På valg

Det nærmer seg representantskapsmøte i NTF. Og det nærmer seg valg til nytt hovedstyre i foreningen. Syv kandidater er innstilt av valgkomiteen, til syv verv.

To kandidater til hovedstyret er allerede pekt ut av henholdsvis Sentralt næringsutvalg og Sentralt forhandlingsutvalg, ved å være valgt som leder for utvalgene. Disse skal altså ikke velges, men trenger godkjenning av representantskapet før de trer inn i hovedstyret

Vi bringer her videre hva alle kandidatene til hovedstyret sier de vil legge vekt på i sitt arbeid, dersom de blir valgt på representantskapsmøtet som finner sted i Oslo 29. og 30. november.

Camilla Hansen Steinum

Foto: Kristin Aksnes.

(Presidentkandidat. Gjenvalg; har sittet to hovedstyreperioder, en periode som president.)

Alder: 37

Utdanning: Nordisk grunnfag UIO 1995 - 96, Cand. odont. Oslo 2002. Kurs i lystgass-sedasjon, UIO 2003.

Praksis: Offentlig ansatt/distriktstannlege Østfold 2002 - 06, undervist VKII for tannhelsesekretærer 2002 og 2005 - 06, privat praksis Fredrikstad 2003-. Instruktørtannlege, UIO 2006 - 07. Undervist i kommunikasjon og atferdsfag på odontologisk fakultet, UIO 2010 - 11.

Foreningserfaring: Styremedlem Østfold TF 2005, kasserer Østfold TF 2006, leder Østfold TF 2007 - 11, varamedlem i NTFs hovedstyre 2008 - 09, medlem NTFs hovedstyre 2010 - 11, president i NTF 2012-.

- Hva ser du som de(n) største utfordringen(e) for Tannlegeforeningen i tiden fremover?

- Jeg ser flere utfordringer. Det skjer mye i det politiske landskapet for tiden som kan komme til å få stor innvirkning på vår sektor. En kommunereform og etter hvert en eventuell nedleggelse av fylkeskommunene vil få stor innvirkning på hele vår bransje, og flere av valgvinnerne har store vyer for tannhelsetjenesten. Det vil bli en stor utfordring for NTF å være aktive i forhold til de prosessene som går for å søke å påvirke der vi kan. Tiden er nå inne, tror jeg, til å ta de store og vanskelige diskusjonene, og vi må prøve å være i forkant og tenke nytt. I disse prosessene blir det veldig viktig å stå sammen som én forening, vi er helt avhengige av en god dialog mellom de ulike sektorene. Står vi sammen gir dette NTF troverdighet og påvirkningsmulighet. Vi skal arbeide for best mulig tannhelse og et best mulig tilbud til befolkningen, samtidig som vi må ha tannlegenes situasjon i fokus.

Tannhelsetjenesten er en viktig del av den generelle helsetjenesten. Vi må videreføre arbeidet vårt for bredere samhandling med resten av helsetjenesten. Vi må befeste posisjonen til de orale sykdommene som en del av de ikke-smittsomme sykdommene og tannlegene må ta sin del av ansvaret for folkehelsen ved å ha fokus på helsefremmende og forebyggende arbeid. Vi har mye å bidra med på dette området.

Skal NTF fortsatt være en sterk organisasjon er vi avhengige av engasjerte medlemmer. Det er viktig å øke engasjementet i lokalforeningene og å rekruttere til tillitsvalgtarbeid. Intern kommunikasjon er viktig og dette er noe som krever kontinuerlig fokus. For å forankre NTFs politikk blant medlemmene er det fra sentralt hold viktig med god kommunikasjon og informasjonsflyt ut til lokalforeningene, både til tillitsvalgte og til enkeltmedlemmer.

- Hvilke(n) oppgave(r) mener du NTF bør prioritere i kommende toårsperiode?

- Medlemskap i NTF skal være et kvalitetsstempel. Vi må fortsette arbeidet med obligatorisk etterutdanning og holde fokus på etikk.

NTF må fortsette sitt arbeid opp mot helsemyndighetene og politikerne. NTF skal være premissleverandør og vi må bruke vår innflytelse til det beste for tannhelsen og tannlegene.

NTF skal fortsatt arbeide opp mot media med en klar strategi. Tillitsvalgte både lokalt og sentralt må skoleres.

- Hvilke(t) område(r) i NTFs arbeidsprogram vil du spesielt engasjere deg i?

- De fleste områdene av NTFs arbeidsprogram griper inn i hverandre, og det må ses på som en helhet. Representantskapet vedtar arbeidsprogrammet med spesifikke punkter som det skal rapporteres på, og dette vil styre hovedstyrets arbeid i stor grad. Jeg er allikevel veldig opptatt av at NTF skal være en forening med medlemmer som er faglig oppdaterte og har en høy etisk standard. Dette er et arbeid som må gå kontinuerlig.

Arbeidet mot helsemyndigheter, politikere og media vil være et viktig satsingsområde i neste periode.

Det kommer store utfordringer for NTF i årene som kommer, og det er viktig at både de tillitsvalgte og sekretariatet er rustet for de oppgavene vi står foran. Vi må ha en forening som er kompetent og tilpasningsdyktig.

- Hva vil du ellers si at du har å tilføre NTFs hovedstyre, som er spesielt for deg og ditt kandidatur?

- Jeg har arbeidet både i offentlig og privat sektor. I tillegg har jeg drevet med undervisning. Dette gir meg en bred erfaring og kompetanse fra de ulike delene av tannhelsebransjen.

Jeg har et godt innblikk i NTFs arbeid gjennom lokalforeningen og periodene i hovedstyret. Spesielt tiden i hovedstyret har vært svært lærerik og spennende. Jeg håper at jeg kan fortsette å bruke engasjementet mitt til å jobbe videre for NTFs medlemmer.

Arnt Einar Andersen

Foto: Kristin Aksnes.

(Visepresidentkandidat. Gjenvalg; har sittet tre perioder som hovedstyremedlem.)

Alder: 44

Utdanning: Cand. odont. Bergen 1995.

Praksis: Privat praksis Trondheim 1995-.

Foreningserfaring: Vaktkoordinator Sør-Trøndelag TF 1996 - 98, vara informasjonssekretær Sør-Trøndelag TF 1997 - 99, styremedlem Praksiseierforeningen 2004 - 2007, nestleder Sør-Trøndelag TF 2005 - 2011, leder Sør-Trøndelag TF 2011 - 2013, medlem Sentralt næringsutvalg 2006 - 07, varamedlem NTFs hovedstyre 2006 - 07, medlem NTFs hovedstyre 2008-.

- Hva ser du som de(n) største utfordringen(e) for Tannlegeforeningen i tiden fremover?

- Etter snart tre tiår med tannlegemangel er de fleste tannlegestillinger i offentlig og privat tannhelsetjeneste besatt. Tilgangen på nye tannleger i årene som kommer ser ut til å bli sterkere enn noen gang tidligere. Dette kan medføre et press i arbeidsmarkedet for tannleger, med mangel på relevante stillinger. Noe av den økte tilgangen på tannleger kan bidra til bedre geografisk fordeling av allmenntannleger og spesialister. Lærestedene og kompetansesentrene vil også kunne absorbere noe av den økte tilgangen på tannleger i Norge. Det vil imidlertid være uheldig for rekrutteringen til, og lønnsutviklingen i yrket om vi opplever arbeidsledighet blant tannleger. Det blir viktig for foreningen å overvåke situasjonen nøye slik at vi kan påvirke til en balansert rekruttering til yrket.

Med flere tannleger i det norske markedet og pasienter som mottar behandling i utlandet øker konkurransen. Økt konkurranse er normalt ønsket i næringslivet. For nødvendighetstjenester som tannhelse med sterk asymmetri i kunnskapsnivå mellom behandler og pasient kan økt konkurranse gi uønskede effekter. Derfor må foreningen arbeide for en balansert konkurranse samtidig som vi opprettholder et høyt fokus på etterutdanning, etikk og pasientsikkerhet, uavhengig av hvor tannbehandlingen utføres.

- Hvilke(n) oppgave(r) mener du NTF bør prioritere i kommende toårsperiode?

- Arbeidet med ny tannhelselov er fortsatt ikke sluttført. Den nye regjeringen ønsker å innføre bedre skjermingsordninger innen tannhelse for personer med lave inntekter og høye behandlingsutgifter. Tannlegeforeningen må aktivt bidra til å finne metoder som i stor nok grad fanger opp dem som faller utenfor. Omfanget av finansiering, eller skjerming, må også være tilstrekkelig til at disse pasientgruppene får en reell mulighet til å motta nødvendig tannbehandling.

Når det gjelder samhandling innenfor helse er det dessverre ikke nytt håp å finne i regjeringserklæringen. Tannhelse har så langt nesten ikke vært nevnt i det politiske arbeidet om samhandling i helsetjenesten. Dette omfatter blant annet forhold som henvisninger, pasientsikkerhet, folkehelsearbeid, ikke-smittsomme sykdommer samt tannhelsetjenestens mulighet til tidlig diagnostikk av alvorlige sykdommer eller omsorgsvikt. Tannlegeforeningen har i lang tid vært tydelige overfor politikere og embetsverk på tannlegens rolle i helsetjenesten og betydningen av å inkludere tannhelsepersonell i samhandlingen. Dette arbeidet må videreføres.

I et arbeidsmarked med flere utenlandske tannleger i Norge og norske tannleger utdannet i utlandet er det utfordrende å rekruttere alle nye tannleger som medlemmer i foreningen. For å beholde god medlemsoppslutning og én tydelig stemme overfor politikere og embetsverket må vi styrke medlemsoppslutningen blant samtlige nye kolleger.

- Hvilke(t) område(r) i NTFs arbeidsprogram vil du spesielt engasjere deg i?

- Tannlegeforeningens sekretariat har i dag omfattende oppgaver på mange områder. Mange av punktene i arbeidsprogrammet medfører nye oppgaver og økt belastning. Nye viktige oppgaver omfatter blant annet økt synlighet i samfunnsdebatten, bygge opp under medlemmenes interesser gjennom media, utvidet kompetanse innenfor kommunikasjonsfeltet, utvikle elektroniske medier til å bedre kommunikasjonen med enkeltmedlemmer samt utvikle flere nettbaserte kurspakker. Om vi skal opprettholde en effektiv og tilpasningsdyktig administrasjon må vi utrede organisasjonens fremtidige tjenestetilbud og bemanning.

- Hva vil du ellers si at du har å tilføre NTFs hovedstyre, som er spesielt for deg og ditt kandidatur?

- Det har ikke endret seg siden sist valg. Jeg har erfaring som praksiseier, arbeidsgiver og leder. Fra dette, sammen med erfaringer fra lokale og sentrale verv, i og utenfor NTF, har jeg skaffet meg en samlet kompetanse og forståelse som er nyttig i arbeidet for den private og offentlige tannhelsetjenesten. Denne kunnskap gjør meg produktiv i arbeidet med å identifisere problemstillinger, finne løsninger på problemene og bidra til gode prosesser.

Anne Beate Sønju Clasen

Foto: Privat.

(Hovedstyremedlem. Gjenvalg; har sittet i hovedstyret i en periode.)

Alder: 56

Utdanning: Begynte på Oslo-kull 78/83, Eksamen Göttingen, Tyskland des.1983, Dr. odont UiO, Spesialist i pedodonti UiO

Praksis: Off.tannhelsetjenseste Tyskland til 92, universitetsstip. 92 - 97, deltid privat praksis i periodene 92 - 99 og 01 - 05, ansatt i Den offentlige tannhelsetjenesten siden 2003

Foreningserfaring: Tillitsvalgt for tannleger i offentlig tannhelsetjeneste i landet Niedersachsen i Tyskland i perioden 1989 - 1992. I Norge først tillitsvalgt i UTV- Akershus, fra 2005 i UTV-UiO (2005 - 2006 som leder, var med å starte opp UTV-UiO etter flere års dvale), har i flere år vært i lønnsforhandlinger for NTFs medlemmer ved Od.fak, UiO. I styret i OTF siden 2005, leder av OTF fra 2010 - 2012. Tidligere redaktør av OTF-nytt, fremdeles i redaksjonskomiteen. Vara i Tidendes redaksjonskomité 2007 - 2011.

- Hva ser du som de(n) største utfordringen(e) for Tannlegeforeningen i tiden fremover?

- Jeg er opptatt av samarbeidet mellom spesialister og allmennpraktiserende tannleger. Jeg er veldig glad for at vi er i en og samme forening, det mener jeg gjør oss sterkere utad. Ved siste representantskap fikk spesialistene stemmerett. Dette var et viktig steg i retning av videre samarbeid og intern videreutvikling av foreningslivet. På representantskapet i år er det meningen at spesialistforeningene skal tas inn under NTFs paraply.

At NTF tar spesialistene på alvor betyr at foreningen går med tiden og har akseptert at en ganske stor andel av Norges tannleger spesialiserer seg.

- Hvilke(n) oppgave(r) mener du NTF bør prioritere i kommende toårsperiode?

- Med ny regjering blir det viktig å påvirke tannhelsepolitikken i riktig retning for hele Norges tannlegestand, både privatpraktiserende og offentlige ansatte.

- Hvilke(t) område(r) i NTFs arbeidsprogram vil du spesielt engasjere deg i?

- Det er vanskelig å peke ut noe, for alt interesserer meg. Men, jeg føler at jeg har en del å gi når det er saker som går over i det faglige, siden jeg har både spesialist- og forskningsbakgrunn.

Jeg er NTFs representant i en arbeidsgruppe i Helsedirektoratet som arbeider med en veileder i god og riktig behandling av barn og unge. Vi har påbegynt arbeidet, men er ikke ferdige.

- Hva vil du ellers si at du har å tilføre NTFs hovedstyre, som er spesielt for deg og ditt kandidatur?

- Jeg representerer Norges største lokalforening med cirka 1 300 tannleger. Samtidig er jeg den eneste i hovedstyret med spesialistutdanning. Jeg er ikke den som har mest taletid på møtene, men når jeg tror jeg kan tilføye noe, prøver jeg å være tydelig. Likevel er jeg nok mer tannlege enn politiker.

Torbjørn Fauske

Foto: Privat.

(Hovedstyremedlem. Gjenvalg; har sittet en hovedstyreperiode.)

Alder: 49

Utdanning: Cand odont., Oslo 1988

Praksis: Millitærtannlege/garnisonstannlege, Skjold garnison 1988 - 1990

offentlig ansatt tannlege, Mosjøen 1990 - 1992, Tromsø 92 - 96, Mosjøen 96-pt.

Foreningserfaring:

Styremedlem OTL- Nordland 91 - 92 og Troms 95 - 96.

Styremedlem UTV-Nordland 2002 - 2003, leder UTV-Nordland 2004-pt.

Leder Nordland tannlegeforening 2010 - 2012.

Varamedlem SF 2006 - 2012

Medlem NTF''s hovedstyre 2012 - 2014.

- Hva ser du som de(n) største utfordringen(e) for Tannlegeforeningen i tiden fremover?

- De siste årene har vi fått en radikal økning i tilgangen på tannleger.

Det er selvfølgelig først og fremst gledelig at vi nå endelig etter mange år med tannlegemangel, får fylt opp ledige stillinger også i distriktene.

Likevel kan dette på sikt føre til et overskudd av tannleger.

Skulle man derved få en skjerpet og vanskelig konkurransesituasjon i det norske tannhelsemarkedet, vil dette også by på store utfordringer for Tannlegeforeningen.

Uansett er det viktig med en samlet og sterk tannlegeforening, som evner å ivareta medlemmenes interesser på en konstruktiv måte, slik at vi både kan få gjennomslag for våre saker, samtidig som vi tar vare på tilliten vi har både hos myndighetene og pasientene våre. Det er derfor viktig å skape engasjement ute blant medlemmene, slik at Tannlegeforeningens politikk kan utformes og forankres på et bredest mulig grunnlag.

- Hvilke(n) oppgave(r) mener du NTF bør prioritere i kommende toårsperiode?

- Her blir en videreføring av det kommunikasjonsstrategiske arbeidet viktig.

Når man ser at Tannlegeforeningens innspill gjenspeiles i konkrete resultater, gir dette ekstra motivasjon for videre arbeid.

En god tillitsvalgtopplæring og fortsatt satsing på videreutvikling av kommunikasjonen med medlemmene, er viktig for å skape engasjement i foreningen.

Det bør vel også være duket for ny tannhelsetjenestelov i denne perioden, og kommer denne blir det selvfølgelig en viktig sak.

På kurs og etterutdanningssiden er det stor aktivitet, og utviklingen av nettbaserte kurs er godt i gang. Slike kurs gir nye og spennende muligheter, og vil forhåpentligvis bli et nyttig tilbud, særlig for tannleger i distriktene.

Et kvalitativt godt kurs og etterutdanningstilbud er viktig, og en god stimulans for medlemmene til å oppfylle kravene i den obligatoriske etterutdanningen.

Å få på plass et konkurransedyktig kurstilbud innen ledelse bør ha høy prioritet.

Det er et klart behov for en styrket tannlegefaglig ledelse innen den offentlige tannhelsetjenesten, og privat sektor har nok også sine behov på dette feltet.

- Hvilke(t) område(r) i NTFs arbeidsprogram vil du spesielt engasjere deg i?

- Selv om det nå er blitt god rekruttering av tannleger «til og med» i mitt fylke, så er det fortsatt store utfordringer knyttet til stabiliteten. God faglig ledelse og tannleger som blir i stillingene over tid, er viktige faktorer for en kvalitativt god tannhelsetjeneste. Derfor er vel målet om en tilfredsstillende tilgang på tannhelsetjenester i hele landet et naturlig valg, og herunder også gode lønns- og arbeidsvilkår for ansatte tannleger.

Uansett synes jeg hele arbeidsprogrammet er viktig, hvor helheten skal gi alle tannleger best mulige arbeidsvilkår og rammebetingelser, for derved å kunne tilby sine pasienter en god tannhelsetjeneste.

- Hva vil du ellers si at du har å tilføre NTFs hovedstyre, som er spesielt for deg og ditt kandidatur?

- Har lang erfaring som offentlig ansatt tannlege fra et fylke med til tider stor tannlegemangel, og derved også mange yrkesmessige utfordringer.

I mange av disse årene har jeg vært UTV-leder, og i tillegg sittet som varamedlem i Sentralt forhandlingsutvalg. Har også vært leder av lokalforeningen i en periode.

Som forhandlingsleder og ansatt i en tannhelsetjeneste med slike utfordringer, gjør man seg mange erfaringer. Jeg har derfor god forhandlingskompetanse og kjennskap til avtaleverket. Den offentlige tannhelsetjenesten har jeg naturligvis god innsikt i, men jeg har også god kjennskap til privat praksis og deres utfordringer. Har vært medlem av NTFs hovedstyre i inneværende periode.

Bernt Vidar Vagle

Foto: Privat.

(Hovedstyremedlem. Gjenvalg; har sittet to hovedstyreperioder)

Alder: 49

Utdanning: Cand. odont. Bergen 1989

Praksis: Offentlig ansatt i Sandnes 1989 - 1994. Privat praksis Sandnes 1989-

Foreningserfaring: I Rogaland tannlegeforening: Kursreferent 1991 - 1993, informasjonssekretær 1994 - 1996, kurskontakt 1997 - 2000, leder av RTFs fagnevnd 2001 - 2004 og leder RTF 2004 - 2006,Varamedlem NTFs hovedstyre 2007 - 2009, Hovedstyremedlem 2010-

- Hva ser du som de(n) største utfordringen(e) for Tannlegeforeningen i tiden fremover?

- Samhandling med den øvrige helsetjenesten blir viktig fremover. Det vil i økende grad settes krav til at ulike helseprofesjoner kan ha god og sikker informasjonsutveksling. Nye IKT-standarder utvikles i helsetjenesten og her bør NTF ha et helhetlig mål om å være med.

En ny tannhelsetjenestelov vil komme og foreningen må fortsette å være en premissleverandør når loven omsider kommer ut på høring.

Organiseringen av tannhelsetjenesten kan bli forandret og NTF bør jobbe for en god tannhelsemodell, der både offentlig og privat tannhelsetjeneste inngår og kan videreutvikle seg til brukernes beste.

NTF må bygge opp under utviklingen av stadig utvidede trygdeordninger for de gruppene som trenger det mest.

Synliggjøre overfor myndigheter hvilken betydning forskning har for odontologiens fremtid og utvikling. Gjennom mer kunnskap får vi også kjennskap til hvilke pasientgrupper som faller utenfor og har mest behov for hjelp.

Videreutvikle kompetansesentrene med særlig fokus på kompetansespredning og forskning.

- Hvilke(n) oppgave(r) mener du NTF bør prioritere i kommende toårsperiode?

- Samhandling må være et kjerneområde. Tannhelsetjenesten inngår som en integrert del av den norske helsetjenesten. God samhandling må finne sted på tvers av sektorer og innad i sektorene slik at pasientene får et bredere og styrket helsetilbud. NTF bør delta i arbeidet med utvikling av sikker og effektiv informasjonsdeling mellom de ulike nivåene i helsetjenesten.

NTF må være engasjert i folkehelsearbeidet der tannhelse skal inngå som en naturlig del. Det er tannlegene som er eksperten på tannhelse.

Arbeide for at tannleger får henvisningsrett til relevant legespesialist for å sikre tidlig innsats.

Styrke og videreutvikle obligatorisk etterutdanning som ledd i en systematisk kompetanse og kvalitetsutvikling av tannlege.

- Hvilke(t) område(r) i NTFs arbeidsprogram vil du spesielt engasjere deg i ?

- Legge til rette for samhandling med andre helseprofesjoner.

Bidra til at foreningen videreutvikler et system for obligatorisk etterutdanning der også nettbasert opplæring og rullerende lokalforeningskurs inngår.

Synliggjøre allmenntannlegen som ryggraden i norsk tannhelsetjeneste gjennom å arbeide for styrket grunnutdanning.

Arbeide for gode trygdefinansieringsordninger med vekt på dem som trenger det mest.

Jobbe for at foreningen fortsatt skal stå sterk gjennom en høy organisasjonsoppslutning fra allmentannleger og spesialister.

Bidra til økt rekruttering av tillitsvalgte gjennom utviklingen av nye kurs

Forankre de etiske reglene blant medlemmene og tydeliggjøre hva det betyr å være medlem av NTF

- Hva vil du ellers si at du har å tilføre NTFs hovedstyre, som er spesielt for deg og ditt kandidatur?

- Jeg har lang erfaring som privatpraktiserende allmentannlege og er opptatt av å bevisstgjøre tannlegers rolle som helsearbeider.

Mitt engasjement både innenfor offentlig og privat sektor.

Jeg trives i NTF og vil bidra til at tannleger skal ha et fortsatt godt omdømme både innad og utad.

Gjennom bred erfaring som lokal og sentral tillitsvalgt ønsker jeg å bidra til et fortsatt godt samarbeid i hovedstyret.

Grethe Wergeland

Foto: Kristin Aksnes.

(Hovedstyremedlem. Gjenvalg; har sittet en hovedstyreperiode)

Alder: 56

Utdanning: Cand. odont Oslo 1981

Praksis: 1994 - Buskerud fylkeskommune, Tranby tannklinikk. IT-kontakt.

1990 - 1994: Akershus Fylkeskommune (Løkenåsen skoletannklinikk, Lørenskog 1990 - 1991,

Volla tannklinikk, Skedsmo, 1991 - 1994)

1987 - 1990: Nord-Trøndelag fylkeskommune, Leksvik m/ambulering til Vanvikan

1982 - 1987: Nordland fylkeskommune (Dønna, Mosjøen (50 %), Lurøy, Rognan 1983 - 1987)

Foreningserfaring: 2012 - UTV-representant, Buskerud Tannlegeforening

2009 - 2012: Leder i Buskerud TF

2007 - 2009: Nestleder, Buskerud TF

2005 - 2007: Kurskontakt, Buskerud TF

2005 - Hovedtillitsvalgt, NTF

2002 - 2004: Hovedtillitsvalgt, Akademikerne.

2002 - 2005: Styremedlem, Buskerud tannlegeforening, UTV-representant

1995 - 2007: Verneombud Lier, Røyken og Hurum

- Hva ser du som de(n) største utfordringen(e) for Tannlegeforeningen i tiden fremover?

- I de siste to år synes jeg at NTF er blitt mer synlig i den offentlige debatten og vi må sørge for at det fortsatt er slik. Vi må sørge for at NTF er en forening som blir lyttet til i spørsmål om helse. Tannlegene må være synlige i det totale helsetilbudet. God dialog med myndighetene er viktig, men samtidig må NTFs politikk forankres blant medlemmene.

Støtte og stimulere lokalforeningene slik at oppslutningen om foreningsarbeidet øker. Fortsette utviklingen av lederutdanning for tannleger. Dette vil være viktig i styrking av ledelse både i offentlig og privat sektor. Vi har akkurat fått en ny regjering som vil videreføre det offentlige tilbudet og da er det viktig at vi er bevisste på styringen av dette. Samtidig er det viktig med et godt samarbeid mellom offentlig og privat sektor.

- Hvilke(n) oppgave(r) mener du NTF bør prioritere i kommende toårsperiode?

- NTF må fortsette sitt arbeid mot helsemyndighetene slik at vi får gode løsninger både for tannleger og pasienter.

Og som jeg sa ved forrige valg: Det må arbeides for at de som underviser våre fremtidige kolleger får så gode arbeidsvilkår at rekruttering til fakultetene ikke blir noe problem.

- fortsette arbeidet med etterutdanningstilbudet og IKT-satsingen.

- sørge for å engasjere medlemsmassen. Å være medlem av NTF skal være et kvalitetsstempel og vi må sørge for at våre medlemmer synes det. Medlemsrekruttering blir nok også viktigere da stadig flere utdannes andre steder enn i Norge. Så medlemsrettet arbeid er viktig.

- Hvilke(t) område(r) i NTFs arbeidsprogram vil du spesielt engasjere deg i?

- Jeg vil engasjere meg i hele programmet, men som offentlig ansatt er jeg opptatt av lønns- og arbeidsvilkår for ansatte tannleger, etter- og videreutdanning og etikk.

Arbeidsprogrammet som legges frem for representantskapet har tydelige satsingsområder og jeg vil gjøre mitt beste for gjennomføringen av disse.

- Hva vil du ellers si at du har å tilføre NTFs hovedstyre, som er spesielt for deg og ditt kandidatur?

- Jeg har allsidig erfaring fra arbeid som tillitsvalgt i Buskerud. Jeg har vært hovedtillitsvalgt for offentlig ansatte tannleger i Buskerud siden 2005. Jeg har hatt flere verv i lokalforeningen og er for tiden UTV-representant der. Ellers er jeg IT-kontakt i tannhelsetjenesten i Buskerud FKF og er med i produktrådet i eTann. Jeg trives i NTF og synes selv at jeg har mer å bidra med

Truls Breyholtz

Foto: Privat.

(Hovedstyremedlem. Nyvalg; tidligere hovedstyreerfaring 1990 - 93)

Alder: 60 år

Utdanning: cand odont Bergen, 1976

Praksis: 1976 - 1977 militærtannlege Madla Leir. 1977 - 1978 assistenttannlege Bergen, 1978 - 1979 skoletannlegevikar Gausdal, 1979 - 1982 50 % instruktørtannlege avd for protetikk UiB, 1979 - 1981 assistenttannlege Bergen, 1981- egen privatpraksis Bergen.

Foreningserfaring:

Kontaktmann yngre tannleger Bergen Tannlegeforening (BTF), 79 - 81

Styremedl BTFs eiendom 81 - 87

Styremedlem BTF 83 - 85

Viseformann BTF 85 - 87

Formann BTF 87 - 89

NTFs representantskap 84 - 89 og 94 - 95

NTFs hovedstyre 90 - 93

Styremedlem PTL - Hordaland 84 - 95

Medlem valgkomiteen BTF 96 - 2000

BTFs hederstegnsutvalg 96 - 2008

Medlem og leder av NTFs desisjonsutvalg/kontrollkomité 97 - 07

Leder av NTFs spesialitetsråd 95 - 96

Formann BTF 2009 - 2011 med ansvar for revitalisering og gjenoppbygging av BTF, salg av gammel eiendom, kjøp av nye lokaler, medlem av landsmøtekomiteen 2011 som formann i BTF. Gjennomført en fornyelse og foryngelse, samt knyttet tette kontakter til NTF sentralt. 1. varamedlem til hovedstyret 2012 - 201.

- Hva ser du som de(n) største utfordringen(e) for Tannlegeforeningen i tiden fremover ?

- Det blir viktig og spennende å følge nøye med på hvilke konsekvenser det får for tannhelsesektoren når den nye regjeringen tiltrer og i hvilken grad denne lar seg påvirke til å kunne se på vår sektor fra en annen innfallsvinkel enn den forrige, med de konsekvenser dette kan få for tannhelseloven, utdanning mv.

Dersom det blir noe av en bebudet nedleggelse av fylkeskommunene vil vi stå overfor store utfordringer og selv om dette ikke skjer umiddelbart, bør NTF ha klare synspunkter på en fremtidig organisering av den offentlige tannhelsetjenesten, og arbeide for å kunne påvirke prosessen til gode for våre medlemmer.

NTF må også fortsette arbeidet med å få økte offentlige bidrag til utsatte grupper innenfor NAV og Helfo-systemet.

NTF må fortsatt arbeide intensivt for å videreutvikle etterutdanningen, både sentralt og i lokalforeningene, både fra faglig side og fra organisasjonssiden, dvs. innen tillitsmannsapparatet.

Det er i dag et godt samarbeidsklima mellom privat og offentlig sektor og det bør fortsatt satses på en utvikling av samarbeidet innen organisasjonsleddene.

NTF må fortsatt påvirke utviklingen av IKT-siden av vårt fag

- Hvilke(n) oppgave(r) mener du NTF bør prioritere i kommende toårsperiode?

- Å arbeide mot det nye Stortinget og den nye regjeringen for å søke økt innflytelse og gjennomslag for våre tanker vedrørende tannhelsetjenesten fremover, både hva gjelder bruk av trygdemidler, IKT-utvikling, utdannelsessektoren mv.

Fortsatt utvikle den obligatoriske etterutdanningen, slik at det blir enkelt for alle medlemmer å delta, også de i mer perifere distrikter.

Her kan den nye utviklingen av nettbaserte kurs være en vei å gå, gitt at disse blir så interessante at medlemmene finner dette å være en attraktiv vei inn i kurssystemet.

NTF bør fortsette utviklingen av gode kurs for tillitsvalgte i alle ledd av organisasjonen, og avsette nok midler til at dette kan gi en god og ønsket utvikling av tillitsmannskorpset.

Utviklingen den senere tid på flere felt viser igjen at det er svært viktig å satse på etiske regler og det å utvikle gode systemer som gjør det enkelt å kommunisere etiske problemstillinger til alle medlemmer. Det er mulig at strengere sanksjonsmuligheter kan tvinge seg frem over tid.

NTF må også hele tiden arbeide for å fortsette det gode arbeid som er nedlagt i foreningens regnskapssystemer og budsjetter slik at en enkelt kan følge den økonmiske utviklingen internt i NTF

- Hvilke(t) område(r) i NTFs arbeidsprogram vil du spesielt engasjere deg i?

- Det er vel ingen hemmelighet at undertegnede er særlig opptatt av utviklingen av et velutdannet og slagkraftig tillitsmannsapparat, særlig med tanke på lokalforeningene.

Mange lokalforeninger har begrensede økonomiske ressurser, samt i beste fall, i perioder problemer med å skaffe kandidater til verv.

Her trengs det hjelp fra NTF, og årets første kurs for tillitsvalgte er en begynnelse som må følges opp og ev. bygges ut i større skala, ikke minst lokalt.

Erfaringer fra lokalforeninger med egne kurssystemer bør følges opp.

Likeledes har jeg lyst til å følge opp NTFs økonomi, der det er mulig, ved regnskaper og ikke minst de korreksjoner en får i budsjettene i løpet av en toårs budsjettperiode.

Jeg ønsker også å kunne påvirke gjennom NTF og våre kanaler inn i grunnutdanningen slik at NTF gis muligheten til å kunne komme med innspill på bakgrunn av det som tilflyter oss av informasjon fra de som står i praksis og som eventuelt kunne se for seg noen endringer fremover.

- Hva vil du ellers si at du har å tilføre NTFs hovedstyre, som er spesielt for deg og ditt kandidatur?

Først og fremst et engasjement basert på 30 års erfaring som lokalt og sentralt tillitsvalgt der jeg har vært innom de aller fleste ledd i foreningen.

Særlig tror jeg at jeg har noe å tilføye som nevnt over når det gjelder utvikling og erfaring vedrørende opplæring av tillitsvalgte og måten disse skal kunne føle at det arbeid de utfører i løpet av mange timer/dager på fritiden og i fravær fra klinikkarbeide offentlig og privat blir ivaretatt og satt pris på.

Etter mange år som medlem og leder av kontrollkomiteen tror jeg og at jeg kan tilføre noe her.

Gunnar Amundsen

Foto: Kristin Aksnes.

(Gjenvalgt leder i Sentralt næringsutvalg. Har sittet en hovedstyreperiode.)

Alder: 49

Utdanning: Cand.odont, Bergen 1989

Praksis: Deltidansatt i den offentlige tannhelsetjeneste 1989 - 1991 assistenttannlege 1989 - 1995. Privat praksis eier 1995-

Foreningserfaring: 96 - 98 nestleder Haugaland Tannlegeforening, 1998 - 2002 Leder Haugaland TF, 2007 - 2008 Nestleder Haugaland TF, 2009 - 2011 Leder Haugaland TF, 2009 varamedlem SNU, 2010 - 2011 Utvalgsmedlem SNU, 2012 - Leder SNU og medlem av NTFs hovedstyre

- Hva ser du som de(n) største utfordringen for Tannlegeforeningen i tiden fremover ?

- Den største utfordringen til Tannlegeforeningen er å få engasjert sine medlemmer. Et større engasjement vil gi foreningen en enda sterkere forankring i medlemsmassen, og tydeliggjøre verdien av NTFs arbeid.

- Hvilke(n) oppgave(r) mener du NTF bør prioritere i kommende toårsperiode?

- Være forberedt på, og være proaktiv overfor de utfordringer, endringer og økende problemstillinger som ses i privat og offentlig sektor.

Styrke standens posisjon i det totale helsebildet. Må være en naturlig høringsinstans og samarbeidspartner i utvikling av eksisterende og nye helsereformer

Fortsatt påvirke det politiske miljø slik at svake grupper får mulighet til å få en bedret tannhelse.

Henvisningsrett

Påvirke utvikling av helsenettet optimalt slik at potensialet utnyttes maksimalt

Intern og ekstern kommunikasjon.

- Hvilke(t) område(r) i NTFs arbeidsprogram vil du engasjere deg i?

- Påvirke beslutninger som har konsekvens for tannlegens arbeids- og driftsforhold.

Opparbeide høy grad av tilhørighet til Tannlegeforeningen både lokalt og sentralt.

Være synlig overfor befolkningen og bygge opp under medlemmenes interesse gjennom media og i samfunnsdebatten.

- Hva vil du si at du har å tilføre NTFs hovedstyre, som er spesielt for deg og ditt kandidatur?

-Tydelighet, entusiasme og temperament.

Farshad Alamdari

Foto: Privat.

Alder: 48

Utdanning: Cand. odont. Oslo 1993

Praksis: Offentlig ansatt Nordland fylkeskommune-Lurøy 1993 - 94, Hedmark fylkeskommune-Trysil 1994-

Foreningserfaring: Styremedlem og kasserer Hedmark tannlegeforening 1995 - 2001, leder UTV-Hedmark 2002-, nestleder Sentralt forhandlingsutvalg 2008-, varamedlem NTFs hovedstyre 2008-

- Hva ser du som de(n) største utfordringen(e) for Tannlegeforeningen i tiden fremover?

- NTF har tradisjonelt hatt stor tillit blant befolkningen og myndighetene. Dette kommer ikke av seg selv. NTF må også i fremtiden jobbe målbevisst for å opprettholde denne tillitten. Dette er viktig for at NTF fortsatt skal være premissleverandør i tannhelsepolitiske spørsmål.

I takt med utviklingen i samfunnet for øvrig, vil vi også som bransje oppleve at ting endrer seg, nye pålegg/krav fra myndighetene og befolkningen, ny tannhelselov (når den enn måtte komme), og ikke minst de politiske føringene, vil måtte kreve at NTF hele tiden må være skrittet foran.

- Hvilke(n) oppgave(r) mener du NTF bør prioritere i kommende toårsperiode?

- Ha god dialog med og arbeide målbevisst mot myndighetene for å skaffe gode rammebetingelser som mulig, for både privat- og offentligsektor.

I tillegg synes jeg at ledelse, både av offentlig og privat virksomhet, er et område det bør satses mer på. Det må legges til rette for lederopplæring slik at tannleger tør og vil ta på seg slikt ansvar.

- Hvilke(t) område(r) i NTFs arbeidsprogram vil du spesielt engasjere deg i?

- Arbeidsprogrammet består av flere elementer som hver for seg er viktige og som gjør helheten spennende og interessant. Hvis jeg skal nevne et spesielt område, må det bli gode lønns- og arbeidsvilkår for ansatte tannleger.

- Hva vil du ellers si at du har å tilføre NTFs hovedstyre, som er spesielt for deg og ditt kandidatur?

- Håper at min erfaring som hovedtillitsvalgt og forhandlingsleder lokalt, evnen til å finne løsninger og samarbeid, og kjennskap til lover og regler vil bidra til hovedstyrets videre arbeid.

Ellen Beate Dyvi