§§§Spør advokaten

NTFs advokater får mange spørsmål om praktiske og juridiske problemstillinger fra tannlegenes hverdag. Tidende tar opp enkelte av disse problemstillingene i en egen spalte. Leserne oppfordres til å komme med egne spørsmål som kan sendes til redaksjonen.

Sen og ubekvem arbeidstid - og hva med overtid?

Sen arbeidstid, ubekvem arbeidstid, overtid? Jeg har inntrykk av at disse begrepene ofte brukes litt om hverandre og vil gjerne vite litt mer om dette. Jeg driver en privat tannlegepraksis.

Svar: I arbeidsmiljøloven § 10 - 4 (1) står det at den alminnelige arbeidstiden ikke må overstige ni timer i løpet av en dag og 40 timer i løpet av en uke. Arbeides det utover disse grensene regnes det overskytende som overtid, jfr arbeidsmiljøloven § 10 - 6 (2). Begge tidsangivelser gjelder, og det er følgelig snakk om en halv time overtid hvis en ansatt arbeider fra klokken 07.30 til klokken 17.00 en dag selv om arbeidstakeren kanskje bare skal arbeide tre dager den aktuelle uken. For overtidsarbeid skal det betales et tillegg til den vanlige lønnen og arbeidsmiljølovens § 10 - 6 (11) sier at dette tillegget skal være på minst 40 prosent. Det er ikke lov til å inngå avtaler som er mindre gunstig for arbeidstakerne enn det som skisseres i arbeidsmiljøloven.

Tariffavtaler og lignende har vanligvis egne regler om overtid og overtidsbetaling. Veiledende avtale mellom privatpraktiserende tannleger og deres tannhelsesekretærer (også ofte kalt mønsteravtalen) sier eksempelvis at den ordinære, effektive arbeidstiden ikke skal overstige 9 timer per dag og 37, 5 timer per uke. For arbeid utover denne tiden skal det betales et overtidstillegg på 50 prosent.

Arbeidsmiljøloven har regler om hva som skal regnes som søndagsarbeid og nattarbeid, men nevner ikke noe om eventuell kompensasjon utover vanlig lønn i de tilfellene arbeid på søn- og helligdager eller om natten er nødvendig. Mønsteravtalen § 4 punkt 2 gir regler om sen arbeidstid. Her defineres sen arbeidstid som arbeid etter klokken 17.15 mandag til fredag og etter klokken 13. oo på lørdager. Dette gjelder altså når man arbeider ettermiddag/kveld samtidig som man ikke arbeider utover nitimer den aktuelle dagen (eller utover 37, 5 timer i løpet av en uke). Med unntak av de to første timene skal det betales et tillegg på 50 prosent for sen arbeidstid.