Hvorfor øker kontingenten i NTF så mye, eller for å spørre på en annen måte:

Hvorfor øker utgiftene i NTF så mye?

I NTFs Tidende nr. 10/2015, hadde jeg et innlegg om prosessen før og etter vedtaket om overføring av DOT til kommunene, og i den sammenheng var jeg kritisk til foreningens bruk av rådgivningsfirmaet First House, som jeg mener ikke bidrar med noe Tannlegeforeningen ikke kunne fått til uten deres hjelp. Dette var (selvsagt) presidenten helt uenig i, og jeg valgte da å ikke forfølge saken ytterligere. I ettertid ble mitt spørsmålstegn ved First House til enda flere og større spørsmålstegn, da saken fra Telemark Fylkeskommune om dekning av flere tvilsomme «utgifter» (dyre restaurantbesøk og annen mat/drikke) i et prosjekt i samarbeid med Innovasjon Norge om å få utenlandske selskaper til å etablere arbeidsplasser i fylket, dukket opp like etter. Prosjektet har hittil gitt First House en inntekt på hele 3,8 millioner kroner, ifølge media. Avtalen går ut i juni 2016. Ikke er det blitt en eneste arbeidsplass som resultat av prosjektet heller, så langt. Pga. all den negative medieomtalen, valgte First House å beklage og tilbakebetale mye av disse tvilsomme utgiftspostene, samt 4 % administrasjonsgebyr (til sammen mer enn 140 000 kroner), som revisjonsutvalget i fylkeskommunen reagerte på at var lagt til på regningene til Telemark Fylkeskommune

Hvordan vet vi medlemmer i NTF at det ikke foregår en like tvilsom fakturering av NTF og at utgiftene til konsulenthjelpen fra First House virkelig er verdt det den koster? Ja, hva koster egentlig bruken av First House??

I mitt forrige innlegg skrev jeg: «Et annet spørsmål er hva NTF betaler for denne konsulenthjelpen. Jeg vet ikke jeg er trolig ikke god nok til å lese NTFs regnskaper, men en ting er sikkert; First House er neppe billige.» Jeg fikk ikke noe svar på dette fra presidenten den gangen, men nå spør jeg igjen. Jeg har forsøkt å lese i NTFs regnskaper for å se om det her kan finnes noe svar på dette, men ingen av følgende punkter/tall fra regnskapene forteller meg noe:

2014 2013 2012 2011

Juridisk-/konsulentbistand 221 484 33 167 396 330 517 199

Andre fremmede tjenester 6 891 502 7 158 059 9 712 654 6 003.834

(Jeg vet ikke engang om utgiftene er ført under disse postene, men tipper det.)

En kan imidlertid se at beløpet for «fremmede tjenester» økte med mer enn 50 % fra 2011 til 2012. Var det da man begynte å bruke First House? Kan noen i NTF gi meg et svar på hvor mye bruken av First House har kostet i hvert av de årene NTF har hatt avtale med dem? Leser i referatet fra Representantskapet i Tidende at bruken av First House trolig vil gå ned fremover, og da vil ventelig utgiftene også minke - om presidenten får rett. Det er bra

Bakgrunnen for at jeg nå igjen tar opp denne saken er den betydelige kontingentøkningen som ble vedtatt - så vidt jeg har hørt - uten motforestillinger/innvendinger på siste Representantskapsmøte. (Nå var ikke Inger Lise Mathisen,som fikk stoppet kontingentøkning på Representantskapet i 2013, der, og det var heller ikke jeg, dessverre) Økningen ble begrunnet med at NTF går (driftsmessig; altså uten finansinntekter) i minusog utfira regnskapene leser jeg at dette har økt i perioden 2013 - 2015. Det gir heller grunn til å stille spørsmålstegn ved pengebruken i NTF, etter min mening... Det er det Hovedstyret eller (annethvert år) Representantskapet (som kan sammenlignes med generalforsamlingen i en bedrift), som bør gjøre; Hvorfor var det ingen som stilte kritiske spørsmål til det økende (drifts)underskuddet og en så stor kontingentøkning, som ble foreslått, på Representant-skapet 2015 - om nå det stemmer? Problemet var vel heller budsjettet for 2016/2017!? I Hovedstyrets egne kommentarer til budsjettforslaget, står det at det bygger på:

«·NTFs arbeidsprogram 2016 - 2017, kontingentøkning i 2016 på kr 900 og i 2017 på kr 300, og en lønnsøkning på 3,5 %.

·2/3 av kontingentøkningen i 2016 er en korreksjon på den reduksjonen av kontingenten for 2014 og 2015 som ble vedtatt av representantskapet i 2013. En reduksjon som har gitt et negativt driftsresultat for 2014 på 2 mill. kroner og som vil fortsette å gi negative driftsresultater, hvis man skal opprettholde et aktivitetsnivå og en bemanning som kan gjennomføre eksisterende og fremtidig arbeidsprogram.»

For det første er det liten grunn til å tro at lønnsøkningen framover vil være noe som helst i nærheten av 3,5 %. For det andre reagerer jeg på at man kaller det å holde kontingenten uforandret i 2014 og øke den med 200 kroner i 2015, en «reduksjon» (!), selv om å holde den uendret innebærer det pga. inflasjonen... den har imidlertid vært svært lav ! Og, for det tre tredje reagerer jeg på at man skylder på dette for at NTF har et negativt driftsresultat i 2014 og 2015! Hva med pengebruken ?

Det er alltid litt «lettvint», etter min mening, å bare øke kontingenten når man har brukt mer penger enn man har (lov til), eller når man trenger mer penger. Kostnadsreduksjon er også en vei!! Nå er budsjett for 2016 og 2017 vedtatt, og det samme er arbeidsprogrammet, så sånn sett har Hovedstyret selvsagt sitt på det tørre. Men, jeg ønsker litt mer forklaring lønnskostnader er, som i de fleste organisasjoner, en av de store utgiftspostene i NTF.

Det ansettes stadig flere jurister i sekretariatet, begrunnet i en stadig økende saksmengde. Det er sagt at det blir stadig flere konfliktsaker. Men, har man, som NTF-medlem, rett til å få behandlet enhver konfliktsak, ofte medlemmer imellom, av sin fagforening? Kostnadsfritt? Kanskje det er på tide å innføre egenandel om man ønsker at NTF skal behandle/avgjøre, det jeg er temmelig sikker på i mange tilfeller er å betrakte som en «krangel» medlemmer imellom? Gjør man i det hele tatt noe forsøk på å begrense slike saker i NTF? (Avviser man saker?)

Hvis jeg er helt på jordet nå, så vil jeg gjerne ha en redegjørelse, gjerne her i NTFs Tidende, om hva slags saker som gjør at man trenger stadig flere jurister i sekretariatet. Er dette noe man diskuterer i foreningen/Hovedstyret? Hvor mye har saksmengden økt?

Jeg er ikke den eneste som reagerer på den siste store kontingentøkningen det er medlemmer som har snakket med meg som tillitsvalgt om dette, og jeg vil anta at det er reaksjoner også i andre lokalforeninger. Kontingentøkningen fra 2015 til 2016 er faktisk på hele 12 %! Og, fra 2015 - 2017 = 16 %! Var det ingen som fikk med seg det på Representantskapet? Det var heller ikke kommentert i referatet - og det finner jeg litt merkelig. Det tyder på at ingen representanter var kritiske til kontingentøkningen denne gang(?)kan det stemme?

I tillegg betaler vi en ikke ubetydelig kontingent til lokalforeningen. Denne varierer imidlertid mye. Det kunne vært interessant å få presentert en oversikt over hva kontingenten er i 2016 i de ulike lokalforeningene. Kanskje redaktøren i NTFs Tidende kan lage en slik oversikt?

Stein Tessem

stein.tessem@ntfk.no