På valg 2015

NTFs representantskap skal velge nytt hovedstyre i slutten av november. Tidende har spurt de ni kandidatene om hva de ser som hovedutfordringer og hva de vil prioritere i sitt arbeid som øverste tillitsvalgte i NTF.

F15-10-014.eps

Foto: Kristin Aksnes.

Valgkomiteen har innstilt syv kandidater. To kandidater til hovedstyret er allerede valgt av henholdsvis Sentralt næringsutvalg og Sentralt forhandlingsutvalg. De valgte lederne av disse utvalgene trenger godkjenning av representantskapet før de trer inn i hovedstyret

NTFs representantskapsmøte, med valg til nytt hovedstyre, finner sted på Gardermoen 27. og 28 november.

Camilla Hansen Steinum

(Presidentkandidat. Gjenvalg, har sittet to hovedstyreperioder og to perioder som president.)

Alder: 39

Utdanning: Nordisk grunnfag Universitetet i Oslo (UiO) 1995 - 96, Cand. odont. UiO 2002. Kurs i lystgassedasjon, UiO 2003.

Praksis: Offentlig ansatt/distriktstannlege Østfold 2002 - 06, undervist VKII for tannhelsesekretærer 2002 og 2005 - 06, privat praksis Fredrikstad 2003-. Instruktørtannlege, UiO 2006 - 07. Undervist i kommunikasjon og atferdsfag ved Det odontologiske fakultet, UiO 2010 - 11.

Foreningserfaring: Styremedlem Østfold TF 2005, kasserer Østfold TF 2006, leder Østfold TF 2007 - 11, varamedlem i NTFs hovedstyre 2008 - 09, medlem NTFs hovedstyre 2010 - 11, president i NTF 2012-, styremedlem Norsk Tannvern 2012-, observatør Akademikernes styre 2012 - 13, styremedlem Akademikerne 2014-.

- Hva ser du som den eller de største utfordringen(e) for Tannlegeforeningen i tiden fremover?

- Det er flere store utfordringer for NTF og norske tannleger i tiden fremover. Vi er midt i en prosess med kommunereform, og Stortinget har vedtatt at Den offentlige tannhelsetjenesten (DOT) bør flyttes til kommunene. Her har NTF fortsatt et stort påvirkningsarbeid foran seg. Dette er en sak som vil kunne få store konsekvenser for hele tannhelsetjenesten. I denne viktige og krevende saken er jeg på vegne av NTF svært glad for at alle tannleger i dag er samlet i en forening. Det er ekstremt viktig at vi fortsatt klarer å stå samlet fremover. Klarer vi det vil dette gi NTF tyngde og troverdighet for optimal påvirkning. Jeg vil fortsatt arbeide for best mulig tannhelse og et best mulig tilbud til befolkningen, samtidig som jeg vil ha tannlegenes og medlemmenes situasjon i fokus.

Tannhelsetjenesten er en viktig del av den generelle helsetjenesten. NTF må videreføre arbeidet vårt for bredere samhandling av høy kvalitet med resten av helsetjenesten. Vi må befeste posisjonen til de orale sykdommene som en del av de ikke-smittsomme sykdommene, og tannlegene må ta sin del av ansvaret for folkehelsen ved å ha fokus på helsefremmende og forebyggende arbeid. Tannlegene har mye å bidra med på dette området.

Skal NTF fortsatt være en sterk organisasjon er vi avhengige av engasjerte medlemmer. Vi må øke engasjementet i lokalforeningene og rekruttere dyktige tillitsvalgte. Intern kommunikasjon er et viktig virkemiddel, og dette er noe som krever kontinuerlig fokus. For å forankre NTFs politikk blant medlemmene, er god kommunikasjon og informasjonsflyt ut til medlemmene veldig viktig. Vi har blitt bedre her, men vi skal bli enda bedre.

Vi har også utfordringer internt i sekretariatet ved at mange av tannlegene i sekretariatet og andre i lederposisjoner nærmer seg pensjonsalder i løpet av noen år. Arbeidet med å opprettholde et dyktig, effektivt og tilpasningsdyktig sekretariat må prioriteres.

- Hvilke(n) oppgave(r) mener du NTF bør prioritere i kommende toårsperiode?

- Medlemskap i NTF skal være et kvalitetsstempel, og vi må fortsatt holde fokus på etikk!

Hovedstyret legger nå frem nye regler for obligatorisk etterutdanning, og denne ordningen vil også være med på å styrke kvalitetsstempelet MNTF. Foreningen må hele tiden ha fokus på å utvikle gode kurs for medlemmer og tillitsvalgte.

Utfordringene vi ser vil kreve stor innsats av oss som forening. Det blir veldig viktig å fortsette vårt politiske arbeid opp mot helsemyndighetene og politikerne i den neste perioden. NTF skal være premissleverandør, og vi må bruke vår innflytelse til det beste for tannhelsen og tannlegene.

NTF skal fortsatt arbeide opp mot media med en klar strategi.

- Hvilke(t) område(r) i NTFs arbeidsprogram vil du spesielt engasjere deg i?

De fleste områdene av NTFs arbeidsprogram griper inn i hverandre, og det må ses på som en helhet. Representantskapet vedtar arbeidsprogrammet med spesifikke punkter som det skal rapporteres på, og dette vil styre hovedstyrets arbeid i stor grad.

Jeg er veldig opptatt av at NTF skal være en forening med medlemmer som er faglig oppdaterte og har en høy etisk standard. Dette er et arbeid som må gå kontinuerlig.

Arbeidet mot helsemyndigheter, politikere og media vil være et viktig satsingsområde hvor jeg skal engasjere meg også i neste periode

Det kommer store utfordringer for NTF i årene som kommer, og det er viktig at både de tillitsvalgte og sekretariatet er rustet for de oppgavene vi står overfor. Jeg vil fortsette å jobbe for en sterk samlet forening som er kompetent og tilpasningsdyktig.

- Hva vil du ellers si at du har å tilføre NTFs hovedstyre, som er spesielt for deg og ditt kandidatur?

- Jeg har arbeidet både i offentlig og privat sektor. Jeg har vært instrukørtannlege på universitetet i Oslo og en del av teamet som arbeidet med undervisning i kommunikasjon og atferdsfag samme sted. I tillegg har jeg undervist på tannhelsesekretærutdanningen. Dette gir meg en bred erfaring og kompetanse fra de ulike delene av tannhelsetjenesten.

Jeg har et godt innblikk i NTFs arbeid gjennom lokalforeningen og periodene i hovedstyret. Arbeidet i hovedstyret er langsiktig og med mine fire år som president, vil jeg bidra med viktig kontinuitet i den viktige og utfordrende perioden som kommer. Jeg håper at jeg får fortsette å bruke engasjementet mitt til å jobbe videre for NTFs medlemmer.

Gunnar Amundsen

F15-10-015.eps

Foto: Kristin Aksnes.

(Visepresidentkandidat. Har vært hovedstyremedlem i to perioder, som leder for Sentralt næringsutvalg (SNU))

Alder: 51

Utdanning: Cand.odont, Bergen 1989

Praksis: Deltidansatt i den offentlige tannhelsetjeneste 1989 - 1991 assistenttannlege 1989 - 1995. Privat praksis eier 1995-

Foreningserfaring: 1996 - 98: nestleder Haugaland Tannlegeforening, 1998 - 2002: Leder Haugaland TF, 2007 - 2008: Nestleder Haugaland TF, 2009 - 2011: Leder Haugaland TF, 2009: varamedlem Sentralt næringsutvalg (SNU), 2010 - 2011: Utvalgsmedlem SNU, 2012 - 2015: Leder av SNU og medlem av NTFs hovedstyre

- Hva ser du som den eller de største utfordringen(e) for Tannlegeforeningen i tiden fremover ?

- Ivareta alles interesser, og påvirke på en slik måte at den norske tannhelsemodell fortsatt skal forbli en suksesshistorie. Modellen er under sterkt press etter vedtak om å legge Den offentlige tannhelsetjenesten til kommunene uten at det foreligger en konsekvensanalyse av en slik flytting. Både offentlig og privat sektor vil bli berørt, og det er av avgjørende betydning at rammevilkårene for drift blir ivaretatt på en forsvarlig og forutsigbar måte innen begge sektorer.

I tillegg er det likevel viktig at NTF stiller seg positive til samhandling mellom de ulike aktørene i primærhelsetjenesten som den nye primærhelsemeldingen legger opp til. Primærhelsemeldingen er et viktig skritt i retning av å skape en helhetlig helsetjeneste med fokus på pasienten.

- Hvilke(n) oppgave(r) mener du NTF bør prioritere i kommende toårsperiode?

- Personlig tror jeg jeg mye vil dreie seg om ovennevnte utfordringer. Derfor vil mye av arbeidet i neste periode dreie seg om å visualisere dagens velfungerende ordning og samtidig være åpne for forslag om endringer som kan gjøre ordningen eller tjenesten enda bedre. Ivaretagelse av begge ervervsgruppers interesser er en forutsetning i det videre arbeid.

Overvåke tannhelsemarkedet. Vi vet at vi har en stor nyrekruttering av nyutdannete tannleger både fra Norge og utlandet, og markedet for tannleger i både offentlig og privat sektor er i ferd med å mettes. Vi er med andre ord i ferd med å få en overproduksjon av tannleger. Hvordan skal vi møte denne utfordringen? NTF bør være den viktigste informasjonsaktør i fremtidens behovsanalyser! Vi må sette oss i stand til å levere data som beskriver det reelle behovet.

Fortsatt har vi et forbedringspotensiale vedrørende ekstern og intern kommunikasjon. Målet må være å videreforedle de etablerte informasjonskanalene, og samtidig stimulere medlemsmassen til å ta disse i bruk.

Videreutvikle lederkurs i NTFs regi for våre medlemmer. Målet er å treffe de medlemmer som ønsker tilleggskompetanse i ledelse. Kurset skal rette seg mot begge sektorer og være forbeholdt tannleger.

- Hvilke(t) område(r) i NTFs arbeidsprogram vil du spesielt engasjere deg i?

- Arbeidsprogrammet er både omfattende og utfordrende, og skal skape hovedstyrets arbeidsrammer i kommende periode. For meg er arbeidsprogrammet virkelig det området som våre medlemmer aktivt kan påvirke, og som de kan engasjere seg i. Her får man innsikt i det brede området som NTF engasjerer seg i på medlemmenes vegne. Det skal med andre ord prøve å avtegne de forventningene medlemsmassen har til NTF. Vi må derfor sørge for at vi fortsatt opprettholder et effektivt og tilpasningsdyktig sekretariat. I tillegg må det fokuseres på tillitsvalgtopplæing slik at vi i fremtiden fortsatt kan rekruttere dedikerte tillitsvalgte til lokale og sentrale tillitsverv.

- Hva vil du ellers si at du har å tilføre NTFs hovedstyre, som er spesielt for deg og ditt kandidatur?

- Etter fire år i hovedstyret håper jeg at jeg kan representere kontinuiteten i styrearbeidet. I tillegg opplever jeg meg fortsatt som tydelig, fortsatt entusiastisk og temperamentsfull

Torbjørn Fauske

F15-10-018.eps

Foto: privat.

(Hovedstyremedlem. Gjenvalg, har sittet to hovedstyreperioder)

Alder: 51

Utdanning: Cand odont., Oslo 1988

Praksis: Millitærtannlege/garnisonstannlege, Skjold garnison 1988 - 1990. Offentlig ansatt tannlege, Mosjøen 1990 - 1992, Tromsø 92 - 96, Mosjøen 96-.

Foreningserfaring: Styremedlem OTL, Nordland 91 - 92 og Troms 95 - 96.Styremedlem UTV, Nordland 2002 - 2003, leder UTV i Nordland 2004-.Leder Nordland Tannlegeforening 2010 - 2012.Varamedlem Sentralt forhandlingsutvalg (SF) 2006 - 2012. Medlem NTFs hovedstyre 2012-.

- Hva ser du som den eller de største utfordringen(e) for Tannlegeforeningen i tiden fremover?

- Hvis stortingsvedtaket om en flytting av ansvaret for Den offentlige tannhelsetjenesten til et kommunalt nivå blir realisert, vil det representere den største endringen siden tjenesten ble fylkeskommunalt forankret i 1984. En slik flytting, vil i realiteten bety en omfattende omorganisering av hele tjenesten. Det hersker derfor liten tvil i våre fagmiljøer om at dette høyst sannsynlig vil være til skade.

En svekket offentlig tannhelsetjeneste vil i neste omgang også kunne sette hele den velfungerende norske tannhelsemodellen i fare. Modellen har vært særdeles vellykket og vi har en befolkning med god tannhelse hos de aller fleste. Dette har slett ikke kommet av seg selv, og en god barne- og ungdomstannpleie med et solid forebyggende fokus må tillegges mye av æren.

Vi er som faggruppe også forunt med en høy grad av tillit i befolkningen, og har toppscore på brukerundersøkelser. Det burde med andre ord ikke være noen fornuftig grunn til å endre på denne organiseringen. Risikoen og fallhøyden er derimot stor.

I tillegg har markedssituasjonen for tannlegene blitt markant mer utfordrende de senere år. Det utdannes mange tannleger og tilgangen både på norsk- og utenlandsutdannede er god. Endel pasienter velger også å få gjort sin tannbehandling utenlands. Selv om det fortsatt finnes rekrutteringsutfordringer i enkelte utkantdistrikter, kan det nok på sikt bli et overskudd av tannleger.

Stilt overfor slike utfordringer er det særdeles viktig med en samlet og sterk tannlegeforening, som har evne og gjennomslagskraft til å ivareta medlemmenes samlede interesser på en konstruktiv måte. En viktig forutsetning for dette arbeidet er engasjement ute blant medlemmene, slik at Tannlegeforeningens politikk kan utformes og forankres på et bredest mulig grunnlag.

- Hvilke(n) oppgave(r) mener du NTF bør prioritere i kommende toårsperiode?

- Først og fremst blir det viktig å arbeide aktivt for at en eventuell flytting av ansvaret for Den offentlige tannhelsetjenesten ikke blir realisert hvis det svekker tjenesten. En ubetinget premiss for Tannlegeforeningen i dette arbeidet må være å beholde en offentlig tannhelsetjeneste med minst like god kvalitet og av samme omfang som i dag. Her blir en videreføring av det kommunikasjonsstrategiske arbeidet viktig.

En god tillitsvalgtopplæring og fortsatt satsing på videreutvikling av kommunikasjonen med medlemmene er viktig for å skape engasjement i foreningen.

På kurs- og etterutdanningssiden er det stor aktivitet. Flere nettbaserte kurs er nå tilgjengelig for medlemmene. Slike kurs gir nye og spennende muligheter, og vil forhåpentligvis bli et nyttig tilbud, særlig for tannleger i distriktene.

TSE er oppdatert og videreutviklet med nye og spennende moduler.

En fortsatt sterk satsing på et kvalitativt godt kurs- og etterutdanningstilbud er viktig, og i tillegg en god stimulans for medlemmene til å oppfylle kravene i den obligatoriske etterutdanningen.

En solid tannlegefaglig ledelse av Den offentlige tannhelsetjenesten er viktig, ikke minst ved en eventuell kommunal forankring. I denne sammenheng bør et godt kurstilbud innen ledelse, med spesifikk innretning både på offentlig og privat tannhelsetjeneste nå komme på plass.

- Hvilket område i NTFs arbeidsprogram vil du spesielt engasjere deg i?

- Selv om det nå er blitt god rekruttering av tannleger «til og med» i mitt fylke, så er det fortsatt store utfordringer knyttet til stabiliteten. God faglig ledelse og tannleger som blir i stillingene over tid, er viktige faktorer for en kvalitativt god tannhelsetjeneste. Derfor er vel målet om en tilfredsstillende tilgang på tannhelsetjenester i hele landet et naturlig valg, og herunder også gode lønns- og arbeidsvilkår for ansatte tannleger.

Uansett synes jeg hele arbeidsprogrammet er viktig, hvor helheten skal gi alle tannleger best mulige arbeidsvilkår og rammebetingelser, for derved å kunne tilby sine pasienter en god tannhelsetjeneste.

- Hva vil du ellers si at du har å tilføre NTFs hovedstyre, som er spesielt for deg og ditt kandidatur?

- Jeg har lang erfaring som offentlig ansatt tannlege fra et fylke med til tider stor tannlegemangel, og derved også mange yrkesmessige utfordringer.

I mange av disse årene har jeg vært UTV-leder, og i tillegg sittet som varamedlem i Sentralt forhandlingsutvalg (SF). Har også vært leder av lokalforeningen i en periode.

Som forhandlingsleder og ansatt i en tannhelsetjeneste med slike utfordringer, gjør man seg mange erfaringer. Jeg har derfor god forhandlingskompetanse og kjennskap til avtaleverket. Den offentlige tannhelsetjenesten har jeg naturligvis god innsikt i, men jeg har også god kjennskap til privat praksis og deres utfordringer. Har vært medlem av NTFs hovedstyre i de to inneværende perioder.

Ellen Holmemo

F15-10-024.eps

Foto: Kristin Aksnes.

(Hovedstyremedlem. Nyvalg)

Alder: 40 år.

Utdanning: Odontologi ved UiB 1995 - 2000. Kurs i lystgassedasjon UiB 2006. Sertifisert som spesialopplært tannlege i kognitiv adferferdsterapi for pasienter som er diagnostisert med odontofobi og intraoral injeksjonsfobi 2014.

Praksis: Offentlig ansatt tannlege i Hordaland Vest tannhelsedistrikt fra 2001-. Stilling ved Senter for odontofobi i Bergen 2008 - 2013. Klinikkleiar Sotra klinikkområde fra 2013-. Suppleant Bergen tannlegevakt fra 2013-

Foreningserfaring: Tillitsvalgt i fylkeskommunen fra 2004. Hovedtillitsvalgt 2009 - 2013.UTV-representant i Bergen TFs (BTF) styre 2009 - 2013. Leder i valgkomiteen i BTF 2013 - 2015.Varamedlem i Sentralt forhandlingsutvalg 2011 - 2013.Medlem i sentralt forhandlingsutvalg 2014 - 2015.Representant for NTF i Akademikerne stat i 2013/2014.Representant for NTF i Akademikerne kommune i 2014/2015.Varamedlem i NTFs råd for tannlegeetikk 2011 - 2013.Medlem i NTFs råd for tannlegeetikk 2014 - 2015.

? Hva ser du som den eller de største utfordringen(e) for Tannlegeforeningen i tiden fremover?

- Det er uro i tannhelsetjenesten. Vedtaket om å flytte Den offentlige tannhelsetjenesten til kommunene skaper redsel og usikkerhet. Det er frykt for at den velfungerende tjenesten som er utviklet over flere tiårs hard jobbing, skal svekkes.

Det er en kjempestor utfordring for foreningen vår å nå fram til politikerne med budskapet vårt, slik at de både hører og skjønner hva vi sier. Vi må ikke gi opp kampen for å få gjort om stortingsvedtaket som sier at offentlig tannhelsetjeneste ikke lenger skal være i fylkeskommunen. Samtidig må vi være med på å legge premissene i det pågående arbeidet med å flytte den offentlige tannhelsetjenesten til kommunene.

Det er også en kjempestor utfordring å nå fram til urolige medlemmer som er redde for at Tannlegeforeningen ikke tar trusselen mot offentlig sektor alvorlig nok. Redde tunger taler om at NTF meler de privatpraktiserende tannlegenes kake. Det blir viktig med god kommunikasjon og en felles og tydelig agenda, for at det ikke skal bli splid og splittelse i en allerede liten forening.

? Hvilke(n) oppgave(r) mener du NTF bør prioritere i kommende toårsperiode?

- Jeg mener at den politiske viljen til å flytte offentlig sektor er den aller største utfordringen for Tannlegeforeningen i den nærmeste perioden. Dette er fordi det er den største og mest omfattende endringen som kan komme til å ramme våre medlemmer. Men hele NTF sitt arbeidsprogram er viktig. Representantskapet vedtar et arbeidsprogram som hovedstyret skal jobbe etter.

? Hvilke(t) område(r) i NTFs arbeidsprogram vil du spesielt engasjere deg i?

- Hovedstyret må ha engasjement for hele arbeidsprogrammet. At min bakgrunn er i offentlig sektor, betyr ikke at det bare er offentlige tannlegers lønns- og arbeidsvilkår som engasjerer meg.

Norske tannleger har veldig høy anseelse i befolkningen. Jeg er opptatt at vi skal fortsette å fortjene den anseelsen med å være faglig dyktige og etisk bevisste. NTF skal tilby god etterutdanning, og det er viktig at medlemmene skal ha NTFs etiske regler som forankring i hele sitt virke. Å gjøre medlemmene bevisst etiske regler, synes jeg er viktig.

Et velfungerende sekretariat er viktig for å ha god og effektiv medlemsveiledning.

- Hva vil du ellers si at du har å tilføre NTFs hovedstyre, som er spesielt for deg og ditt kandidatur?

- Som mor til fire sønner har jeg trening i å kommunisere klart og tydelig. Som klinikksjef øver jeg meg stadig på å lede og å vise vei. Som tillitsvalgt i fylkeskommunen ble jeg godt kjent med hvordan dagens offentlige tannhelsetjeneste drives, og har kunnskap om avtaleverket som regulerer det. Som tillitsvalgt i Bergen Tannlegeforening og i NTF har jeg øvet meg på å samarbeide og å dra lasset i samme retning.

Benedicte Heireth Jørgensen

F15-10-013.eps

Foto: privat.

(Hovedstyremedlem. Nyvalg)

Alder: 40 år

Utdanning: Cand. odont 2001 Universitetet i Oslo (UiO), Kurs i lystgassedasjon 2002 ( UiO).

Praksis: Den offentlige tannhelsetjenesten i Nord-Fron 2001 - 2002. Assistenttannlege Ullensaker 2003 - 2008. Privatpraksis Oslo 2007-

Foreningserfaring: Nestleder Oslo Tannlegeforening (OTF) 2010 - 2011, leder OTF 2012 - 2013. Vara NTFs hovedstyre 2014 - 2015. Valgkomiteen i Sentralt næringsutvalg (SNU) 2014 - 2015. Vara sykehjelpsordningen 2014 - 2015

- Hva ser du som den eller de største utfordringen(e) for Tannlegeforeningen i tiden fremover?

- NTF har flere store og sammensatte utfordringer i tiden som kommer. Det er både ytre påvirkning fra et globalt tannhelsemarked, men også nasjonale endringer som i den nye kommunereformen. I tillegg vil et økende antall nyutdannede tannleger gi en sterk økning i tilgjengelig arbeidskraft slik at arbeidsmarkedet trolig vil endres iforhold til slik det er nå.

- Hvilke(n) oppgave(r) mener du NTF bør prioritere i kommende toårsperiode?

- NTF har programfestet at vi skal jobbe for en sterk offentlig tannhelsetjeneste og en velfungerende privat sektor. Kommunereformen er vedtatt og vi vil med stor sannsynlighet oppleve forandringer iforhold til slik tannhelsetjenesten er inndelt i dag. Tannlegeforeningen skal fortsette med det pågående informasjons- og påvirkningsarbeidet. Vi vet av erfaring hvilke prioriteringer som er til det beste for den generelle tannhelsen.

Slik jeg ser det vil en velfungerende offentlig tannhelsetjeneste også gi stabilitet i den private sektoren. Forutsigbare rammebetingelser er en nødvendighet i denne sammenhengen.

Jeg har sittet som vara i hovedstyret i inneværende periode og fulgt med i hvilken innsats som er lagt ned i møtet med politikere og forvaltning. NTF har vært og skal være tydelige på at vi er premissleverandørene i denne omfattende tannhelsereformen. Vi må sørge for at NTF blir hørt i spørsmål om folkehelse.

- Hvilke(t) område(r) i NTFs arbeidsprogram vil du spesielt engasjere deg i?

- Det å være medlem av NTF skal være et kvalitetsstempel. Vi må rekruttere medlemmer og skape engasjement. Foreningen trenger aktive medlemmer på alle plan. Som medlem av NTF skal man ha fokus på yrkesetikk og god faglig standard.

Jeg mener at allmenntannlegen skal være ryggraden i norsk tannhelsetjeneste. Dette oppnår man ved å styrke grunnutdanningen og videreutvikle den obligatoriske etterutdanningen. Jeg er også opptatt av lederutvikling og mener at mange offentlig ansatte og privatpraktiserende tannleger vil kunne ha nytte av dette.

- Hva vil du ellers si at du har å tilføre NTFs hovedstyre, som er spesielt for deg og ditt kandidatur?

- Jeg har en allsidig bakgrunn og har vært ansatt i det offentlige, vært assistenttannlege og er nå selv praksiseier. Det gir meg en unik mulighet til å se helhetlig på tannhelsetjenesten. Erfaringene fra tiden som leder i Oslo TF har også gitt meg solid innsikt i å identifisere problemer og se etter nyttige løsninger. Gjennom min erfaring som lokal og sentral tillitsvalgt håper jeg å bidra til et fortsatt godt samarbeid i hovedstyret.

Heming Olsen-Bergem

F15-10-016.eps

Foto: privat.

(Hovedstyremedlem. Nyvalg)

Alder: 46

Utdanning: Cand. odont. UiO 1997. Spesialist oral kirurgi og oral medisin, UiO 2005. PhD UiO innlevert juni 2015 (avventer disputas).

Praksis: Privat praksis, Halden og Den offentlige tannhelsetjenesten (DOT) i Østfold, Fredrikstad 1997 - 1998. DOT Troms, Sjøvegan 1998. Privat Praksis Oslo, 1999 - 2000. Instruktørtannlege UIO 1999 - 2005. Universitetslektor UIO 2006-. Privat spesialistpraksis Drammen 2003-. Forsvarets sanitet fra august 2015-. Leder spesialistutdanningen i oral kirurgi og oral medisin, UiO.

Foreningserfaring: Styremedlem Norsk forening for oral kirurgi og oral medisin 2008 - 2010.Leder Norsk forening for oral kirurgi og oral medisin 2010-. Styremedlem ITI Norge/Sverige 2012-.

- Hva ser du som de(n) største utfordringen(e) for Tannlegeforeningen i tiden fremover?

- Jeg er opptatt av at NTF må spille en sentral rolle i utformingen av fremtidens tann-/munnhelsearbeid. Det er igangsatt omfattende endringer av tannhelsens rammebetingelser med blant annet kommunereform, ny tannhelselov på gang, oppbyggingen av kompetansesentrene og desentralisering av spesialistutdanningene for å nevne noe. I disse prosessene kan det fort bli en kamp mellom grupperinger (politikere, byråkrater, den offentlige og private tannhelsetjenesten, kompetansesentrene og fakultetene) som er involvert i tannhelsearbeidet. Jeg er opptatt av at NTF må ha en ledende og samlende rolle i utviklingen av fremtidens tann-/munnhelsetilbud. NTF har med alle sine medlemmer de beste forutsetninger for å se hvordan dette tilbudet bør bli. Svært viktig blir det å sikre en god teoretisk og klinisk tannlegeutdanning på landets tre fakulteter tilpasset behovet i Norge.

Dersom NTF skal stå sterkt og tydelig på de politiske arenaer er det svært viktig at NTF først klarer å samle medlemmene. Det er mange forskjellige interesser blant NTFs medlemmer, noe som er naturlig i en organisasjon som samler privat og offentlig tannhelsetjeneste, tannleger og tannlegespesialister. Det blir dermed svært viktig å ta Representantskapets medlemmer, medlemmenes talerør, med inn i de mange og dels vanskelige sakene som NTF må avgjøre fremover. Demokratiet må stå sterkt i en forening som NTF. I dette ligger det også en utfordring i å informere medlemmene om hvorfor det er nyttig å være medlem, og at deres stemme blir hørt og teller.

- Hvilke(n) oppgave(r) mener du NTF bør prioritere i kommende toårsperiode?

- I stor grad har jeg kommentert på dette ovenfor. Det blir svært viktig å stå tungt og samlet overfor politikere og byråkrater. Fremtidens tann-/munnhelsetilbud skal defineres av fagpersoner med pasientene i fokus og ikke av politikere med økonomiske kalkyler. Klarer NTF å få politikerne med seg har man lykkes.

Tannlegeutdanningen i Norge må være viktig for NTF. Enkelte bekymrer seg for at manglende samarbeid mellom fakulteter og kompetansesentrene, og blant annet lønnsforskjeller mellom disse, i verste fall kan føre til en drenasje av gode lærerkrefter fra fakultetene. NTF bør arbeide for en samlet tannhelsetjeneste og for en styrket tannlegeutdanning i nært samarbeid med fakultetene.

NTF har gjort et arbeid med etterutdanning, kurs og landsmøte som er imponerende. Dette er etter min mening den best synlige og viktigste årsaken til medlemskap for enkeltmedlemmene. Det finnes også en rekke andre og svært viktige årsaker til å være MNTF. Dette må NTF synliggjøre overfor sine medlemmer. Samlet er vi sterke.

- Hvilke(t) område(r) i NTFs arbeidsprogram vil du spesielt engasjere deg i?

- Det er vanskelig å skille de enkelte områdene fra hverandre. De er alle viktige. Må jeg velge ett er arbeidet med synliggjøring av NTF i de politiske fora og i media svært viktig. NTF skal være en organisasjon som preger utviklingen innenfor vår del av helsearbeidet.

- Hva vil du ellers si at du har å tilføre NTFs hovedstyre, som er spesielt for deg og ditt kandidatur?

- Jeg har jobbet som tannlege både i privat og offentlig sektor. Jeg har vært instruktørtannlege ved både tannlege- og tannpleierutdanning, og er nå spesialisttannlege både i privat og offentlig sektor, inkludert Forsvaret. Jeg har som kursgiver og kursdeltaker opplevd mangfoldet, utfordringene og styrken til tannlegene i Norge, og som lærer ved Universitetet i Oslo (UiO) ser jeg fremtidens tannleger og deres forventninger til yrket. Ved UiO opplever jeg et engasjement, et samarbeid, en gjensidig respekt og forståelse mellom studenter, tannleger, spesialisttannleger og forskere og mange andre. Jeg tar med meg alle disse erfaringene inn i hovedstyret og vil arbeide for en samlet og samarbeidende tannhelsetjeneste.

Anne Kristine (Tine) Solheim

F15-10-023.eps

Foto: Kristin Aksnes.

(Hovedstyremedlem. Nyvalg)

Alder: 33

Utdanning: Master of Odontology, Universitetet i Oslo 2006

Praksis: Offentlig ansatt/distriktstannlege i Sør-Trøndelag 2006 - 2014. Assistenttannlege i privat praksis i Trondheim 2014-

Foreningserfaring: Medlem av Sør-Trøndelag Tannlegeforenings (STTF) kursnemd 2007 - 2013. Sekretær i Norsk rettsodontologisk forening 2008 - 2012. Varamedlem, styret i STFF 2010 - 2011. Sekretær i styret i STFF 2011 - 2013. Leder STTF 2013-. Andre vara til NTFs hovedstyre 2013 - 2014.

- Hva ser du som den eller de største utfordringen(e) for Tannlegeforeningen i tiden fremover?

- Den største utfordringen er arbeidet med kommunereform og Stortingets vedtak som sier at Den offentlige tannhelsetjenesten (DOT) bør flyttes fra fylket til kommunen.

I tillegg blir det en stor utfordring å henge med på den store endringen på kommunikasjonsfronten som har skjedd de siste årene. Kommunikasjon har blitt så ekstremt lett tilgjengelig via kanaler som Facebook, Twitter osv., og her ligger det en stor utfordring i hvordan NTF kan og bør benytte seg av disse kanalene. En stor andel av medlemsmassen er «alltid» pålogget Facebook, og for mange blir dette derfor den enkleste måten å kommunisere med kolleger på. Det blir spennende å finne ut om foreningen kan finne en kommunikasjonskanal til medlemmene som er like «enkel» i bruk, og samtidig gir oss en trygghet i rammene rundt som gjør at vi kan diskutere åpent og fritt og trygt uten at kommersielle aktører sitter med eierskap i alt som legges ut og skrives. Medlemsforumet på NTFs hjemmeside er et godt alternativ, men vi må jobbe med å få engasjement rundt og aktivitet i forumet. Det er jeg veldig interessert i å jobbe mer med.

- Hvilke(n) oppgave(r) mener du NTF bør prioritere i kommende periode?

- Jeg mener at det er veldig viktig å være proaktiv og jobbe mye opp mot kommunereformen. Prøve å finne ut hva som ligger i kortene og påvrke der vi kan slik at det utfallet som kommer fungerer best mulig for både tannleger og pasienter.

Jeg mener også at vi bør fortsette på den veien vi har begynt, med å være mer synlige i mediene og samarbeide med andre helseaktøer, som ved siste Munnhelsedag hvor vi samarbeidet med Diabetesforbundet. Dette vil ha en positiv effekt på hvordan tannleger blir sett på av befolkningen generelt, ved å være en aktiv aktør på folkehelsefronten, og blant medlemmene med tanke på å synliggjøre arbeidet som legges ned i foreningen.

- Hvilke(t) område(r) i foreningens arbeidsprogram vil du spesielt engasjere deg i?

- Det er tre hovedpunkter jeg engasjerer meg litt ekstra for:

Å jobbe for enda bedre finansieringsordninger for de pasientene som trenger det mest. Her kommer et annet punkt i arbeidsprogrammet veldig kraftig inn, noe som også engasjerer meg med tanke på den kommende kommunereformen:

At NTF skal være en premissleverandør i tannhelsepolitiske spørsmål.

Det siste punktet som får meg ekstra engasjert, er å opprettholde tannlegenes omdømme i befolkningen. Vi må fremsnakke hverandre og levere arbeid av høy kvalitet samtidig som vi passer på å beholde den høye etiske standarden vi allerede har.

- Hva vil du ellers si at du har å tilføre NTFs hovedstyre, som er spesielt for deg og ditt kandidatur?

- Jeg har ni års erfaring fra DOT, og jobber nå i privatpraksis. Jeg har også sittet fire år som sekretær i styret til Norsk Rettsodontologisk forening og jobbet mye med å lage en hjemmeside for dem, samtidig som jeg er svært interessert i IT og sosiale medier. Dette gjenspeiler seg i hva jeg har lyst til å jobbe spesielt mye med i foreningen.

En sentral og svært viktig del av NTFs arbeid er kurs og etterutdanning. Gjennom kursnemnda i Sør-Trøndelag TF har jeg vært med å arrangere både mindre kurs og Midt-Norgemøtet i flere år, og dette er en erfaring det er nyttig for meg å ta med meg inn i arbeidet i NTFs hovedstyre.

Farshad Alamdari

F15-10-025.eps

Foto: Kristin Aksnes.

(Hovedstyremedlem. Gjenvalgt som leder av Sentralt forhandlingsutvalg (SF). Har sittet en hovedstyreperiode.)

Alder: 50

Utdanning: Cand. odont. Oslo 1993

Praksis: Offentlig ansatt Nordland fylkeskommune-Lurøy 1993 - 94, Hedmark fylkeskommune, Trysil 1994-

Foreningserfaring: Styremedlem og kasserer Hedmark tannlegeforening 1995 - 2001, leder UTV Hedmark 2002 - 2013, nestleder Sentralt forhandlingsutvalg (SF) 2008 - 2013, varamedlem NTFs hovedstyre 2008 - 2013, leder av SF og medlem av NTFs hovedstyre 2014-.

- Hva ser du som de(n) største utfordringen(e) for Tannlegeforeningen i tiden fremover?

- Den største utfordringen for NTF, og særlig offentlig sektor, i de nærmeste årene blir vedtaket om å overføre Den offentlige tannhelsetjenesten (DOT) til kommunene og konsekvensene av det. Selv om vedtaket er fattet, er det likevel mange uavklarte spørsmål. Vedtaket er lite detaljert og mye er overlatt til kommunene. I tillegg vet en ikke hvordan det vil gå med kommunereformen og hvordan kartet vil se ut.

- Hvilke(n) oppgave(r) mener du NTF bør prioritere i kommende toårsperiode?

- Helt klart arbeidet med vedtaket om overføring av Den offentlige tannhelsetjenesten blir svært viktig i kommende periode. Ha god dialog med og arbeide målbevisst mot myndighetene for å tydeliggjøre verdiene og suksesskriteriene i dagens tannhelsemodell og konsekvensene av en eventuell flytting av ansvaret.

I tillegg synes jeg at vi skal fortsette arbeidet med lederopplæring, både i offentlig og privat virksomhet.

- Hvilke(t) område(r) i NTFs arbeidsprogram vil du spesielt engasjere deg i?

- Arbeidsprogrammet består av flere elementer som hver for seg er viktige og som gjør helheten spennende og interessant. Hvis jeg skal nevne noe spesielt område, må det bli å bevare en sterk offentlig sektor og gode lønns- og arbeidsvilkår for offentlig ansatte tannleger. Dette blir svært viktig dersom flyttingen av offentlig tannhelsetjeneste blir en realitet.

- Hva vil du ellers si at du har å tilføre NTFs hovedstyre, som er spesielt for deg og ditt kandidatur?

- Håper at min erfaring som hovedtillitsvalgt og forhandlingsleder både lokalt og sentralt, evnen til å finne løsninger og samarbeid, og kjennskap til lover og regler vil bidra til hovedstyrets videre arbeid.

Ralf Husebø

F15-10-017.eps

Foto: privat.

(Hovedstyremedlem. Nyvalgt som leder av Sentralt næringsutvalg (SNU). Tre perioder som vara til NTFs hovedstyre.)

Alder: 46

Utdanning: Cand.odont. Universitetet i Bergen (UiB) 1995.

Praksis: Praksiseier i Sandnes 1998-

Foreningserfaring: Medlem PTL-styret 1998 - 1999. Leder PTL Rogaland 1999 - 2001. Nestleder i Rogaland Tannlegeforening 2001 - 2002. Leder Landsmøtekomiteen (Stavanger) 2006, 2002 - 2007. Nestleder i Rogaland Tannlegeforening 2007 - 2009. Leder i Rogaland TF 2009 - 2011. Vara til NTFs hovedstyre 2010 - 2015.

- Hva ser du som den eller de største utfordringen(e) for Tannlegeforeningen i tiden fremover?

- Kommunereformen som sittende regjering ønsker å gjennomføre vil kreve mye av oss i tiden som kommer. NTF har et klart standpunkt som motstandere av reformen, og har formidlet dette tydelig. Det skal vi fortsette med, men samtidig må vi ikke bli sittende på sidelinjen. Med valgresultatet i år er det usikkerhet rundt hvordan regjeringen vil gå videre med kommunereformen, men om de velger å gjennomføre den så er det viktig at NTF er med som premissleverandør slik at vi ivaretar våre medlemmer i offentlig sektor og pasientenes rettigheter på best mulig måte.

Det utdannes for tiden mange norske tannleger, både i og utenfor Norge. Dette fører til økt konkurranse, noe som vanligvis gagner konsumentene (pasientene), men det kan også ha uheldige konsekvenser. Når markedet blir stramt og det blir lite å gjøre for enkelte tannleger så gjelder det å ha integritet nok til å ikke overbehandle. Vi ser allerede nå at det er svært stor søkning til ledige stillinger, og vi vil nok kunne komme i en situasjon med arbeidsledige tannleger snart. Dette gir mange nye utfordringer til NTF.

- Hvilke(n) oppgave(r) mener du NTF bør prioritere i kommende toårsperiode?

- Om kommunereformen gjennomføres så bør det være NTFs viktigste oppgave de neste to årene å påvirke denne prosessen. Dette bør gjøres for å sikre alle våre medlemmer i offentlig sektor like gode arbeidsforhold i en eventuell ny organisering som de har i dag, samt for å sikre at pasientenes tannhelse ivaretas minst like godt som i dag.

Fortsette utviklingen av kurs slik at alle våre medlemmer kan holde seg oppdaterte til enhver tid. Skal vi opprettholde vårt gode omdømme så er det viktig at våre medlemmer går på kurs. Derfor er det viktig at NTF stadig utvikler sine kurs slik at medlemmene går på dem. Kursene må være relevante, interessante, lett tilgjengelige og varierte både i innhold og form.

NTF må hele tiden jobbe for å være premissleverandør i tannhelsepolitiske spørsmål. For å kunne påvirke tannhelsepolitikken må vi jobbe kontinuerlig med å fremme våre syn både i politiske prosesser og i samfunnsdebatten.

- Hvilke(t) område(r) i NTFs arbeidsprogram vil du spesielt engasjere deg i?

- Alle som sitter i NTFs hovedstyre må tenke på helheten i arbeidsprogrammet og ta ansvar for det. Områder som engasjerer meg mye er kursutvikling (deriblant lederkurs for tannleger), yrkesetikk, gode arbeidsforhold for både praksiseiere og ansatte eller leietannleger, tannhelsepolitiske spørsmål og at vi står samlet som en sterk forening.

- Hva vil du ellers si at du har å tilføre NTFs hovedstyre, som er spesielt for deg og ditt kandidatur?

- Jeg har erfaring som praksiseier, arbeidsgiver og leder. Også i foreningssammenheng så har jeg lang erfaring, både i og utenfor NTF. Samtidig har jeg et stort samfunnsengasjement, og mener at vi som forening har en viktig rolle å spille i samfunnet som premissleverandør for tannhelsepolitikk. Jeg har også deltatt på nesten samtlige representantskap i NTF siden 1999.

Om ikke fullt så relevant: Jeg er gift og har fem barn pluss fosterbarn og har erfaring som leder i en rekke styrer innen idrett, korps og skole.

Ellen Beate Dyvi