Svar til Kari Odland:

NTF skal være premissleverandør

Kari Odland etterlyser nytenkning i NTF. Det er bra! Og Kari Odland har rett i at mye har endret seg i tannlegeverdenen siden rådende praksis ble innført i Den offentlige tannhelsetjenesten (DOT). Det er også fint at hun vil at NTF skal være en premissleverandør overfor myndighetene. Dette har alltid vært en viktig oppgave for NTF.

Å være premissleverandør inn mot myndighetene er i hvert fall en oppgave det sittende hovedstyret tar på største alvor. I min tid i hovedstyret har vi brukt mye tid på nettopp påvirkningsarbeid overfor ulike aktører.

På noen andre punkter tar Kari Odland feil. NTF har ikke vært med på å utvikle prisportalen. Vi har kommet med innspill og påvirket så langt vi har kunnet, men portalen er myndighetenes, og den er utviklet av Forbrukerrådet alene.

Kari Odland tar også feil i sine utsagn om ESA-saken. NTF har aldri benektet at offentlige og private tannklinikker ikke konkurrerer på like vilkår. Vi har tvert imot tatt saken på alvor. Hovedstyret fant det imidlertid ikke hensiktsmessig å sette i gang et omfattende og ressurskrevende utredningsarbeid på egen hånd.

Og for ordens skyld: ESA har ikke avsagt noen «dom». Derimot har ESA anbefalt Norge å gjøre noen konkrete endringer som blant annet innebærer at det innføres et system med adskilte regnskaper for å sikre at subsidier ikke brukes til å gi den offentlige tannhelsetjenesten en fordel som er konkurransevridende. Norske myndigheter har akseptert ESAs anbefalinger og følger nå opp med de nødvendige tilpasningene. Jeg henviser ellers til det som er skrevet om saken på nettstedet og i Tidende.

DOT står fritt til å tilby private tannlegetjenester, så lenge det skjer på konkurransemessig like vilkår. I andre land, som for eksempel Sverige er det offentlige en stor aktør i det private markedet. Representantskapet har fastlagt NTFs politikk om å arbeide for fri konkurranse, med rett til fri prisfastsetting og etablering. Det innebærer at også DOT kan konkurrere, men da selvfølgelig på like vilkår.

Dersom behandling av betalende pasienter fortrenger tilbudet til prioriterte grupper, gjør ikke DOT jobben sin. Hvis dette skyldes at tilbudet til prioriterte grupper er underfinansiert, er det en alvorlig sak, men en annen sak. Det er viktig at tilskuddene til DOT er store nok til å finansiere behandlingen av de prioriterte gruppene. Men DOT har per i dag lov til å tilby voksenbehandling, forutsatt altså at EØS-avtalens forbud mot kryss-subsidiering ikke brytes.

Odland foreslår at offentlig ansatte tannleger kan leie den offentlige klinikken eller på annen måte drive privat virksomhet på offentlig klinikk. Slike ordninger finnes det mange av allerede.

Odland foreslår videre at offentlige oppgaver kan settes ut på anbud. Den muligheten finnes også i dagens lovverk. Noen fylkeskommuner benytter seg av den i forhold til enkelte prioriterte grupper.

Fritt tannlegevalg er interessant, spesielt for eldre som kommer inn under tannhelsetjenestelovens gruppe C2. Både blant offentlig ansatte og privatpraktiserende tannleger har dette vært etterspurt lenge. Dette er ikke noe vi bare tenker på. Vi har foreslått det for myndighetene ved flere anledninger, og det vil vi fortsette med.

Odland mener at ESA saken skal være utgangspunkt for nytenking i NTF. Jeg ser mange andre utfordringer som gjør at nytenkning er helt essensielt. ESA-saken er på langt nær den viktigste. Jeg tenker blant annet på de endringene regjeringen foreslår i kommunestrukturen og på forslagene til endringer i forvaltningen. Ta med de tiltakene myndighetene vil sette i verk for å begrense veksten i offentlige utgifter. Her kan det komme både overraskelser og endringer for vår sektor.

Ja, NTF skal være en premissleverandør, og vi skal og må tenke nye tanker. Så er det opp til foreningens øverste myndighet, representantskapet, å gi hovedstyret de fullmakter som kreves for å ta nye og eventuelt andre veivalg enn tidligere.

Camilla Hansen Steinum

president i NTF