Regjeringserklæringen: Intet nytt er godt nytt?

Så ble det en blå-blå regjering med Høyre og Fremskrittspartiet. Regjeringens «politiske plattform» viser at det til dels er langt mellom partiprogrammene og hva man prioriterer når det virkelig gjelder. Spesielt Fremskrittspartiet hadde mange ønsker på tannhelsefeltet, men disse ser vi lite til i regjeringserklæringen.

Likevel kan NTF være tilfreds med det som faktisk kom med. Under punktet Tannhelse fastslås det at

«Barn og unge får tilbud om behandling i den offentlige tannhelsetjenesten. Det samme gjelder beboere i heldøgns pleie- og omsorgstilbud. Regjeringen vil videreføre dette, men vil også vurdere å utvide tilbudet til andre pasientgrupper som opplever store tannhelseproblemer.

Regjeringen vil:

- Innføre bedre skjermingsordninger innen tannhelse for personer med lave inntekter og høye behandlingsutgifter.»

Videreføring av det offentlige tannhelsetilbudet og utvidet tilbud til pasientgrupper med store tannhelseproblemer er i tråd med NTFs innspill til de politiske partiene før valget, fordi vi vet at dette gir god tannhelse. Dette er gode nyheter for den offentlige tannhelsetjenesten som leverer tjenester av høy kvalitet til svært fornøyde brukere.

Den private delen av tannhelsetjenesten er ikke spesifikt nevnt i regjeringserklæringen. Det velger vi å tolke som at regjeringen ikke ønsker systemendringer. De erkjenner dermed at vi har en samlet tannhelsetjeneste som fungerer godt, noe som også har vært NTFs budskap til politikerne i årevis. Resultatet har vært god tannhelse for det store flertallet i befolkningen. Men noen faller fortsatt utenfor, og istedenfor generelle ordninger har NTFs politikk vært «mer til dem som trenger det mest».

Vi håper at innføring av skjermingsordninger vil komme disse pasientene til gode. Utfordringen blir å finne dem som faller utenfor i dagens system og gjøre systemet enda bedre. Det store spørsmålet er om det vil følge friske midler med forslaget. NTF har allerede vært i kontakt med de politiske partiene på høyresiden, fordi vi ønsker å bidra med konstruktive og faglig begrunnede innspill for å finne de beste løsningene og få mest mulig tannhelse for pengene.

Et annet viktig tema for NTF er fylkeskommunens fremtid, fordi det angår den offentlige tannhelsetjenestens forankring og med det hele tannhelsetjenestens utforming. Under regjeringserklæringens punkt om «Sterke kommuner for fremtiden» står det blant annet at

«Regjeringen vil gjennomføre en kommunereform, hvor det sørges for at nødvendige vedtak blir fattet i perioden, jf samarbeidsavtalen. En mer robust kommunestruktur vil sikre mer kompetanse og større faglighet i den enkelte kommune. ... Regjeringen vil foreta en gjennomgang av oppgavene til fylkeskommunene, fylkesmennene og staten med sikte på å gi mer makt og myndighet til mer robuste kommuner.

Regjeringen vil:

- Gjennomføre en kommunereform, hvor det sørges for at nødvendige vedtak blir fattet i perioden.

- Innføre en prøveordning med overføring av statlige og fylkeskommunale oppgaver til kommunene.»

Dette innebærer at fylkeskommunenes skjebne, og dermed spørsmålet om forankringen av den offentlige tannhelsetjenesten, er satt litt på vent. Men med en stor reform hvor kommunene skal styrkes vesentlig, kan mye skje underveis i prosessene. NTF må derfor fortsatt synliggjøre hvilke utfordringer som kan oppstå for tannhelsetjenesten ved et endret forvaltningsnivå.

For Den norske tannhelsemodellen har vært en suksess. De aller fleste nordmenn har svært god tannhelse, takket være at norske tannleger har drevet med aktiv forebygging og behandling av munnsykdommer hos barn og voksne i årevis. Den norske tannhelsemodellen gir nordmenn gode vaner tidlig i livet og senere gode insentiver for å ta vare på sin egen tannhelse. Å gå til tannlegen jevnlig er en god helseinvestering. De aller fleste har ingen problemer med å ta vare på sin egen tannhelse. Men det er noen som faller utenfor, og disse må vi hjelpe.

Vi har belegg for påstandene våre. En helt ny undersøkelse, som ennå ikke er publisert, om etterspørsel, konsum og tilgjengelighet til tannhelsetjenester i befolkningen over 20 år, viser følgende:

- Nær 9 av 10 voksne har vært hos tannlege i løpet av de siste 2 årene, ca. 8 av 10 det siste året.

- For et stort flertall i befolkningen er utgiftene til tannbehandling forholdsvis lave.

- Tilgjengeligheten til tannhelsetjenester er god i hele landet.

- Nesten samtlige fikk utført anbefalt behandling.

- De aller fleste var fornøyd med egen tannhelse.

På høstens representantskap skal vi diskutere policydokumenter om henholdsvis fremtidens tannhelsetjeneste, samhandling, og folkehelse. I disse diskusjonene må vi ta med oss alt det vi vet om tannhelsetjenesten og historien vår. Men vi må også ta hensyn til verden rundt oss og være fremtidsrettede, slik at NTF fortsatt kan være en premissleverandør og en samarbeidspartner i det videre politiske arbeidet.

Camilla Hansen Steinum