Nå må renholdere være godkjent!

Fra 1. september 2012 er det kun tillatt å kjøpe renholdstjenester fra virksomhet som er registrert i Arbeidstilsynets register. Virksomhetene blir registrert i registeret fra søknadstidspunktet med status «under behandling», frem til saken er ferdigbehandlet. Arbeidstilsynet vil sanksjonere brudd på forskriftens bestemmelser fra 1.desember 2012.

Heretter er det følgelig forbudt å kjøpe renholdstjenester fra virksomheter som ikke er godkjent eller har en søknad om godkjenning under behandling.

Alle virksomheter som tilbyr renholdstjenester i Norge skal søke om godkjenning. For virksomheter som leier ut arbeidskraft som utfører renholdstjenester gjelder det samme. Ansatt renholder som bare utfører renholdstjenester i den virksomheten de er ansatt, trenger ikke søke om godkjenning.

Tannlegevirksomheter som har inngått arbeidsavtale med en arbeidstaker om å gjøre rent på klinikken kan bare forholde seg rolig. Tannleger som har inngått avtale om vasking med et renholdsfirma, med et bemanningsbyrå som Adecco, Manpower eller lignende eller med en selvstendig næringsdrivende eller et enkeltpersonsforetak må sjekke om virksomheten eller foretaket er registrert i Arbeidstilsynets renholdsregister.

Tannleger som oppdager at renholdsvirksomheten ikke er godkjent eller har søknad om godkjenning under behandling av Arbeidstilsynet er nødt til å bringe kontrakten til opphør dersom renholdsbedriften enten ikke søker om godkjenning eller ikke kan bli godkjent.

Kjøp av renholdstjenester til privat bruk omfattes ikke av disse reglene.

Godkjenningsregisteret

Registeret over godkjente renholdsbedrifter finner du på arbeidstilsynet.no. Her er det en oversikt over alle renholdsvirksomheter som er godkjent eller som har søknad under behandling fordelt på fylke, eller man kan søke på virksomhetens navn eller organisasjonsnummer.

ID-kort

Alle virksomheter som tilbyr renholdstjenester er pålagt å utstyre sine arbeidstakere med ID-kort. Hensikten er å identifisere hvem man er og hvem man arbeider for. Det er arbeidsgiver som søker om ID-kort for sine ansatte. Kravet til ID-kort gjelder også de som driver alene (enkeltpersonforetak som ikke sysselsetter arbeidstaker). Det utstedes først ID-kort når søknaden er behandlet og godkjenningen foreligger.

Konsekvenser av brudd på forskriften

Arbeidstilsynet vil føre tilsyn med at bestemmelsene i forskriften følges. Dersom vilkårene for godkjenning ikke lenger er oppfylt kan Arbeidstilsynet tilbakekalle godkjenningen, og slette virksomheten fra registeret over godkjente virksomheter. Brudd på forskriften kan medføre straffeansvar etter arbeidsmiljølovens kapittel 19

Bedriftshelsetjeneste - en påminnelse

Tannlegeforeningen har tidligere orientert om plikten til å knytte virksomheten til en bedriftshelsetjeneste (BHT) godkjent av Arbeidstilsynet, men spørsmål og tilbakemeldinger vi har mottatt tyder på at en god del fortsatt ikke har fått med seg dette pålegget eller har uavklarte spørsmål i tilknytning til ordningen.

Med bakgrunn i Arbeidsmiljøloven § 3 - 3 (4) er det vedtatt en forskrift som nevner hvilke typer virksomheter som plikter å knytte seg til en bedriftshelsetjeneste. En av bransjene som fikk en slik plikt på seg fra 1.1. 2010 var helsetjenester, herunder alle typer tannhelsetjenester.

Det er ikke tilstrekkelig å gjøre avtale med en hvilken som helst tilbyder av bedriftshelsetjenester, bedriftshelsetjenesten må være godkjent i henhold til et særskilt regelverk. På sitt nettsted harArbeidstilsynet en oppdatert oversikt over BHTer som har søkt om godkjenning, www.arbeidstilsynet.no/bhtreg I registeret vil man kunne se hvilke bedriftshelsetjenester som er godkjent, hvilke som venter på godkjenning og om bedriftshelsetjenesten eventuelt ikke er blitt godkjent. De fleste tilbyderne har nå enten blitt godkjent eller fått sin plan godkjent.

Personellet i bedriftshelsetjenesten skal være frie og uavhengige rådgivere for leder av virksomheten og de skal inneha kompetanse innen arbeidsmedisin/arbeidshelse, yrkeshygiene, ergonomi, psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø og systematisk HMS-arbeid. Bedriftshelsetjenesten skal ikke føre tilsyn, men vil kunne bidra hvis arbeidsgiver ber om råd og hjelp. Bedriftshelsetjenesten må ikke forveksles med tidligere tiders bedriftslegeordninger. De ansatte skal normalt fortsette hos sine respektive fastleger og få sitt helsetilbud ivaretatt der. Bedriftshelsetjenesteordningen er primært et tilbud for arbeidsgiver selv om årlig kostnad for virksomheten normalt er knyttet til antall ansatte, det vil si bedriftens størrelse.

Det er viktig å merke seg at tannlegevirksomhetene kun har plikt på seg til å være tilknyttet en godkjent bedriftshelsetjeneste. Flere medlemmer har fortalt at de er blitt kontaktet av selgere som spør om tannlegen er klar over den nye forskriften og som samtidig forsøker å selge en tjeneste som går langt utover den lovpålagte tilknytningen. Det er med andre ord viktig å vite hva tilbudet du får inneholder og å sammenligne priser hos flere. Og er det en årlig kostnad for virksomheten i tillegg, eller kun en pris per ansatt? Er kostnaden per årsverk eller per hode? Om man så ender opp med en avtale som bare omfatter den lovpålagte tilknytningen eller velger å inkludere bruk av enkelte tjenester samtidig får være opp til hver enkelt, men vær klar over hvilken avtale du går inn på.

Etter forskrift om bedriftshelsetjeneste i visse bransjer § 2 kan Arbeidstilsynet gi dispensasjon fra kravet om godkjent bedriftshelsetjeneste når dette finnes verne- og helsemessig forsvarlig. Tannlegeforeningen har hittil ikke kjennskap til at det er medlemmer som har fått eller søkt om slik dispensasjon. Dersom det er medlemmer som har gjort seg erfaringer her, tar NTFs sekretariat gjerne imot informasjon om dette.

LinMuus Bendiksen