene til kommunene, er en svært viktig sak for hele tannhelsetjenesten. Myndighetene ser i tillegg på Helfo-systemet, gruppeinndelingen i tannhelsetjenesteloven og på spesialistutdanningen. Blant andre utfordringer vi opplever, er at det nå er flere tannleger i markedet, med økt konkurranse og et forhøyet konfliktnivå som resultat. For å nevne noe.

Jeg gjentar gjerne noe jeg har sagt mange ganger før:

Nå, mer enn noen gang, har vi behov for en sterk forening som virkelig har mulighet til påvirke de prosessene som pågår, i tillegg til at vi skal opprettholde all den løpende aktiviteten foreningen har. Det arbeidet som alle de tillitsvalgte, både sentralt og lokalt, og hele sekretariatet gjør, er viktig for våre medlemmer -både faglig, økonomisk og sosialt. Jeg lover at vi alle gjør vårt aller beste! Og det skal vi fortsette med.

Jeg håper at dette var oppklarende. Ønskes flere opplysninger er det mulig å ta direkte kontakt.

Camilla Hansen Steinum

President i NTF

camilla.hansen.steinum@tannlegeforeningen.no