Kvalitet, pris og Forbrukerrådets markedsportal

Kvalitet koster! Norske tannleger holder høy kvalitet. Vi har en av de mest spesialiserte utdanningene i den norske helsetjenesten og ereksperter innenfor vårt felt. NTF stiller strenge krav til påfyll av kunnskap og har innført obligatorisk etterutdanning for medlemmene. Norske tannleger bruker derfor mye tid på kurs og kvalitetsheving, og de investerer mye i klinikker og utstyr for å tilby sine pasienter trygg behandling av høy kvalitet.

I løpet av de siste årene har bransjen fått en rekke pålegg med blant annet krav til dokumentasjon, sikkerhet og hygiene. Alt dette sikrer norske pasienter et tannhelsetilbud i verdensklasse. Det skal vi være stolte av! I dette perspektivet er ikke norske tannhelsetjenester dyre.

Forbrukerrådets markedsportal må bidra til å synliggjøre de reelle kostnadene ved å tilby høyt spesialiserte og krevende tjenester. Befolkningen er svært fornøyd med det vi leverer i dag. Undersøkelser viser at tannlegene scorer høyest av alle på forbrukertilfredshet. Folk etterspør tryggheten og den høye standarden - selv om det koster.

Min påstand er at det ikke er mulig å levere faglig og kvalitetsmessig gode tannhelsetjenester til veldig lav pris. Jeg vil derfor advare mot såkalte «billigtannleger» og diverse lokketilbud som vi stadig ser på nettet og i aviser. Kvalitet må koste, og skal man levere tannhelsetjenester til ekstremt lave priser, så må man enten fire på kvaliteten eller velte kostnaden for de «gode» tilbudene over på tilleggsbehandlinger på samme pasient, eventuelt på andre pasienter.

I et fritt marked med frie priser må vi som yrkesgruppe være villig til å oppgi hva vi tar oss betalt for våre tjenester. NTF har derfor stilt seg positiv til opprettelsen av en markedsportal for tannhelsetjenester, og vi deltok i arbeidsgruppen som utredet en elektronisk markedsportal. Etter at Forbrukerrådet (FR) gikk i gang med å utvikle portalen, har NTF gjennom hele prosessen, til dels på eget initiativ, kommet med innspill og kommentarer. I tillegg har vi i samarbeid med fagmiljøet gitt konkrete, skriftlige innspill til den faglige beskrivelsen av prispakkene. Det foreligger nå tekster som er omforent mellom FR, NTF og Helsedirektoratet, og FR har akseptert å bruke disse tekstene i portalen. Andre forhold har vi ikke hatt innflytelse på.

Dette er altså Forbrukerrådets markedsportal, som de har utviklet på oppdrag fra Helsedirektoratet, på vegne av to departementer. NTFs mål har hele tiden vært å bidra til en kvalitetsmessig god portal som kan gi objektiv og korrekt informasjon til forbrukerne. Portalen er dessverre ennå ikke slik vi hadde ønsket at den skulle være. Henvendelser fra medlemmer indikerer at informasjonen som har gått ut fra FR, spesielt om hva portalen skal formidle og hvordan det skal formidles, ikke har vært god nok. Vi kommer derfor fortsatt til å spille inn til FR hvordan portalen kan og må forbedres. Og vi vil følge portalens videre utvikling nøye og påvirke der vi kan slik at portalen blir et stadig bedre verktøy for pasientene når de skal orientere seg i tannhelsemarkedet. Spesielt er det i pasientenes interesse at portalen inneholder andre relevante opplysninger enn pris, eksempelvis om pasientrettigheter og informert samtykke, krav til helseinformasjon og prisopplysning fra tannlegen, klagemuligheter osv.

NTF har også spilt inn til FR at det vil være mest nyttig for forbrukerne å kunne sammenligne på grunnlag av gjennomsnittspriser. Dette vil vise pasienten i hvilket prissjikt tannlegene i et område ligger og gi mulighet til å sammenlikne enkelttannleger både individuelt og mot gjennomsnittet.

Vi skulle gjerne hatt med flere kvalitetskriterier i Forbrukerrådets markedsportal. Men kvalitet er vanskelig å måle konkret. Det blir derfor viktig å jobbe videre med å utvikle kvalitetskriterier som også kan brukes i markedsportalen.

Med alle tannleger som leverandører av prisopplysninger til portalen, vil den etter hvert kunne gi et godt bilde av hva tannlegearbeid koster i Norge. Det er opp til oss å gjøre denne delen av portalen god og relevant. De prisene som legges inn, vil kunne virke normerende. Derfor er det viktig at alle oppgir reelle priser, uten forsøk på å innrette prislisten for å komme ut med lav pris på en eller flere av portalens prispakker. Slike grep kan kanskje gi en konkurransefordel på kort sikt, men på lengre sikt vil det undergrave det høye nivået på norske tannlegetjenester og bidra til dårligere refusjonsordninger for pasientene. Portalen må vise befolkningen og myndighetene hva som er faktisk prisnivå for de aktuelle behandlingene.

Tilbake til begynnelsen: Våre medlemmer leverer gode tannhelsetjenester av høy kvalitet. Dette koster, og det skal koste. Vi vet at de aller fleste i Norge har overkommelige utgifter til tannbehandling. Men vi vet også at en del faller utenfor og ikke får den tannbehandlingen de har behov for, av ulike årsaker. NTF skal derfor fortsette å jobbe for at de som trenger det mest, skal få mer støtte til tannbehandling. Det er et samfunnsansvar vi tar på alvor.

Camilla Hansen Steinum