Svar til Stein Tessem fra NTFs hovedstyre:

Om prosessen før og etter vedtaket om flytting av DOT til kommunene

NTFs representantskap fastsetter NTFs politikk. De har blant annet vedtatt at vi skal jobbe for en sterk offentlig tannhelsetjeneste som skal samarbeide med en velfungerende privat sektor. Dette forholder hovedstyret seg til. Hovedstyret forholder seg selvfølgelig også til arbeidsprogrammet hvor vi er pålagt å «aktivt pa?virke politiske og administrative beslutningsprosesser i tannhelsepolitiske saker». Vi skal ha møter med Helse- og omsorgskomiteen, de politiske partiene og andre premissleverandører og beslutningstakere, og vi skal fortsette arbeidet med å bygge gode relasjoner med politiske og administrative myndigheter.

En eventuell flytting av Den offentlige tannhelsetjenesten (DOT) er en svært viktig sak for NTF å arbeide med. Den norske tannhelsemodellen har vært en suksess, og majoriteten av våre medlemmer mener derfor at det er flere fordeler enn ulemper ved at ansvaret for DOT er forankret på regionalt nivå. Men det er også noen stemmer blant medlemmene, også i offentlig sektor, som mener at dette forslaget kan være positivt. De peker på at den offentlige tannhelsetjenesten må makte å endre seg i takt med utviklingen i samfunnet, og at kommunal forankring vil kunne gi bedre samhandling og et bedre tilbud til de pasientene som har størst behov.

NTF har bedt om en utredning av konsekvensene før en så stor endring som dette vedtas. Og la det ikke være noen tvil; vi har fremført våre argumenter i møter med alle de politiske partiene på Stortinget og med andre beslutningstagere. Dessverre handler dette vedtaket om mer enn tannhelsetjenesten, som Tessem også er inne på. Det handler i det store og det hele om en kommunereform.

Det er viktig å minne om at KS - med sine tette kontakter med regjeringsapparatet - også var en markert motstander av å flytte DOT. Heller ikke de vant gehør i denne saken.

Det er ikke noe «hemmelig» med NTFs kjøp av tjenester fra First House. I viktige saker som dette har vi behov for profesjonell veiledning. Våre rådgivere i First House har aldri forsøkt å påvirke hva NTF skal mene. Det er det medlemmene, gjennom de vedtektsfestede og valgte organene, som bestemmer. Derimot gir de råd i forhold til hvem, hvor og hvordan vi best kan nå fram med våre synspunkter. Det er dette First House er spesialister på, og det er det vi benytter dem til. De besitter en kompetanse vi selv ikke innehar.

Politisk arbeid er langsiktig. At vi ikke alltid når fram med våre synspunkter i konkrete saker, betyr ikke at arbeidet som er nedlagt er bortkastet. Når NTF fremstår som en konstruktiv og seriøs part, blir vi lyttet til og kan påvirke på en rekke områder av betydning for både tannlegene og for tannhelsen, selv om vi noen ganger må akseptere at viktige saker ikke går vår vei.

Et stortingsvedtak er nesten alltid en marsjordre til regjeringen og forvaltningsapparatet. Slik er det også i denne saken. Uavhengig av hvordan vedtaket tas imot eller tolkes lokalt, gjelder vedtaket inntil et nytt vedtak er fattet, eller til regjeringen gjennom sine regelmessige sonderinger i Stortinget får klare signaler om noe annet. Regjeringen og forvaltningen forbereder nye saker til Stortinget, basert på det foregående. Derfor må også NTF forholde seg til vedtaket og søke å påvirke der vi har mulighet. Ellers kan vi bli tatt skikkelig på senga i neste runde, når Stortinget igjen skal behandle en sak om Den offentlige tannhelsetjenesten, sannsynligvis en gang i 2017.

Hva kan First House bidra med? Den som selv har vært en del av et regjeringsapparat (ministre, statssekretærer og rådgivere) eller av et storting, vet betydelig mer om prosesser og arbeidsrutiner i disse organene enn vi som ikke har vært så heldige (?) å ha plass der. Som lobbyorganisasjon er dette kunnskap NTF er nødt til å kjøpe. Lobbyisme og påvirkning er en profesjon. Vi gjør det selv, men know-how må vi innhente fra eksterne aktører. First House har kompetanse på flere områder, og vi bruker ulike rådgivere på ulike saksfelt. Tessems antydninger om Bjarne Håkon Hansen får stå for hans egen regning. NTF har brukt ham som foredragsholder ved enkelte anledninger, men han er ikke en av våre nærmeste rådgivere.

Den offentlige tannhelsetjenesten, slik den fant sin form med innføringen av «Lov om tannhelsetjenester» fra 1984, har vært en ubetinget suksess. God tannhelse er bedre fordelt hos oss enn i mange andre land vi kan sammenlikne oss med. Likevel har DOT fortsatt uløste oppgaver og et forbedringspotensial, først og fremst i tilbudet til gruppene av eldre og uføre med eller uten kommunale vedtak og til en del andre pasienter med store behov. Dette må vi anerkjenne. Det er alltid viktig å søke å forbedre seg.

Det er mye omstillingsvilje i offentlig sektor. Å gjøre store endringer uten først å utrede er imidlertid drastisk. Det er en betydelig fare for at tilbudet til befolkningen ikke blir bedre ved å overføre ansvaret til kommunene. NTF vil derfor uansett fortsette arbeidet med denne saken med fullt trykk. Vi har bedt om innspill fra medlemmene, og vi kommer til å vie hele NTFs informasjonsmøte på årets landsmøte til denne saken. Den vil helt sikkert også bli debattert i representantskapet.

Du kan være trygg på at vi skal fortsette å gjøre vårt aller beste. Men resultatet kan vi selvsagt ikke garantere for.

Camilla Hansen Steinum, president i NTF

camilla.hansen.steinum@tannlegeforeningen.no

For NTFs hovedstyre