Du ser det ikke før du tror det

Ill: YayMicro.

Rapporten fra nasjonal konferanse om tidlig innsats rettet mot barn i alderen 0 - 6 år som ble arrangert 21. august er nå offentliggjort på regjeringens nettsted.

Det er viktig at utsatte barn får tidlig hjelp. De trenger voksne som bryr seg og som forstår. Voksne som arbeider med barn og familier må vite når og hvordan de skal gripe inn, og de må ha mot til å gjøre det.

Anne Rønneberg var en av seminarlederne ved konferansen, med temaet: Barns tannhelse - hva skal vi se etter for å oppdage omsorgssvikt?

Konferansen hadde deltakere fra barnehager, barnevern, helsestasjoner, tannhelsetjenesten, PP-tjenesten, sykehus, politi, krisentre og familievernkontor.

Målet var å gi felles kunnskap om hvordan vi kan oppdage og hjelpe barn som opplever omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep.

Rapporten som inneholder en faglig refleksjon over hvordan veien videre kan stakes ut i tillegg til sammendrag av alle foredragene og presentasjon av utstillerne, finnes på: http://www.regjeringen.no/nb/dokumentarkiv/stoltenberg-ii/bld/Nyheter-og-pressemeldinger/Nyheter/2013/rapport-fra-konferansen-du-ser-det-ikke-.html ?id=738354