Flere spørsmål enn svar

Tidende begynner dette året med to nordiske temahefter - for 19. gang. Denne gangen handler det om etikk.

I Tidende nr. 1 behandles dette omfattende temaet nokså generelt, mens de nordiske artiklene i Tidende nr. 2, som kommer i februar, vil dreie seg mer om konkrete spørsmål relatert til etikk i forbindelse med odontologisk klinikk.

De fleste etiske problemstillinger innebærer flere spørsmål enn svar, sier Palle Holmstrup i sitt forord til årets nordiske temahefter. For å belyse de ulike aspektene har den danske redaksjonen bedt en rekke kolleger fra de tannlegefaglige nordiske miljøer, og andre, om å bidra til diskusjonen om profesjonsetikken. Den diskusjonen bør alltid føres i faglige kretser. Hensikten med årets nordiske artikler er ikke alltid å gi svar, men snarere å bidra til den løpende diskusjon, sier Holmstrup.

De nordiske tannlegetidsskriftene, når vi samarbeider og publiserer samtidig, slik vi gjør i temaheftene, samler og sprer aktuell og oppdatert kunnskap innen et spesifikt felt hvert år, til lesere på jakt etter ny spesialisert fagkunnskap. Med dette bidrar vi til samarbeid på tvers av de nasjonale grensene, og jeg tror vi bidrar til å opprettholde en nordisk identitet. Vi som publiserer på de tre skandinaviske språkene er også med på å holde både det språklige fellesskapet og det språklige mangfoldet ved like.

Det offisielle og politiske samarbeidet i Norden har lange tradisjoner. I sin nåværende form begynte det som en akademisk bevegelse i løpet av første halvdel av 1800-tallet. Frem til første verdenskrig var det i første rekke universitetsmiljøene, arbeiderbevegelsene og folkeopplysningsarbeidet som var grunnpilarene i samarbeidet. I løpet av årene etter 1920 ble det også innledet et uformelt samarbeid mellom regjeringene i de nordiske landene, blant annet gjennom ulike ministermøter. Den andre verdenskrig satte det nordiske samholdet på mange harde prøver. Landenes ulike skjebner førte likevel til at samarbeidstankene vokste fram på nytt etter krigen.

I dette perspektivet har samarbeidet mellom de nordiske tannlegebladredaksjonene en kort historie, men vi tror den kommer til å vare lenge.

Jeg liker nordisk samarbeid. Vi er ikke flere med enn at det er relativt oversiktlig og nokså greit gjennomførbart, med gode muligheter for gode resultater. Vi er som regel ikke mer ulike enn at likhetene er større enn forskjellene. Derfor har det nordiske samarbeidet gode muligheter til å kunne fungere uten altfor mange regler og altfor mye administrasjon. Vi trenger nesten bare å bestemme oss for å være sammen. Og så går resten nesten av seg selv. Jeg sier nesten. For det ligger naturligvis mye arbeid og god vilje bak et samarbeid som holder seg levende år etter år.

Samarbeidet om utgivelsene av temaheftene er faktisk både tungt og krevende, og dermed svært givende og verdifullt. Slik er det i så å si alle livets forhold. Det kan godt være bryet verdt og vel så det, selv om det ikke er like lett og greit alltid.

Redaktøransvaret for de nordiske temaheftene går på omgang, og i år er det altså danskene som har ansvaret for utgivelsene. Det er ingen liten oppgave de har hatt. Mange forfattere har vært involvert, og prosessen mot ferdig resultat er ofte både lang og kronglete, både for dem som skriver, og for dem som skal sørge for at alt blir som det skal for at det skal holde mål.

Vi håper leserne setter like stor pris på det nordiske samarbeidet som vi i redaksjonen gjør, og at resultatet av innsatsen med å få årets utgaver publisert kommer til nytte i det daglige arbeidet som tannlege.

Samtidig ønsker jeg alle Tidendes lesere et godt nytt år.

Ellen BeateDyvi