§§§Spør advokaten

NTFs advokater får mange spørsmål om praktiske og juridiske problemstillinger fra tannlegenes hverdag. Tidende tar opp enkelte av disse problemstillingene i en egen spalte. Leserne oppfordres til å komme med egne spørsmål som kan sendes til redaksjonen.

Delegering av arbeidsoppgaver

Hvilke arbeidsoppgaver kan jeg som tannlege delegere til min tannhelsesekretær?

Svar: Helsepersonelloven § 5 regulerer bruk av medhjelper og er en presisering av forsvarlighetskravet. Bestemmelsen lyder slik:

Helsepersonell kan i sin virksomhet overlate bestemte oppgaver til annet personell hvis det er forsvarlig ut fra oppgavens art, personellets kvalifikasjoner og den oppfølgning som gis. Medhjelpere er underlagt helsepersonells kontroll og tilsyn.

Bruk av medhjelper innebærer at andre utfører oppgaven på vegne av en selv.

Delegering av arbeid som defineres som tannlegearbeid skal begrenses til såkalte ikke-irreversible arbeidsoperasjoner. Tannlege skal være til stede, men ikke nødvendigvis i samme rom.

Det frarådes bruk av sekretær til setting av anestesi, festing og justering av implantatoverbygninger, selvstendig bonding av kjeveortopedisk apparatur, justering som krever odontologisk vurdering, medisinering og klinisk og radiologisk diagnose.

Videre skal arbeider som utløser HELFO-refusjon ikke utføres av sekretær. Dette omfatter blant annet tannfyllinger, bittsliping, kronetilpassing og protesetilpassing.

Det er ingenting i veien for at sekretærer kan ta dentale røntgenbilder og OPG. Det forutsettes at de har gjennomgått nødvendig opplæring og kurs i strålevern.

Avtrykkstaking og annet ikke-invasivt arbeid som for eksempel tannlakkering kan utføres av sekretær etter opplæring. Fjerning av suturer kan utføres, dersom tannlegen er trygg på at det ikke foreligger komplikasjoner.

Tannbleking skal alltid igangsettes av tannlege, men kan deretter utføres av annet kyndig personell.

Som vi ser kan tannhelsesekretærer utføre mange arbeidsoperasjoner som kan avlaste tannlegen i det daglige arbeidet. Det er imidlertid viktig å legge til grunn at tannhelsesekretærene ikke skal drive selvstendig praksis med innkalling og kontroll uavhengig av tannlegen.