Endringer i trygdelovens § 5 - 6 i 2015

«Det gule heftet» er lansert for 2015, og endringene fra 2014 er få og små. De fleste takstene har beholdt kronesummene fra i fjor, og det er få tekstlige endringer. Disse endringene medfører imidlertid en merkbar nedgang i trygderefusjonene.

Takstene

De takstene som er endret er følgende:

Takstene i gruppe C - konserverende og endodontisk behandling, dvs. takstene 201 - 212 - er justert opp med rundt 3 prosent.

Takst 304 - Helkrone i gull og/eller keram, porselensinnlegg 4 flater eller mer - har fått nedjustert refusjonstakst fra 3105 til 2930 kroner.

Takst 501 - systematisk behandling av marginal periodontitt - har fått nedjustert refusjonstakst fra 485 til 470 kroner, samtidig som det er satt et tak på bruken med 8 ganger per år per pasient.

Takst 604 f - Ekstra arbeidsoperasjon (ved kjeveortopedisk behandling) er nedjustert fra 140 til 125 kroner.

Tekstlige endringer

Følgende avsnitt fra 2014 er tatt ut av årets følgeskriv:

«Dette heftet inneholder gjeldende regelverk for stønad til dekning av utgifter til tannbehandling; forskriften, Helsedirektoratets rundskriv til forskriften og Helse- og omsorgsdepartementets takstdokument for 2014

Under innslagspunkt 4 - infeksjonsforebyggende behandling ved særlige medisinske tilstander- er det innført et nytt krav til dokumentasjon:

«Det må dokumenteres med erklæring fra lege/spesialist/sykehusavdeling at kravet er oppfylt

Under innslagspunkt 6 - Periodontitt - er begrensningen i bruk av takst 501 presisert med følgende nye setning:

«Takst 501 kan nyttes inntil 8 ganger per kalenderår».

Under innslagspunkt 9 er setningen:

«Behandlingen må planlegges ut fra sykdomsaktivitet, langtidsprognose og være mest mulig vevsbesparende der semipermanent behandling vurderes i første fase.» skiftet ut med setningen:

«Behandlingen må planlegges ut fra sykdomsaktivitet, langtidsprognose og være mest mulig vevsbesparende der behandling med plastisk materiale er førstevalg

Forskriften § 6

Tidligere tekst: «l Sykehjelpsordningen for tannleger og til Den norske tannlegeforenings fond til videre- og etterutdanning av tannleger yter folketrygden tilskudd svarende til henholdsvis 1,36 prosent og 0,14 prosent av de utgifter folketrygden har til undersøkelse og behandling hos tannlege etter denne forskriften».

Endret tekst: «l Sykehjelpsordningen for tannleger og til Den norske tannlegeforenings fond til videre- og etterutdanning av tannleger yter folketrygden tilskudd svarende til henholdsvis 0,86 prosent og 0,14 prosent av de utgifter folketrygden har til undersøkelse og behandling hos tannlege etter denne forskriften

Det er altså foretatt en reduksjon i folketrygdens tilskudd til Sykehjelpsordningen for tannleger med 0,5 %.

Aril Jul Nilsen

Fagsjef i NTF