Dobbelkompetanseløp i odontologi ved Universitetene i Bergen, Oslo og Tromsø

Univ-Oslo-red-DYP-samlet.eps

Generell informasjon

Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet har vedtatt et forkortet studieløp i lønnede stillinger som fører fram til dobbelkompetanse i odontologi. Det betyr at kandidaten både avlegger en PhD grad og tar en spesialistutdanning.

Denne utlysningen gjelder opptak med start fra høsten 2015.

Opptakskrav

De generelle opptakskravene er bestått odontologisk grunnutdanning og minimum ett års erfaring fra allmennpraksis. Dobbelkompetanseløpet forutsetter opptak til både spesialist- og PhD-utdanning.

Søknads- og kontaktinformasjon

Søknad til dobbelkompetanseløpet må inneholde:

- Prosjektbeskrivelse for PhD-løp med anbefaling fra veileder

- CV (arbeidserfaring, kurs og annen tilleggsutdannelse, og eventuelle publikasjoner)

- Attesterte kopier av vitnemål

- Attestert kopi av norsk autorisasjon

- Søker må opplyse hvilken spesialisering man ønsker å ta, og ved hvilket lærested

Har du spørsmål til søknadens innhold kan du ta kontakt på dobbelkompetanse@iko.uib.no

Tannleger som har PhD eller spesialitet fra før er ikke aktuelle søkere.

PhD-kandidater og spesialistkandidater som allerede er i løpet, kan søke under forutsetning av at det resulterer i ett forkortet dobbelkompetanseløp.

Søkere med mangelfull dokumentasjon vil ikke bli vurdert.

Komiteen for dobbelkompetanseløp i odontologi vil gjennomgå søknadene og gi sin anbefaling/tildeling. Søknadene vil deretter bli vurdert ved de odontologiske lærestedene.

Opptaket vil samordnes med opptaket til spesialistutdanningen og til PhD-programmene, og dokumenterte behov ved universiteter og i tannhelsetjenesten for øvrig (kompetansesentre) for tannleger som har både doktorgrad og spesialistkompetanse i spesielle disipliner, kan bli tillagt vekt ved tildeling av stillinger.

Søkere må påregne at søknadsprosessen vil ta lang tid.

De som blir tatt opp på dobbelkompetanseløp, vil bli ansatt på universitetene i utdanningstiden.

For mer informasjon om dobbelkompetanseløpet

Universitetet i Oslo

http: //www.odont.uio.no/forskning/doktorgrad-karriere/dobbeltkompetanse/

Universitetet i Bergen

http: //www.uib.no/odontologi/utdanning/dobbelkompetanse-i-odontologi

Søknadsfrist: 25. oktober 2014

Søknad skal sendes elektronisk som pdf fil til: dobbelkompetanse@iko.uib.no

Kontaktpersoner ved de odontologiske lærestedene:

Universitetet i Oslo: Dag Ørstavik, telefon: 22 85 21 27

Universitetet i Bergen: Anders Johansson, telefon: 55 58 60 62

Universitetet i Tromsø: Claes-Gøran Crossner, telefon: 77 64 91 21