Utprøvende behandling ved mistanke om bivirkninger fra amalgamfyllinger

Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer ved Uni Helse i Bergen har fått i oppdrag fra Helsedirektoratet å gjennomføre et prosjekt med utprøvende behandling rettet mot pasienter med langvarige helseplager som de selv mener har sammenheng med amalgamfyllinger. Formålet med prosjektet er å få mer kunnskap om eventuelle forandringer av helseplager etter utskiftning av amalgamfyllinger.

Alle pasienter som søker om støtte til utskifting av amalgamfyllinger gjennom prosjektet skal på forhånd ha blitt undersøkt av tannlege og lege i henhold til Helsedirektoratets nasjonale faglige retningslinjer for utredning og behandling ved mistanke om bivirkninger fra odontologiske biomaterialer (IS-1481).

Deltakerne får oppfølging to ganger, ett og fem år etter utskiftning av tannfyllingene. Oppfølging innebærer blodprøvetaking, utfylling av spørreskjema, og kontroll hos tannlege og lege etter avsluttet behandling.

For å få delta må pasienten være mellom 20 og 70 år og ha konsultert sin fastlege for helseplager som de selv knytter til amalgamfyllinger. Helseplagene skal ha hatt en varighet av minst tre måneder. Pasientene må ikke ha noen alvorlig sykdom (for eksempel kreftsykdom, alvorlig sykdom i hjerte-kar, eller nervesystem, eller ha alvorlig psykiatrisk sykdom eller livstruende sykdom). Alle diagnostiserte sykdommer skal være adekvat behandlet. I tillegg skal pasientens tannlege og fastlege vurdere at det ikke er betydelig risiko for at pasientens helsetilstand forverres dersom han eller hun deltar i prosjektet. Det må heller ikke være betydelig risiko for behandlingskomplikasjoner (for eksempel at en tann må trekkes eller at det er stor sannsynlighet for at tenner må rotfylles). Mer informasjon og søknadsskjema kan lastes ned fra prosjektets internettsider (http://uni.no/helse/amalgam ).

Spørsmål om studien kan rettes til studiekontoret ved Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer (telefon: 55 58 64 80). Bivirkningsgruppen vil være på Tannlegeforeningens landsmøte 31. oktober - 2. november (stand B01 - 27), der ytterligere informasjon om prosjektet vil være tilgjengelig.