Folketrygden gir stønad til fast protese til personer som er tannløse i underkjeven

Fra 1. januar 2014 ble det innført en ny stønadsordning og nye takster som gjelder fast protese til personer som er tannløse i underkjeven og som ikke er i stand til å kunne bruke løstsittende protese. Dette er tatt inn som nytt punkt 15 i rundskrivet til folketrygdloven § 5 - 6.

Ordningen ble innført for å gi hjelp til pasienter som av ulike grunner har vanskeligheter med å bruke sin hele underkjeveprotese. Mange studier har vist at helproteser i underkjeven gir dårlig funksjon, og at to implantater med fester vesentlig forbedrer en slik situasjon.

Det er en forutsetning for refusjon etter dette punktet at disse pasientene ikke fyller vilkårene for andre stønadsordninger verken gjennom trygden eller gjennom tannhelsetjenesteloven.

En pasient som har fått sin underkjeveprotese med stønad, etter for eksempel punkt 6b «Rehabilitering av tanntap som følge av marginal periodontitt» vil, når behandlingen er avsluttet, ikke lenger ha rettigheter etter dette punktet.

Mange pasienter med tannløs underkjeve har nytt godt av 6b-ordningen som ble innført i 2003. Det er da naturlig at mange av disse pasientene også er kandidater til den nye stønadsordningen, som er beskrevet under punkt 15 «Helt eller delvis tanntap, uten egne tenner i underkjeven».

HELFO opererer ikke med tidskrav mellom bruk av disse to ordningene. Det vesentlige er at det dokumenteres at pasienten ikke er i stand til å bruke løstsittende protese, slik som nevnt i kommentarene til punkt 15.

HELFO understreker at kravet til nødvendig og forsvarlig behandling gjelder for alle de 15 punktene. Dette kravet er spesielt formulert i punkt 6b, der det fastslås at det skal begrunnes hvorfor tannlegen velger å fjerne tenner fremfor å behandle dem.

Den nye stønadsordningen forutsetter spesialist/spesialkompetanse for å sette fram refusjonskrav ved slik dekkprotesebehandling. Samtidig åpnes det for refusjon også for framstilling av hel overkjeveprotese til pasienter som gjennomgår slik behandling. Det er intet krav til spesialkompetanse for refusjonskravet knyttet til overkjeveprotesebehandlingen.

Ved framstilling av krav til refusjon etter folketrygdloven § 5 - 6, forventes det at vilkårene er oppfylt slik som beskrevet i regelverket. Dette gjelder også denne nye stønadsordningen.

Mer informasjon: www.helfo.no

ErlandEggum 

rådgivende overtannlege i HELFO