Åpent brev til NTFs hovedstyre:

Om prosessen før og etter vedtaket om flytting av DOT til kommunene

Stortinget har - tross Den norske tannlegeforenings, ifølge egne utsagn, sterke forsøk på i ulike møter med politikere og folk i Helse- og omsorgsdepartementet, å påvirke et forslag om å overføre ansvaret for Den offentlig tannhelsetjenesten (DOT) fra fylkeskommunene til «større og mer robuste kommuner» - vedtatt nettopp dette (9.juni i år). H, Frp, V og KrF sørget for flertallet, og det uten at konsekvensene av forslaget overhodet var utredet (av regjeringen) på forhånd. Den opprinnelige forutsetningen om større kommuner var visstnok ikke engang en del av det endelige vedtaket.

Nå jobbes det med hvordan dette skal gjennomføres i praksis og med de nødvendige lovendringene som må til for at ansvaret skal overføres, i departementet. Disse lovene/forskriftene skal vedtas på et senere tidspunkt. I stortingsvedtaket står det visstnok også «bør overføres», og NTF klamrer seg nå til et håp om å kunne omgjøre vedtaket i forbindelse med at lovendringene skal opp til votering i Stortinget, våren 2017 (?).

NTF har i flere år hatt et tett samarbeid med konsulentselskapet First House og med-eier/konsulent/rådgiver Bjarne Håkon Hansen. Han har ved flere anledninger hatt innlegg i forskjellige sammenhenger på NTF-seminarer/-møter. Et søk på navnet hans eller First House på NTFs nettsider gir imidlertid «0 treff» (!)litt merkelig, eller? Synspunktene/innleggene hans er dog presentert i reportasjer i NTFs Tidende.

Allerede på NTFs tillitsvalgtkonferanse, Forum for tillitsvalgte i mars 2014, snakket Bjarne Håkon Hansen om hvordan man lykkes med politisk arbeid/påvirkning. Han oppsummerte med å gi utrykk for at det er helt feil å ha fylkeskommunen som forvaltningsnivå for DOT «tannlegene er igjen i et helsemessig vakuum, og samhandling og tverrfaglighet er helt vesentlig for å lykkes«underforstått: kommunene er det eneste rette forvaltningsnivået for tannhelsetjenesten. Slik er det altså blitt - foreløpig. Er samhandling og tverrfaglighet virkelig umulig mellom ulike forvaltningsnivå/organisasjoner/profesjoner? Da er jeg redd man sliter i mange sammenhenger i offentlig forvaltning i Norge. Jeg tør stille spørsmålet: Jobber også Bjarne Håkon Hansen for departementet eller andre offentlige instanser, slik at han sitter på «begge sider av bordet»? Hvem First House jobber for er jo en hemmelighet Flere, blant andre media, har forsøkt å få innsyn i dette uten å lykkes, og da må det gå an å stille spørsmålet

NTFs president, Camilla Hansen Steinum, sa på Samfunnsodontologisk forum i Kristiansand i juni i år at hun er redd for å sitte rolig og vente på omkamp. Hennes budskap er at NTF vil arbeide for å finne gode løsninger i forhold til vedtaket om flytting av ansvaret for tannhelsetjenesten til kommunene. Hun viste også til råd fra foreningens rådgivere, som klart sier at dette er et vedtak som en må forholde seg til og at det ikke er noen grunn til å tro at det blir noen reversering eller omkamp. Hvilke rådgiveresnakker hun her om..? igjen First House ?

Et annet spørsmål er hva NTF betaler for denne konsulenthjelpen. Jeg vet ikkejeg er trolig ikke god nok til å lese NTFs regnskaper), men en ting er sikkert; First House er neppe billige.

Da blir spørsmålet hva konsulentselskapet First House egentlig har bidratt til/gjort for NTF (som man ikke kunne oppnådd uten deres «hjelp»)?

Om noen kan gi et godt svar på dette/disse spørsmålene, så er de velkommen til å skrive om det. For øvrig synes jeg dette er en sak som kan tas opp på årets representantskapsmøte. Lokalforeningene kan ikke lenger fremme saken, men hovedstyret kan vel ta den opp under diverse - eller helst før regnskap/budsjett vedtas.

Jeg skal ikke si at jeg vet hva som er riktig strategi for å beholde dagens organisering av DOT - en organisering som jeg mener har bidratt sterkt til utviklingen av den norske tannhelse-modellen, som svært mange (om ikke alle), betegner som en ubetinget suksesshistorie, også i internasjonal sammenheng. Hvorfor regjering og storting har vedtatt å kaste om på denne, mot NTFs råd om å i hvert fall å utrede dette først, er i beste fall et vedtak som er gjort utelukkende på (parti)ideologisk grunnlag for å sørge for at noe skjer i forbindelse med en annen av regjeringens store fanesaker; kommunereformen. En politisk «hestehandel» er et dekkende uttrykk. At KrF og V «vant» igjennom at de angivelig fikk hindret en overføring av de videregående skolene til kommunene er «spill for egne velgere» hvordan i all verden skulle en organisere et videregående skoletilbud på kommunenivå ? Det samme spørsmålet kan stilles om tannhelsetjenesten. At stortingsvedtaket er dumt, kan dog ingen vite før vi vet hvordan dette tenkes organisert og ting er prøvd, men «why change a winning team»? Det er overhodet ingen grunn til å tro at dette i seg selv skal føre til bedre og/eller billigere tannhelsetjenester til befolkningen - og det burde jo først og fremst være politikernes hovedanliggende om noe skal endres i tannhelsetjenesten i Norge.

Stein Tessem

stein.tessem@ntfk.no