Spør advokaten

NTFs advokater får mange spørsmål om praktiske og juridiske problemstillinger fra tannlegenes hverdag. Tidende tar opp enkelte av disse problemstillingene i en egen spalte. Leserne oppfordres til å komme med egne spørsmål som kan sendes til redaksjonen.

Sykemelding på behandlingsdag

En av mine ansatte har behov for behandling etter en gammel skade og sier at legen hennes har snakket om at hun kan sykemeldes på behandlingsdagen og arbeide som vanlig ellers. Jeg har bare hørt om gradert sykemelding, aldri om sykemelding på behandlingsdager. Kan du si noe om denne typen sykemelding og vilkårene for å kunne bruke den?

Svar: Bestemmelsen tar sikte på tilfeller hvor det av hensyn til behandlingen er nødvendig at arbeidstaker holder seg i ro, jf. lov om folketrygd § 8 - 4, tredje ledd b). Det er ikke tilstrekkelig for å få rett til sykepenger at vedkommende faktisk er borte fra arbeidet behandlingsdagen. Sykemelder (lege) må attestere at det er nødvendig av hensyn til behandlingen at han eller hun ikke arbeider. Sykemelding for enkeltstående behandlingsdager blir bare godkjent for hele dager, det vil si 100 % sykemelding behandlingsdagen. Det er ingen lovregulert rett til verken fri eller lønn ved fravær på grunn av behandling som varer deler av dag, men tariffavtale eller mønsteravtalen kan gi rett til velferdspermisjon i slike tilfeller.

Sykemelding på behandlingsdager kan benyttes hvis det dreier seg om maksimum én behandlingsdag i uken. Dersom det er snakk om et behandlingsopplegg med flere behandlingsdager per uke, må legen eventuelt bruke gradert sykemelding. Sykemelderen må fylle ut sykemeldingen og angi antall behandlingsdager og tidsrom for behandlingen. Arbeidstaker må dokumentere på hvilke datoer behandling har funnet sted, for eksempel ved kopi av timeavtaler, kvittering for egenandel eller lignende.

En arbeidstaker som er sykemeldt en dag i uken for å gå til behandling kan ikke benytte egenmelding dagen etter behandlingsdagen. Dette fordi egenmelding aldri kan benyttes etter en sykemelding. Arbeidstaker kan imidlertid benytte egenmelding dersom vedkommende har arbeidet en hel dag etter behandlingsdagen.

For en person som har rett til sykepenger under behandling regnes hver enkelt fraværsdag som én sykefraværsdag i forhold til arbeidsgiverperioden. Dersom behandlingen gis med mindre enn 16 kalenderdagers mellomrom, legges fraværsdagene sammen til én arbeidsgiverperiode. Arbeidsgiverperioden skal tilsvare det antall arbeidsdager arbeidstakeren vanligvis arbeider i løpet av 16 kalenderdager. For en arbeidstaker med femdagers uke vil en full arbeidsgiverperiode være 12 behandlingsdager. Gis enkelte av behandlingene med mer enn 16 dagers mellomrom, f.eks. grunnet ferie eller helligdager, starter en ny arbeidsgiverperiode.

Hvis det dreier seg om en kronisk tilstand kan arbeidstaker eller arbeidsgiver søke om at NAV dekker sykepengene i arbeidsgiverperioden.