§§§Spør advokaten

NTFs advokater får mange spørsmål om praktiske og juridiske problemstillinger fra tannlegenes hverdag. Tidende tar opp enkelte av disse problemstillingene i en egen spalte. Leserne oppfordres til å komme med egne spørsmål som kan sendes til redaksjonen.

Stikkskadedirektivet

Er det påbudt med systemer for å unngå stikkskader ved recapping som EU krever, eller er dette kun en anbefaling?

Svar: Ja, man er forpliktet til å ha slike systemer.

EUs stikkskadedirektiv er innført i Norge ved endringer i forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav av 6. desember 2011 nr. 1357.

Formålet med endringene er å hindre skade og infeksjon ved bruk av spisse eller skarpe gjenstander. Endringene er gjort i kapittel 6 om biologiske faktorer og omfatter risikovurderingen, opplæring og informasjon, vernetiltak og avfallshåndtering.

De nye kravene gjelder innenfor alle bransjer der det er arbeidstakere som kan være utsatt for smitterisiko ved bruk av spisse eller skarpe gjenstander.

Formålet med forskriften er å sikre at utførelse av arbeid og bruk av arbeidsutstyr blir gjennomført på en forsvarlig måte, slik at arbeidstakerne er vernet mot skader på liv eller helse.

På bakgrunn av risikovurderingen er det nå et krav at det ved håndtering av spisse eller skarpe gjenstander skal benyttes utstyr med sikkerhetsmessige beskyttelsesmekanismer der dette er tilgjengelig og egnet for formålet, jf. § 6 - 5.

Hette skal ikke settes tilbake på kanyle etter bruk, det følger av § 6 - 10 om oppbevaring, håndtering, transport og avfallsbehandling.

Arbeidstilsynet har sendt direktivet ut på ny høring i år etter påtrykk fra blant annet NTF på grunn av denne absolutte formuleringen. I høringsnotatet har tilsynet foreslått omformulering av punktet til:

«Hette skal ikke settes tilbake på kanyle etter bruk, med mindre det benyttes utstyr som fjerner faren for stikkskade.«

NTF har i sitt høringssvar av 4. september 2014 foreslått ny formulering:

«Hette skal ikke settes tilbake på kanyle etter bruk, med mindre det benyttes tiltak som fjerner faren for stikkskade.» Begrunnelsen og argumentasjonen ligger på NTFs nettside under «NTF mener.» Kort forklart er de nylanserte hjelpemidlene usikre i bruk og fjerner aldeles ikke stikkskadefare. Det må også følge prosedyrer med.

Inntil ordlyden er avklart er svaret at man er pålagt å bruke systemer som Conta Guard, Ultra Safety Plus eller lignende. Det er ikke en tilråding, men et krav.