§§§Spør advokaten

NTFs advokater får mange spørsmål om praktiske og juridiske problemstillinger fra tannlegenes hverdag. Tidende tar opp enkelte av disse problemstillingene i en egen spalte. Leserne oppfordres til å komme med egne spørsmål som kan sendes til redaksjonen.

Etableringsrestriksjoner

Jeg eier en tannlegepraksis og skal inngå en samarbeidsavtale med en assistenttannlege. Kan jeg stille som betingelse for avtalen at assistenttannlegen ikke etablerer seg i samme by som meg dersom samarbeidsforholdet avsluttes? Jeg synes det er viktig med en slik klausul for å forhindre «pasientlekkasje» fra min praksis til hennes hvis hun skulle ønske å etablere egen praksis eller begynne i en annen praksis i nærheten av min klinikk.

Svar: Etableringsrestriksjoner, også kalt karantene-/karensklausuler, i samarbeidsavtaler mellom praksiseiere og assistenttannleger vil ikke nødvendigvis være i strid med konkurranseloven. Klausulens lovlighet må imidlertid vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle.

Konkurransetilsynet erkjenner at praksiseier kan ha behov for å beskytte seg mot pasientlekkasjer til assistenttannlege etter opphør av samarbeid, og vil kunne akseptere karensklausuler forutsatt at de begrenses med hensyn til varighet og geografisk utstrekning. Som en tommelfingerregel vil en karensklausul som ikke varer mer enn to år og som kun omfatter det nærmest omkringliggende området (det vil si der klinikken har sitt naturlige pasientgrunnlag) være akseptabel i henhold til konkurranseloven.

Hvorvidt karensklausulen i ditt konkrete tilfelle er akseptabel i denne sammenheng vil avhenge av en konkret vurdering i forhold til hvor klinikken har sitt pasientgrunnlag. Hvis det er en reell fare for «lekkasje» til assistenttannlegen dersom hun etablerer seg innenfor klausulens virkeområde, vil klausulen som utgangspunkt ikke være for omfattende og vil dermed ikke være i strid med konkurranseloven.

Dersom din klinikk ligger i en mindre by og klausulen ikke gjelder for lengre enn to år, vil den mest sannsynlig være akseptabel i forhold til konkurranseloven.