Foreslå kandidatar til Karl Evang-prisen 2014

Karl Evang-prisen skal gå til ein person eller organisasjon som har gjort ein særleg innsats for folkehelsearbeidet. Målet er å stimulere interessa og arbeidet for barnevern, folkehelse og sosiale forhold. Frist for å sende inn forslag til kandidatar er 18. august 2014.?

Karl Evang-prisen vart oppretta i 1981 som ein honnør til den tidlegare helsedirektøren for hans sosialmedisinske pionerinnsats. Målet med prisen er å stimulere interessa og arbeidet for barnevern, folkehelse og sosiale forhold. Helsedirektoratet tok i år over ansvaret for prisutdelinga frå Helsetilsynet.

Kriteriar

Karl Evang-prisen for 2014 skal gå til ein person eller organisasjon som har gjort ein særleg innsats for å fremje

- folkehelsa og sosiale forhold som er viktig for denne

- rettstryggleik og tryggleik i barnevernet, helse- og/eller sosialtenesta

- opplysingsarbeid og medverknad i samfunnsdebatten om viktige barnevern-, helse- eller sosialpolitiske spørsmål

Det er ingen føresetnad at vedkommande person eller organisasjon er knytt til barnevernet eller helse- og sosialtenesta. Det vert lagt vekt på at innsatsen er aktuell, men innsats over tid vil òg bli vurdert.

Frist for forslag til kandidat

Frist for å sende inn forslag til kandidatar er 18. august 2014. Prisen er på kr 50 000. Prisen blir delt ut den 15. oktober 2014 i samband med den årlege folkehelskonferansen.

Skriftleg søknad med grunngjeving kan sendast av kandidaten sjølv eller andre personar og organisasjonar til: line.oma@helsedir.no

Komiteen

Komiteen som vel prisvinnar vil fortsette ut 2015 og består av:

- Professor Aslak Syse, Institutt for offentlig rett, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo (leiar)

- Tidlegare journalist i Stavanger Aftenblad, Marie Rein Bore

- Professor Steinar Westin, Institutt for samfunnsmedisin, Det medisinske fakultet, NTNU, Trondheim

- Høgskolelektor Elisabeth Brodtkorb, Diakonhjemmet Høgskole, Oslo

- sekretær er rådgjevar Line Oma, Helsedirektoratet