Kommentarer til «det gule heftet» 2013

Årets lovgrunnlag for trygdestønad på tannhelsefeltet inneholder to nye momenter:

  • Stønad til undersøkelse av eldre fra 75 år

  • Stønadsrett for tannpleiere

I tillegg er det foretatt en del tekstendringer som medfører endret bruk av noen takster.

Rundskrivet inneholder følgende endringer:

Folketrygdloven har en utvidelse i § 5 - 6, kalt 5 - 6a som omhandler tannpleiere og deres refusjonsrett. Tannpleiere er nevnt under de poster der deres refusjonsrett er utvidet. Dette gjelder innslagspunkt 6 Periodontitt samt anmerkninger under innslagspunkt 1, 4 og 14, dessuten avsnittet om mellomlegg og egenbetaling.

Generell informasjon

Under «Klage» merker man seg at klager legges fram for «Helsedirektoratets avdeling for legemiddel- og tannhelserefusjon», mot tidligere tekst «rådgivende overtannlege».

Utfyllende bestemmelser

Under «MERKNAD TIL § 1 STØNADSBERETTIGET UNDERSØKELSE OG BEHANDLING» vises det nå til «nødvendig og forsvarlig tannbehandling» der det tidligere var referert til forskriftens § 31. Det er også innført en ny formulering om at behandler skal kunne dokumentere sine vurderinger om stønadsrettigheter med tillegg av setningen «Hvis det oppstår tvil om diagnose og behandling må tannlege eller tannpleier være sitt ansvar bevisst, og innhente råd fra andre eller henvise til behandler med nødvendig kompetanse».

«Bisfosfonater» er byttet ut med «benmodulerende medikamenter».

Under samme avsnitt, «Sjelden medisinsk tilstand» er en setning omformulert. Det står nå «For tilstander som, fjernes fra listen, ytes det stønad til behandling som er påbegynt innen seks måneder etter at tilstanden er fjernet.

Under avsnittet om «sterkt nedsatt evne til egenomsorg eller varig sykdom eller ved varig nedsatt funksjonsevne» er «erklæring fra relevant spesialist» byttet ut med «erklæring fra relevant lege eller psykolog». I tillegg er det kommet inn tekst som omhandler tannpleiers rolle ved stønad til behandling av denne pasientgruppen.

Stønad for tannhelseundersøkelse for eldre fra 75 år innføres fra 1. juli 2013. Siste avsnitt i de utfyllende bestemmelsene gir informasjon om hvordan denne refusjonen administreres.

Under «MERKNAD TIL STØNADSKRAVET» er det foretatt tilføyelser som presiserer korrekt journalføring og dokumentasjon av stønadskrav i henhold til journalforskriften.

Takstene

Det er foretatt en moderat økning av takstene med unntak av takstene for periodontal behandling som er uforandret eller redusert. Nye og endrede formuleringer i kommentarene til takstene er:

«Takstene 1 - 9 kan nå kun anvendes ved undersøkelser mv. knyttet til behandlinger som det ytes stønad til etter forskriftens § 1, med unntak av undersøkelser ved tilstander etter forskriftens § 1 første ledd pkt. 1 og 4» (SMT og infeksjonsforebyggende behandling).

«For behandling som strekker seg over lang tid, for eksempel behandling av marginal periodontitt, kan takst 1 eller 2 utløses 1 gang pr år».

«Takst 1 kan også benyttes av tannpleier ved undersøkelse og diagnostikk ved sykdommen marginal periodontitt og/eller periimplantitt i henhold til forskriftens § 1 annet ledd.»

Takst 4 kan nå også brukes ved periodontal behandling i forbindelse med kontroll av tilheling, fjerning av suturer og annet ved etterkontroller. Takst 4 kan benyttes av tannpleier.

Takst 6 kan også benyttes av tannpleier i forbindelse med behandling av marginal periodontitt og periimplantitt.

Takst 7 har fått en tilleggssetning: «Taksten kan brukes ved premedikasjon som har beroligende og/eller angstdempende formål».

Det er innført ny takst 11 Undersøkelse og diagnostikk for eldre personer fra 75 år under A Generelle takster. Taksten utløses en gang hvert år og omfatter anamnese, klinisk undersøkelse, nødvendige røntgenbilder, diagnostikk og eventuelt behandlingsforslag, samt opplæring til egenomsorg.

Takst 101 kan nå benyttes for pasienter under innslagspunkt 14 i tillegg til 1 og 4. Den kan benyttes av tannpleier.

I takstene 202 - 203 er setningen «Stiftforankring inngår i taksten» tatt ut, og erstattet med takst 206 «Stiftforankring i rotkanal ved fyllingsterapi».

I takstene 210 - 212 Rotfylling er pulpateksjon og pulpaamputasjon tatt ut. Taksten kan nå brukes også ved revisjon av gamle rotfyllinger. Ny formulering er «..rotfylling, uavhengig av antall seanser».

Takst 414 Operative inngrep med bred åpning til antrum har fått et teksttillegg: «Taksten kan ikke kombineres med takstene 421 og 422».

Takst 423 Tillegg for materiale ved vevsregenerasjon eller bentransplantasjon ved kirurgisk tannimplantatbehandling. Tilleggstekst: Taksten kan alternativt brukes ved oppbygging av kjeveben med bentransplantasjon.

Takstene for periodontal behandling og rehabilitering er redusert eller uforandret fra 2011. Takstene kan benyttes av tannpleier.

Takst 509 Immediatprotese/midlertidig protese er nå utvidet til å gjelde også ved utvidelse av eksisterende protese.

Takst 517 Kjeveortopedisk rehabilitering ved marginal periodontitt kan nå bare benyttes en gang per kjeve.

Takst 604b Enkel arbeidsoperasjon (kjeveortopedi) er nå basert på et tidsbruk på 15 minutter mot tidligere ti.

Takst 702 har fått en endring i merknad: «Taksten omfatter studiemodeller av en hel kjeve».

Takst 704 Pasientfoto, per bilde. Taksten kan benyttes av tannpleier i forbindelse med undersøkelse og behandling av marginal periodontitt.

Takst 808, 809 og 810 Sialografi, CT/MR kjeve/ansiktsskjelett omfatter nå også analyse og tolkning av CT/MR mv, inkludert svar til den som har rekvirert undersøkelsen. Under avsnittet om periodontittrehabilitering er nest siste setning endret til «Takstene 808 - 810 kan brukes av kjeve- og ansiktsradiolog».

Aril Jul Nilsen

Fagsjef i NTF