En samlet forening - vår største styrke?

F12-03-034.eps

Vi er midt i en spennende tid for norsk tannhelsetjeneste. Det går nå flere prosesser som kan komme til å føre til store forandringer i vår sektor. Regjeringen foreslår endringer i kommunestrukturen som igjen vil kunne medføre endringer for fylkeskommunene. De vil også begrense veksten i offentlige utgifter, og de snakker varmt om fritt behandlervalg. Utbetalingene fra Helfo til tannhelsetjenester har økt kraftig de siste årene, og Helsedirektoratet har fått i oppdrag å se på finansieringsordningen, spesielt innslagspunktene 7, 8 og 14. Nå, mer enn noen gang tidligere, er det viktig at vi i NTF er aktive. Vi skal være premissleverandører, og vi skal og må tenke nye tanker, komme med innspill og påvirke der vi har mulighet.

For å få nye innspill og ideer er det viktig å se hvordan andre land har organisert sin tannhelsetjeneste. Hovedstyret har derfor vært på studiereise til Danmark og Sverige for å utveksle erfaringer og bli orientert om hvordan systemene er i disse landene. Dette var meget nyttig og interessant. Det overordnede inntrykket jeg sitter igjen med, er at det norske systemet, på tross av mangler og skjevheter, er oversiktlig, rimelig enkelt å tilegne seg og stort sett ganske rettferdig for pasientene. Det kan selvfølgelig bli bedre, og det arbeider vi for hele tiden, men systemene i våre naboland er ikke noe vi skal skryte «opp i skyene». Det svenske systemet er utrolig detaljert og veldig vanskelig tilgjengelig, både for behandlere og pasienter, og det danske systemet veldig uoversiktlig med finansiering fra ulike kilder på ulike nivåer. Så vi lærte i hvert fall en god del om hvordan vi slett ikke vil ha det.

En annen ting som slo meg etter besøkene i våre to naboland, er at de bruker mye tid på «intern problematikk». I Danmark har de to tannlegeforeninger som ikke står samlet overhodet. De er også i konflikt med andre profesjonsforeninger. I Sverige består Tandläkarförbundet av fire medlemsorganisasjoner (ansatte tannleger, privatpraktiserende med egen virksomhet, lærere ved tannlegeutdanningene og studenter). De har vært gjennom en vanskelig periode etter at de privatpraktiserende medlemmenes forening Privattandläkarna gikk ut av forbundet og dannet en ny bransjeorganisasjon for de private bedriftene. Selv om mange av de privatpraktiserende medlemmene nå er tilbake, er Tandläkarförbundet svekket. De fire riksforeningene er svært selvstendige og har ofte meget ulike syn på politiske saker. Det er disse foreningene, især Tjänsttandläkarne og Tandläkare - Egen Verksamhet, som uttaler seg om tannhelsepolitiske saker innenfor sine respektive områder. Tandläkarförbundet tar ikke politisk standpunkt, med det resultat at de har svært liten påvirkningskraft.

Vi har heldigvis en samlet og sterk tannlegeforening i Norge. Det er en stor styrke, ja kanskje vår aller største! Våre medlemmer har selvfølgelig også ulike synspunkter og meninger om saker. Ikke alle er fornøyde med hvordan foreningen håndterer viktige saker. Men etter dialog og forhandlinger internt har vi hittil i alle år klart å komme fram til løsninger slik at vi holder sammen og fronter norsk tannhelsetjeneste på en god måte overfor politikere og i media. Som en samlet forening må vi enkelte ganger tone ned budskapet og ikke snakke med de aller største bokstavene, slik som små pressgrupper kan gjøre. Jeg er likevel helt overbevist om at dette er en liten pris å betale for det viktige samholdet.

Alle er med! NTF favner alle norske tannleger, og derfor er vi, selv om vi er få, en sterk forening med troverdighet og gjennomslagskraft. Når NTF fronter medlemmenes interesser, også enkeltgruppers, vil argumentene ha stor tyngde.

Diskusjon og uenighet er bra, og vi blir kanskje nødt til å ta de riktig store debattene fremover. Det er opp til foreningens høyeste organ, representantskapet, å gi hovedstyret de fullmakter som kreves for å ta nye og eventuelt andre veivalg enn tidligere. Jeg håper og tror at vi sammen skal komme fram til gode løsninger slik at NTF utad fortsatt kan stå som en samlet og sterk forening som arbeider for foreningens visjon: «Dyktige og tilfredse medlemmer med fornøyde pasienter i en befolkning med god oral helse».

Det gjøres en stor innsats av de mange tillitsvalgte ute i lokalforeningene, i spesialistforeningene og i sentrale verv. Sammen er dere alle med på å gjøre NTF til en viktig og slagkraftig forening. Sammen utgjør vi en betydelig faktor i norsk tannhelsetjeneste! Dette gjør at jeg ser optimistisk på fremtiden, selv om jeg tror at hele tannhelsetjenesten, og dermed også NTF som forening, står overfor store utfordringer. Det skal vi takle - sammen.

Tusen takk til alle flotte tillitsvalgte der ute! Dere gjør en fantastisk jobb for NTFs medlemmer.

Jeg ønsker dere alle en riktig god sommer!

Camilla Hansen Steinum